Základná škola Svätý Jur

 

Navigácia

Školský vzdel. program

ISCED 1

Školský vzdelávací program ISCED 1

Základná  škola  Svätý Jur

 

 

1.Názov programu:

Na dobrom začiatku všetko záleží...

 

2.Stupeň vzdelania:

ISCED 1

 

3.Dĺžka štúdia:

4 roky

 

4.Forma  štúdia:

Denná

 

5.typ školy:

Štátna

 

6. Vyučovací jazyk:

slovenský

 

7.Predkladateľ programu:

Základná škola  Svätý Jur

Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur

riaditeľ školy:

 PaedDr. Vladimír Vajcík

 

 

8.Zriadovateľ školy:

 Mesto Svätý Jur

Prostredná ul.

900 21 Svätý Jur

 

 

9.Platnosť programového dokumentu:

 

Školský vzdelávací program ISCED 1 platí pre 1.-4..ročník Základnej školy  Svätý Jur. Po prerokovaní v pedagogickej rade, Rade školy a schválení zriaďovateľom s platnosťou od 1.9.2008.

 

Zmeny ISCED 1

1.Zmena v Školskom vzdelávacom programe ISCED 1, bola navrhnutá MZ 1.-2. a schválená na pedagogickej rade a Rade školy s platnosťou od 1.9.2009.

-zmenil sa počet hodín v 1.ročníku v predmetoch matematika (4 hod) a prírodoveda (  2hod)

 

2.Zmena v Školskom vzdelávacom programe ISCED 1, navrhnutá MZ 1.-4. A schválená na pedagogickej rade a Rade školy  s platnosťou od 1.9.2011

-zmena počtu hodín vo 4.ročníku v predmetoch Prírodoveda (2hod) a Vlastiveda (1hod)

 

3.Doplnené o článok 20.Kurzy, Škola v prírode, exkurzie, účelové cvičenia, didaktické hry, dopravná výchova, výlety. Po schválení v pedagogickej rade a Rade školy s platnosťou od 1.9.2011.

 

4.Školský vzdelávací program ISCED1 sa od 1. septembra 2015 mení v zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. V šk.roku 2015/2016 v prvom ročníku, postupne sa zmena bude realizovať v priebehu nasledujúcich šk.rokov. V ročníkoch 2.-4. sa postupuje podľa pôvodného ISCED1.

 

5.Od šk.roku 2015/16 sme využili jednu voliteľnú hodinu na posilnenie čítania s porozumením v 1. ročníku v predmete Slovenský jazyk, 1 hodinu na predmet Prvouka.

Od šk.roku 2016/17 sme využili jednu voliteľnú hodinu na posilnenie čítania s porozumením v 1. ročníku v predmete Slovenský jazyk, 1 hodinu v predmete matematika na posilnenie finančnej gramotnosti a v novom predmete Informatika.

Od šk.roku 2017/18 sme využili jednu voliteľnú hodinu na posilnenie čítania s porozumením v 1. ročníku v predmete Slovenský jazyk, 1 hodinu na predmet Prírodoveda.

Od školského roku 2018/2019 sme využili jednu voliteľnú hodinu na posilnenie čítania s porozumením v 4. ročníku v predmete Slovenský jazyk.

6.V 1.-4. ročníku zavádzame v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom projekt Tenis do škôl.

7.Od šk. roku 2018/2019 sme zamestnali špeciálnu pedagogičku, zabezpečujeme vyučovanie predmetov RŠF, TKC a ILI.

 

 

 

 

Všeobecne o škole

 

1.História školy:

 

Prvá písomná zmienka o Svätom Jure je z roku 1209, prvá trojtriedna evanjelická škola vo Svätom Jure bola založená v roku 1650. V roku 1685 sa spomína  latinská škola a z roku 1857 je zmienka o dvojtriednej reálnej školu s českým a nemeckým vyučovaním. Po vzniku ČSR 1918 bola štátna ľudová škola umiestnená v hornej kasárni a v roku 1931 bola zriadená štátna meštianska škola.

Novodobá história školy sa začala písať tesne pred začiatkom 2.svetovej vojny presne

1.novembra 1938, keď bola do užívania  odovzdaná budova školy na Kollárovej ulici. Odvtedy sídli škola na tejto adrese v historickej budove bývalej továrne na gombíky z čias Rakúsko-Uhorskej monarchie. 

V rokoch 1945-1989 sa realizovala výstavba školskej družiny a jedálne (rok 1977) a výstavba školských dielní (rok 1983) . Prvé počítače sa objavili v škole v roku 1986.

 

Zmeny po roku 1989 :

 •  rekonštrukcia telocvične (1992),
 • Školský športový areál,
 • je obnovená tradícia Plesu rodičov a učiteľov (1993),
 • vzniká tradícia školskej Akadémie (1993),
 • začína sa rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (1993),
 • umiestnenie ZUŠ v priestoroch školy (1993),
 • škola získava materiálny dar od vlády USA v hodnote 50 000 USD (1995).

 

Dôležitý pre školu bol aj 1.január 1996, kedy škola získala právnu subjektivitu.

Boli sme medzi niekoľkými prvými základnými školami, ktoré začali samostatne pracovať. Napriek začiatočným problémom prišli postupne pozoruhodné výsledky a napredovanie školy sa zvýšilo vo všetkých oblastiach.

 

– škola získava certifikát „Školy podporujúce zdravie“(1998),

– zapojenie sa do projektu INFOVEK(2000),

– decentralizáciou prechádza škola pod nového zriaďovateľa Mesto Sv.Jur (2002),

– 2003-2006 najväčšia rekonštrukcia školy od roku 1938 v sume 10 miliónov Sk,

– 23. jún 2008 rekonštrukcia športového areálu (dráha má tartanový povrch,

   a ihrisko novú umelú trávu).

            Hlavne posledné roky zásadne zmenili tvár školy a nikto by už neveril, že je to historická budova z 19. storočia. Nielen to, škola získala prestíž aj výsledkami v pedagogickej oblasti a stále častejšie sa nám do školy hlásia aj žiaci zo susedných obcí a miest.

 

2.Charakteristika školy:

 

Základná škola Svätý Jur je plnoorganizovaná škola. V prvom ročníku od šk.roku 2011/2012 máme opäť 3 triedy, v 2.-9. ročníku máme po 2 triedy.  Súvisí to s nárastom počtu žiakov  v posledných troch rokoch, keď stúpol ich počet z 320 na dnešných 380. V priebehu 4-6 rokov očakávame nárast na 450-480 žiakov. 

Areál školy tvoria tri budovy. V hlavnej budovesú umiestnené triedy vybavené modernými žiackymi lavicami. Ďalšími budovami sú odborné učebne a objekt školského klubu s jedálňou.

Škola má 2 učebne informatiky(v každej je 20+1 PC, plus ostatné vybavenie pre vyučovanie IKT), jazykové laboratórium, učebňu F-Ch, školskú knižnicu, posilňovňu, učebňu ENV, cvičný byt, video triedu, športový areál a učebňu v prírode, ktorá je v školskej záhrade.

 

Profilácia školy je daná v súlade s požiadavkami rodičov a požiadavkami 21. storočia. Dôraz kladieme na vyučovanie cudzích jazykov, prírodovedných predmetov v úzkej súvislosti s environmentálnou výchovou. Základnými metódami sú vyučovanie pomocou IKT a projektové vyučovanie. V rámci projektového vyučovania sa využívajú hlavne prierezové témy ŠVP.

 

Súčasťou školy je Školský klub detí. ŠKD má dve úlohy:

1.Zabezpečiť pobyt žiakov po vyučovaní

2.Zabezpečiť záujmové krúžky v rámci mimoškolskej činnosti

Počet oddelení v ŠKD stúpa z troch na súčasných päť, a záujem je aj o šieste oddelenie.

 

 

3.Personálne zabezpečenie školy:

 

            Personálne zabezpečenie školy patrí medzi silnejšie stránky školy. Vytvoriť dobrý team sa nedá hneď, je potrebná sústavná spolupráca vedenia školy, metodických orgánov, ktorá vedie k tomu aby učitelia mali rovnaké požiadavky na žiakov a aby sa postupne vytvorila dobrá pracovná atmosféra v pedagogickom zbore.

            Vedenie školy tvorí riaditeľ a zástupkyne pre ročníky 1.-4.  a 5.-9., vedúce PK a MZ, vedúca ŠKD, výchovná poradkyňa.

Realizácia ŠkVP stupňa ISCED 1 si vyžaduje  zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré zabezpečia jeho pedagogickú efektívnosť  a kooperatívne sociálne vzťahy medzi účastníkmi procesu vzdelávania. Učiteľky majú vytvorené svoje MZ.

Na stupni ISCED 1 tvoria pedagogický zbor učiteľky, ktoré vzhľadom na nízky vek majú možno menej skúseností, sú však ochotné zvyšovať svoju odbornosť, plniť prácu nad rámec svojich povinností. Rýchlejšie sa prispôsobujú novým zmenám v školstve. Zvládajú prácu s najmodernejšími IKT. 

Pedagogickí zamestnanci :

 • spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené vyššie uvedeným zákonom,
 • preukazujú predmetné a edukačnovedecké odborové spôsobilosti i  praktické iniciačné  odborové, t. j. učiteľské spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri výkone vyučovateľských funkcií: v plánovaní výučby (najmä spôsobilosť projektovať ciele obsahového celku a vyučovacie hodiny),  organizovať výučbu (najmä spôsobilosť motivovať, komunikovať hodnotové postoje, usmerňovať myšlienkové postupy žiakov, poskytovať im spätnú väzbu, udržiavať neformálnu disciplínu žiakov) a spôsobilosť vyhodnocovať výučbu (najmä spôsobilosť diagnostikovať úroveň vstupnej a výstupnej vzdelanosti, hodnotiť žiacke výkony a sociálne správanie sa, posudzovať vlastnú vyučovateľskú činnosť),
 • riadia svoj osobnostný rozvoj a celoživotné učenie,
 • sú schopní ako súčasť učiteľského zboru a celkovej učiacej sa a znalostnej organizácie školy spolupracovať  a spoluutvárať vzájomne podporné pracovné prostredie pri  operatívnom riešení pracovných problémov.

 

Odbornú pomoc žiakom a rodičom poskytujú:

 •  školský psychológ,  výchovný poradca, škola aktívne spolupracuje s OPPP hlavne pri diagnostike žiakov s ŠVVP.

 

Prioritou v personálnej  oblasti pre vedenie školy je stabilizovať pedagogický zbor. Zároveň vytváraním materiálnych a mzdových podmienok motivovať k podávaniu kvalitných výkonov. To platí aj naopak po vytvorení podmienok ( mzdových a materiálnych) môže vedenie školy požadovať adekvátne výsledky.

 

 

4.Charakteristika žiakov

 

Žiaci navštevujúci školu sú hlavne z nášho mesta. Vzhľadom na bytovú výstavbu nastupujú do školy aj žiaci, ktorí sa prisťahovali z celej republiky. Časť žiakov dochádza z okolitých miest a dedín. Výsledky , ktoré dosahujú závisia nielen od práce učiteľov ale aj od ich ochoty a snahy učiť sa.  Celkove však môžeme konštatovať, že žiaci našej školy sú šikovní a dosahujú dobré až výborné vzdelávacie výsledky. Problémom hlavne do budúcnosti je narastajúci počet žiakov s ŠVVP.

 

 

5.Organizácia prijímacieho konania

 

Zápis žiakov do prvého ročníka sa realizuje spravidla začiatkom februára. Termín zápisu je vopred v aktualitách na našej www stránke, plagáty sú rozmiestnené v meste a samozrejmosťou je vyhlásenie termínu v miestnom rozhlase. V období pred zápisom organizujeme pre budúcich prvákov otvorené hodiny. Zápisu sa zúčastňuje školská psychologička ako aj pracovníci CPPP Pezinok. 

 

 

6.Projekty:

 

Aktívne pracujeme v projektoch Infovek,  Zelená škola, Škola priateľská k deťom. Tieto projekty sú celoškolské a vyplývajú z profilácie školy. Ich súčasťou je každoročne niekoľko menších projektov, ktoré sa realizujú v rámci ročníkov, alebo jednotlivých predmetov.

            Na projektoch pracujeme dlhodobo a získavame v nich ocenenia

            Od roku 2010 sme začali realizovať projekt Digitalizácia školy, v rámci ktorého dostane každý učiteľ školy notebook, do tried je pripojený internet a nainštalujeme IT tabule do všetkých tried školy.

 

 

 

 

7.Spolupráca s rodičmi a verejnosťou:

 

-v spolupráci s výborom RZ organizujeme Školský ples, o ktorý je tradične veľký záujem,

-v mesiaci júl ponúkame rodičom v rámci projektu LETO 20xx  letný tábor, čím pomáhame

rodičom vyriešiť problém kam s deťmi počas letných prázdnin,

-škola sa zapája  do Dňa narcisov,

-naši žiaci prispievajú do kultúrnych programov pre jubilantov,

-pravidelne organizujeme  pre verejnosť Deň otvorených dverí,

-prispievame článkami do miestnych novín,

-škola má pravidelne aktualizovanú www stránku,

-podporujeme mládežnícky futbal a stolný tenis, ktorým financujeme trénerov a poskytujeme telocvičňu.

Rodičov informujeme vopred o akciách školy, rodičovských združeniach, na začiatku šk.roku je na našej www stránke kalendár plánovaných podujatí. Pravidelne tiež informujeme o aktualitách.

 

 

8.Materiálno technické zabezpečenie:

 

Ďalšou nutnou podmienkou pre uskutočňovanie ŠkVP je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie školy:

-kmeňové triedy sú vybavené modernými lavicami, žiaci (okrem ročníkov 1.-2.) sedia samostatne., triedy sú dostatočne veľké, okná sú zabezpečené žalúziami. Triedy sú v pravidelných intervaloch maľované.

 

Škola má tieto odborné učebne:

 

-2 učebne informatiky, v každej je 21 PC, pripojených na internet a vnútornú sieť. Súčasťou siete je software na vyučovanie jednotlivých predmetov.

-jazykové laboratórium pre 20 žiakov,

-školská knižnica,

-laboratórium F-Ch,

-posilňovňa,

-cvičný byt,

-video trieda,

-učebňa ENV,

-učebňa v prírode.

 

Telocvičňa je síce zrekonštruovaná, jej rozmery však nespĺňajú požadované parametre. Riešením je výstavba novej telocvične, čo však škola nedokáže vyriešiť sama bez pomoci zriaďovateľa.

Športový areál patrí k najmodernejším .Povrch bežeckej  dráhy tvorí tartan a povrch ihriska umelá tráva.

V rámci  projektu Digitalizácia školy, dostane každý učiteľ školy notebook, do tried pripojíme internet a nainštalujeme IT tabuľu do všetkých tried školy, ukončenie realizácie je plánované na rok 2012.

 

 

 

 

9.Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia:

 

Nevyhnutnosťou pre uskutočnenie ŠkVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných technických a hygienických noriem – zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.

Vo všetkých učebniach sú moderné osvetľovacie telesá, ktoré zabezpečujú dostatočné osvetlenie, zároveň ale znižujú spotrebu el. energie.

Na oknách sú namontované žalúzie na ochranu proti priamemu slnečnému svetlu.

Radiatory majú regulačné hlavice, ktoré zabezpečujú optimálne vykurovanie priestorov.

Rozvrh hodín zabezpečuje dodržiavanie psychohygienických zásad.

Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim žiakov.

Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. Škola má moderný kamerový bezpečnostný systém, ktorý monitoruje okolie školy (proti vandalom a krádežiam) a priestory učební ( hlavne ako prevencia šikanovania) 

V priestoroch školy platí absolútny zákaz používania alkoholu, tabakových výrobkov a drog.

Škola zabezpečuje pravidelné periodické revízne kontroly vyplývajúce zo zákona.

Na začiatku školského roku žiakov pravidelne školíme o BOZ, učitelia absolvujú periodické školenie BOZ a Požiarnej ochrany.

 

 

10.Škola ako životný priestor:

 

Našou snahou je aby sme sa v škole všetci cítili príjemne. Pri vstupe do školy sú umiestnené ocenenia získané v projektoch Zelená škola a Škola priateľská k deťom. Na chodbách sú diplomy získané za súťaže a olympiády. Vo vitríne sa nachádzajú poháre získané v športových súťažiach. Nástenky na chodbách školy sú vyzdobené žiackymi prácami a projektmi. Hlavnou ozdobou chodieb sú však kvety, ktoré tvoria aj výzdobu tried.

Areál školy tvorí tiež školská záhrada, ktorá sa v rámci projektov zmenila na miniarborétum, stromy sú označené slovenskými a latinskými názvami. Nachádza sa v nej altánok, ktorý slúži ako učebňa v prírode. Súčasťou areálu je bežecký tartanový ovál a hrisko s umelou trávou.

Ceníme si, že naši žiaci dokážu prispieť k zveľadeniu školy a zároveň, že si dokážu chrániť inventár a vybavenie , ktoré majú pre svoj pobyt v škole.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovno-vzdelávací proces

 

 

Táto časť je kvalitatívna charakteristika školy. V nej škola prezentuje svoje ciele, zámer, v čom chce byť výnimočná, ako sa chce profilovať. Je to časť, v ktorej je vyjadrené nové myslenie celého pedagogického zboru.

 

 

11.Pedagogický princíp školy ( ciele  a poslanie výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe )

 

Program primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy) má zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie podporou poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z  ich osobného poznania. Východiskom sú aktuálne skúsenosti žiaka, vedomosti, pojmy a záujmy, ktoré sú rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci úspech. Program je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu pri nadobúdaní nových skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené so životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím.

V  tomto veku je pre deti dôležitá  možnosť získať vlastnými aktivitami bohaté skúsenosti a zážitky prostredníctvom  hry a učenia v skupine rovesníkov. Osobitne významné je aj poskytovanie možností rozvíjať si  potrebu vyjadrovať sa a realizovať sa prostredníctvom slov, pohybov,  piesní a obrazov, čo je významný základ pre rozvoj gramotnosti  Základom je priateľská a ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a tvorivému poznávaniu, konaniu, hodnoteniu a dorozumievaniu a podporuje  celostný rozvoj ich osobnosti.

Vzdelávanie na prvom stupni je organizované tematicky , čím sa vytvára základ pre nižšie sekundárne vzdelávanie (ktoré už uplatňuje  špecifickejší predmetovo-disciplinárny prístup).

Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení (zdravotných, sociálnych a učebných) a rozpoznanie, resp.podchytenie špecifických potrieb, záujmov a schopností (vrátane nadania a talentu) žiakov. Dôležité je podchytenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. (včasná  diagnostika a korekcia prípadných znevýhodnení). Dôležitá je vzájomná spolupráca triednej učiteľky a školskej psychologičky.

 

 

12. Ciele primárneho vzdelávania

 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú základňu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov

školy :

- rozvíjať u žiakov predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie,

- umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a možnosti a osvojiť si základy

spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého,

- podporovať poznávacie procesy a spôsobilosti žiakov kriticky  a tvorivo myslieť

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením

problémov,

- vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumievať si, hodnotiť

a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,

- podporovať rozvoj spôsobilostí otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, rozvíjať

u žiakov sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom a ďalším

ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

- viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných  ľudí a ich duchovno-kultúrnych

hodnôt,

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť

zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

        

Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti,

kombinácia vedomostí, schopností, skúseností a postojov žiakov- na úrovni, ktorá je pre nich

osobne dosiahnuteľná. K ich rozvíjaniu bude prispievať celý vzdelávací obsah, organizačné

formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity

uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej  činnosti. Za kľúčové

spôsobilosti škola považuje: komunikačné schopnosti, matematickú gramotnosť, gramotnosť

v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti/IKT/,

spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, osobné, sociálne a občianske spôsobilosti,

spôsobilosť chápať kultúru v jej kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.

Úroveň rozvinutosti uvedených kľúčových spôsobilostí na konci programu primárneho

vzdelávania vytvorí základňu pre následné stupne vzdelávania.

 

 

13.      Profil absolventa

 

13.1  Charakteristika absolventa

                         

            Absolvent nadobudol a má osvojené :

 • základné matematické, čitateľské, pisateľské a prírodovedné gramotnosti,
 • základy telesnej zdatnosti,
 • základy vzťahu k umeniu a kultúre,
 • základné praktické zručnosti a samoobslužné činnosti,
 • osvojené základy používania štátneho jazyka,
 • základné komunikačné schopnosti v cudzom jazyku,
 • základy správnych foriem a techník učenia sa,
 • základy správnych etických postojov a morálnych hodnôt.

 

13.2  Kľúčové kompetencie absolventa

           

            Absolvent má osvojené základné jazykové, komunikačné, matematické, prírodovedné, informačno – komunikačné, sociálne, kultúrne a osobné spôsobilosti, teda má byť schopný primerane svojmu vzdelaniu, schopnostiam a veku :

 • súvisle písomne a ústne komunikovať v štátnom jazyku,
 • vyjadrovať svoj názor, argumentovať a diskutovať,
 • pochopiť zmysel čítaného či počutého textu a interpretovať ho,
 • používať cudzí jazyk v bežnej komunikácii, chápať čítaný či hovorený text, mať osvojené základné gramatické pravidlá a využiť ich v písomnom i ústnom prejave,
 • používať osvojené matematické, logické a prírodovedné poznatky pri riešení praktických problémov,
 • získať schopnosť využívať základné zručnosti práce s počítačom a internetom pri riešení problémových úloh vo vyučovaní, v každodennom živote a elektronickej komunikácii,
 • mať osvojené prvky telesnej zdatnosti v základných športových disciplínach (gymnastika, atletika, loptové hry, plávanie, ...),
 • podľa záujmu a schopností sa profilovať na volejbal dievčat a basketbal chlapcov,
 • mať schopnosť vytvárať správne sociálne vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi na báze priateľstva, úcty, vzájomného rešpektovania,
 • vedieť empaticky pochopiť druhého a pomôcť mu,
 • uvedomovať si vlastné silné i slabé vlastnosti, využívať svoj talent, schopnosti a záujmy v rozvoji samého seba, ale i v prospech kolektívu,
 • vedieť tvorivo a aktívne pracovať a komunikovať  v skupine,
 • používať základy slušného spoločenského správania,
 • uvedomovať si svoje práva a povinnosti,
 • starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie,
 • mať schopnosť vnímať a chápať umenie i kultúru,
 • rozvíjať vlastné umelecké vlohy a zapájať sa do kultúrnych podujatí,
 • získať zdravé sebavedomie a sebadôveru, budovať svoj pozitívny sebaobraz.

 

 

14.     Pedagogické stratégie

 

Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a učení.

Škola podporuje vyučovanie skupinové, individuálne, vyučovanie pomocou modernej IKT, projektové vyučovanie, vyučovanie v rôznom prostredí, organizáciu exkurzií, výletov, škôl v prírode, športové aktivity, účelové kurzy, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním.

            V škole platí zásada, že metódy a formy práce určuje vyučujúci, vedenie školy vytvára podmienky na vyučovanie a následne kontroluje výsledky.

 

 

 

15.Učebný plán

 

Učebný plán ISCED 1 a 2

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a  literatúra

9+1

8+1

7+1

7+1

5

5

4

5

5+1

60

anglický jazyk

 

 

 

3

3

 

3+1

3

 

3

3

3

22

nemecký jazyk

 

 

 

 

 

+2

+2

+2

+2

8

Matematika

a práca s inf.

matematika

4

4+1

4

4

4+1

4+1

4+1

4

5+1

41

informatika

 

+1

1

1

1

1

1

1

 

7

Človek a príroda

prvouka

1+1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

prírodoveda

 

 

 

 

1+1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

1

 

  

  7        

chémia

 

 

 

 

 

 

2

2

1

5

biológia

 

 

 

 

2

1

2

1

1

7

Človek a spoločnosť

dejepis

 

 

 

 

1

1

1

1

2+1

6

geografia

 

 

 

 

2

1

1

1

1

6

vlastiveda

 

 

1

2

 

 

 

 

 

3

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Človek a hodnoty 

etická výchova /náboženská výchova  /

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

9

Človek a  svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

technika

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

 

2

 

2

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

1

1

11

 

hudobná výchova

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

1

 

 

8

Zdravie a pohyb

telesná  a športová výchova

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

18

 

Environmentálna výchova

 

 

 

 

1

1

1

1

 

5

 

základ

20

20

23

25

24

25

26

27

25

215

 

Voliteľné hodiny

2

3

2

1

3

4

4

3

5

19

Spolu

 

22

23

25

26

27

29

30

30

30

242

 

 

 

 

16.Učebné osnovy:

-viď príloha

 

 

17.Prierezové témy

 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy.

Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program prierezové témy

 

Dopravná výchova

Osobnostný a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova

Mediálna výchova

Multikultúrna výchova

Ochrana života  a zdravia

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Regionálna výchova

 

Dopravná výchova

 

V každodennom živote sa žiaci  stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy  a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.

 

Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke  v škole  je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje  v objekte školy, na detských dopravných ihriskách  alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.

 

Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú  oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií :

pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,

sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,

uplatňovať  si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar,  cyklista, cestujúci (spolujazdec),

spôsobnosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,

schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,

schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,

pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,

uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

 

 

Environmentálna  výchova

 

Environmentálna výchova je prierezová téma, ktorá sa prelína  všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním,  etickou výchovou.

Cieľom je prispieť  k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť  vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí a uvedomovať si aj dôležitosť vnímania životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané - chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode.

Organizačne je vhodné ju začleniť do viacerých predmetov jednotlivými témami, alebo urobiť kurzovou formou, napríklad jeden týždeň zamerať na environmentálnu výchovu – s teoretickou a praktickou časťou. 

             

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné  aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa  naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,  podporovať u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok), získaval a udržal si  osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy,  rozvíjal sociálne spôsobnosti   potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj rodinnej výchove.

 

Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova, ale je dôležité aby si učiteľ uvedomil, že na dosiahnutie cieľov  tejto prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj  v náukových predmetoch.  Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.

 

             

Ochrana života a zdravia

             

Povinné učivo Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a  samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách.

 

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie  prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom :

riešenie  mimoriadnych situácií - civilná ochrana,

zdravotná príprava,

pohyb a pobyt v prírode.

 

 

 

           

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

 

Prierezová téma  spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy.

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

 

 

Mediálna výchova

 

Žiaci už  vo veku 7 - 11 rokov sú vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj tlačených - rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie každý žiak dokáže ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by umožnila žiakom osvojiť si  stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi  médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali  pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v ňom orientovali.

Formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

 

 

 Multikultúrna výchova

 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s globalizáciou sveta a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je predpoklad , že sa čoraz viac aj v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné aby boli pripravení na rozdielnosť kultúr. Preto je výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie iných kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie,  spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr, dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania. Predpokladaným výstupom je  žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu, zvyky, tradície, akceptuje ju a dokáže s nimi spolupracovať.

 

Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým žiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia. 

Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov: výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova . Je možné ju zabezpečiť aj organizačnou jednotkou ako je kurz.

 

 

 

Regionálna výchova

 

Regionálna výchova je úzko spojená s regionalistikou, jej hlavnou úlohou je utváranie regionálneho povedomia. Ako prierezová téma zachováva a oživuje ľudové tradície a pestovanie národnej hrdosti. Podporuje koexistovanie človeka v jeho prírodnom a kultúrnom prostredí. Regionálna výchova je protiváhou  vplyvu procesu globalizácie  v dnešnom svete.

Prierezové témy sú súčasťou obsahu jednotlivých predmetov, sú zapracované do učebných osnov predmetov.

Zároveň sa využívajú v rámci projektového vyučovania podľa Plánu práce na daný šk.rok.

 

 

18.Vnútorný systém hodnotenia a kontroly:

 

Vnútorný systém hodnotenia a kontroly obsahuje:

-hodnotenie a kontrolu žiakov,

-hodnotenie a kontrolu učiteľov,

-hodnotenie školy.

 

18.1Hodnotenie a kontrola žiakov

 

 1. Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa zákona 245/2008 vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov

a)slovným hodnotením

b)klasifikáciou

.

 1. Predmety, ktoré sa neklasifikujú sú:

 

-všetky predmety v prvom ročníku

-výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, pracovné vyučovanie, etická výchova, náboženská výchova v ročníkoch 2.-4.

- etická výchova, náboženská výchova v ročníkoch 5.-9.

 

 1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch prvého  ročníka základnej školy sa môže hodnotiť slovne týmito stupňami:

 

a) veľmi dobré výsledky,

b) dobré výsledky,

c) uspokojivé výsledky,

d) neuspokojivé výsledky.

(4) Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami, alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie(viď základné podmienky hodnotenia žiakov s ŠVVP).

 

(5) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami

 1. 1 - výborný,
 2. 2 - chválitebný,
 3. 3 - dobrý,
 4. 4 - dostatočný,
 5. 5 - nedostatočný.

(6) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami

 1. 1 - veľmi dobré,
 2. 2 - uspokojivé,
 3. 3 - menej uspokojivé,
 4. 4 – neuspokojivé.

(7) Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci druhého polroka na vysvedčení vyjadruje takto

 1. prospel,
 2. neprospel.

(8) Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy, ktorý bol hodnotený podľa odseku 1 písm. b), sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto

 1. prospel s vyznamenaním,
 2. prospel veľmi dobre,
 3. prospel,
 4. neprospel.

(9) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.

 (10) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

 (11) Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

 (12) Žiak prospel, ak nemá nedostatočný stupeň prospechu ani v jednom povinnom vyučovacom predmete.

(13) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný.

(14) Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný,  z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky.

(15) Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí.

(16) Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov podľa § 7 ods. 6, je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov. 

 

Opravné skúšky

 

(1)Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroku.

(2) Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.

(3) Žiak, ktorý má na konci druhého polroku prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

(4) Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.

(5) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky

 1. podľa odseku 3 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný podľa odseku 2, najneskôr do 15. októbra,
 2. podľa odseku 4 vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.

(6) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

 

Komisionálne skúšky.

 

1)Žiak sa klasifikuje podľa  výsledkov komisionálnej skúšky

 

-ak je skúšaný v náhradnom termíne,

-ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,

-ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

-ak vykonáva opravné skúšky,

-v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

-pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

-pri individuálnom vzdelávaní podľa § 24,

 

2)Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ,  skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ  vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

 

3) Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

 

4) O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.


Opatrenia vo výchove

 

1)Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

 

2)Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa.

 

3) Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy  bezodkladne privolá

 1. zákonného zástupcu,
 2. zdravotnú pomoc,
 3. Policajný zbor.

 

4) Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

Neoddeliteľnou súčasťou ŠkVP je Školský poriadok, ktorý podrobne definuje práva a povinnosti žiakov.

 

 

18.2.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

Systém kontroly a hodnotenia výkonov je priebežné monitorovanie aktivít zamestnancov a ich hodnotenie na základe poznatkov získaných:

-pozorovaním, hospitáciou, individuálnym rozhovorom,

-analýzou predpísaných písomných prác,

-referenciami od žiakov, rodičov a iných odborných zamestnancov,

-vyhodnocovaním výsledkov súťaží a olympiád,

-vyhodnocovaním externých meraní,

-zhodnotením dosahovaných vých.-vzdel.výsledkov,

-hodnotením činnosti pedagóga v oblasti ďalšieho vzdelávania,

-vyhodnotením úloh nad rámec pracovných povinností.

 

Ročne budú tieto poznatky zhrnuté v rámci hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom, ktorý bude založený na čiastkových výsledkoch zameraných na minulé výkony, ale zároveň bude motiváciou pre profesijný a kariérový rast.

Cieľom vnútorného systému kontroly je harmonizácia aktivít vých.-vyuč.procesu a zvyšovanie kvality práce jednotlivých zamestnancov.

Vedeniu školy umožní systém kontroly a hodnotenia zamestnancov objektívnejšie hodnotiť jednotlivé pracovné výkony, odmeňovať tých, ktorí majú požadované spôsobilosti napĺňať ciele a program školy a prispievajú ku kvalitnejšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu školy ako celku.

U zamestnancov má systém kontroly a hodnotenia podporovať také profesionálne konanie a správanie , ktoré bude prispievať k dosiahnutiu hodnôt cieľov a funkcií školy.

 

Základné kritériá na hodnotenie zamestnancov sú:

-výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje( prospech, testovanie žiakov, súťaže, pohovory na SŠ, olympiády),

-sledovanie postupného pokroku slabšie prospievajúcich žiakov ,

-iniciatíva pri zapájaní  sa a realizácii projektov,

-schopnosť pomenovania vzniknutého  problému, s návrhom na jeho riešenie,

-kontrolná a hospitačná činnosť,

-ochota plniť povinnosti nad rámec svojej pracovnej náplne,

-hodnotenie učiteľov rodičmi a žiakmi.

 

Podrobné kritériá kontroly a hodnotenia zamestnancov školy sú v materiáloch Vnútorný mzdový poriadok a  Štruktúra a obsah vnútroškolskej kontroly.

 

 

 

 

18. 3. Hodnotenie školy

 

Hodnotenie školy je zamerané na nasledovné oblasti.

-podmienky na vzdelanie,

-spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,

-prostredie – klímu školy,

-priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania,

-výsledky vzdelávania,

-riadenie školy,

-úroveň výsledkov práce školy.

 

Kritériom pre nás je:

-uplatnenie žiakov,

-výsledky testovaní,

-výsledky kontrol a inšpekcií,

-spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov.

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

-testovanie,

-dotazníky pre žiakov a rodičov,

-analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,

-SWOT analýza.

 

19.Základné podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných triedach základných škôl (integrované vzdelávanie)

 

Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takého charakteru, že je mu potrebné vytvoriť špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a musí byť na škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu.

Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa kompetencií školské zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva na základe odborného vyšetrenia.

Žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva škola spoločne so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva podľa kompetencií.

Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby  počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, o čom rozhodujú výsledky odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva.

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede základnej školy, musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám.

 

Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečiť systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Podľa potreby

škola spolupracuje so špeciálnou školou.

 

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:

základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces;

požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy;

modifikáciu učebného plánu a učebných osnov;

aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov;

špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka;

špecifiká organizácie a foriem vzdelávania;

požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok ;

zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, logopéda a iných.

 

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka.

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny  učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby.

 Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Ide o úpravu  obsahu vzdelávania žiaka, t. j. vychádza sa z učebných osnov predmetu. Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka, prípadne potrebuje iné úpravy.

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka.  Zmeny je potrebné konzultovať so všetkými zainteresovanými odborníkmi a oboznámiť s nimi zákonného zástupcu žiaka.

Individuálny výchovno-vzdelávací program  podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca žiaka.

 

 

20.Kurzy, Škola v prírode, exkurzie, účelové cvičenia, didaktické hry, dopravná výchova, výlety.

V zmysle vyhlášky MŠ SR č.224/2011 rozhodol riaditeľ školy na základe odporučenia pedagogickej rady o  organizovaní akcií nasledovne:

-Škola v prírode pre žiakov  2.- 4.ročník,

-Plavecký výcvik pre žiakov  2.-4. a 6 ročníka,

-Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.-9. Ročníka,

-Účelové cvičenia sa uskutočnia 2x v priebehu šk.roku ( zimné a letné),

-Didaktické hry sa uskutočnia 2x v priebehu šk.roku,

-Dopravná výchova sa realizuje 2x ročne návštevou dopravného ihriska,

-Exkurzie sa uskutočnia podľa plánu exkurzií, ktorí je súčasťou Plánu práce školy,

-Výlety sa organizujú podľa plánu výletov, ktorý je súčasťou Plánu práce školy, v jednotlivých ročníkoch sa zameriavajú na spoznávanie histórie Slovenska. Dĺžka výletu je 1 deň, pre 9. ročník sa môže predĺžiť na 2 dni.