• Štatút ZŠ Svätý Jur

    •  Základná škola vo Svätom Jure
      

     Š T A T Ú T Š K O L Y

      

     I. Č A S Ť

     Úvodné ustanovenie     1. Základná škola vo Sv.Jure(ďalej len "škola") je orgánom štátnej správy na úseku základného školstva vo Sv.Jure (určiť región). Je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydala Školská správa BA VIII, v zmysle ustanovenia § 5 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov. Zriaďovacia listina bola vydaná dňa 1.1.1996 podľa ustanovenia § 1 ods.1 zákona číslo 171/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších zmien a doplnkov.

     2. Základná škola na základe tejto zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, v zmysle § 1, ods.1 zákona číslo 171/1990 Zb. v znení neskorších úprav, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl.

     3. Škole bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 35602244.

     4. Od 1.7.2002 podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona 542/1990 v znení neskorších zákonov prechádza
     zriaďovateľská funkcia na MsÚ Sv.Jur.


     I I. Č A S Ť

     Úlohy a poslanie základnej školy     Základná škola poskytuje základné vzdelanie v územnom obvode zriaďovateľa. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú výchovu.

      

     Úlohy základnej školy

     v oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia


     1. Základná škola v oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia najmä:
     - vytvára jednotlivým úsekom a zamestnancom školy potrebné materiálne podmienky
     - zabezpečuje starostlivosť o existujúci fond budov a školských zariadení vo svojej pôsobnosti a stará sa o ich hospodárne a účelné využitie
     - po konzultácii so zriaďovateľom zabezpečuje využitie investičných prostriedkov školy,
     - zostavuje rozpočet školy, sleduje dodržiavanie rozpočtovej skladby a čerpania finančných prostriedkov
     - jednotlivým úsekom školy prideľuje v rámci svojho rozpočtu prostriedky na ich prevádzku
     - zabezpečuje organizáciu, prevádzku a ekonomiku hospodárskej činnosti zariadenia školského stravovania

     2. Rozpočet školy, na základe jej požiadaviek, vyčleňuje zriaďovateľ školy zo svojho rozpočtu. Škola svoju hospodársku činnosť zabezpečuje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie jej úloh. Hospodárenie školy sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu a je pravidelne kontrolované zriaďovateľom školy.


     Úlohy základnej školy
     v sociálnej starostlivosti
      

     Základná škola v oblasti sociálnej starostlivosti :


     - dbá o zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov v zmysle Zákonníka práce.


     Úlohy základnej školy
     v pracovno-právnej a mzdovej oblasti


     Základná škola v pracovno-právnej a mzdovej oblasti najmä :
     - spracováva agendu školy súvisiacu s menovaním zástupcov riaditeľa školy a ostatných vedúcich zamestnancov
     - plní úlohy organizácie vyplývajúce z pracovno-právneho vzťahu voči svojim zamestnancom
     - vykonáva administratívno-technické práce na mzdovom a pracovno-právnom úseku v rozsahu poverenia zriaďovateľom na základe práv stanovených zriaďovacou listinou a Organizačným poriadkom školy
     - poskytuje právne služby zamestnancom školy


     Úlohy základnej školy v oblasti informačnej činnosti


     Základná škola v informačnej oblasti najmä :

     - zabezpečuje zhromažďovanie informácií, spracováva a uskutočňuje prenos informácií, podľa rozhodnutia ministerstva školstva uchováva a spracováva informácie v rámci Jednotného informačného systému na určenom území


     - pravidelne informuje verejnosť, radu školy a podľa potreby aj obecnú školskú radu o stave a problémoch školy

      

     I I I. Č A S Ť


     Spolupráca základnej školy s inými orgánmi a organizáciami

      

     1. Základná škola, v súlade so zákonom č. 542 / 1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, ostatnými platnými zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, spolupracuje s ostatnými orgánmi a organizáciami v otázkach patriacich do jej pôsobnosti.     2. Základná škola predkladá rade školy na vyjadrenie najmä :

     - informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,


     - správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
     - návrh rozpočtu,
     - správu o výsledkoch hospodárenia školy,
     - návrhy na menovanie a odvolanie zástupcov riaditeľa školy


     I V. Č A S Ť
      

     Riadenie školy a jej organizácia


      

     R i a d i t e ľ š k o l y


     1. Na čele školy je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ, na návrh rady školy.

     2. Riaditeľ školy v zmysle § 4 ods. 1 – 10) zákona č.313/2001 Z.z. o verejnej službe menuje zástupcov riaditeľa, vedúcu vychovávateľku školského klubu detí, na základe výsledkov výberového konania. Riaditeľ školy odvoláva vedúcich zamestnancov zmysle ustanovení zákona č. 311/2001. Z.z Zákonník práce (§ 252 ZP). Vykonáva rozdelenie úväzkov pedagogickým zamestnancom školy s prihliadnutím na ich odbornú kvalifikáciu, prideľuje triednictvo, stanovuje pracovnú náplň administratívnym a nepedagogickým zamestnancom školy. Náplň práce riaditeľa školy podrobnejšie stanovuje Organizačný poriadok.

     3. Riaditeľa školy ako štatutárneho zástupcu zastupuje v jeho neprítomnosti vedúca EPÚ.
     Riaditeľa školy zastupuje v jeho neprítomnosti pedagogický zástupca v rozsahu stanovenom Organizačným poriadkom.

      

     P o r a d n é o r g á n y r i a d i t e ľ a š k o l y


     Riaditeľ školy môže na zabezpečenie koordinácie činnosti v jednotlivých otázkach pôsobnosti školy zriadiť poradné orgány, vydať pre nich organizačné pokyny a navrhnúť spôsob vymenovania ich členov. Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú :

     1.) G r e m i á l n a     r a d a    r i a d i t e ľ a    š k o l y -
     je zložená z vedúcich zamestnancov školy. Schádza sa podľa plánu porád, ktorý tvorí súčasť ročného plánu práce školy. Gremiálnu radu zvoláva riaditeľ školy. Podľa potreby je na ňu prizývaný zástupca rady školy.

     2.) R o d i č o v s k á    r a d a  š k o l y -
     Je iniciatívnym orgánom rodičov školy a je zložená zo zástupcov rodičov žiakov za jednotlivé triedy všetkých ročníkov školy. Schádza sa pravidelne štvrťročne a podľa potreby.

     3.) P e d a g o g i c k á   r a d a   š k o l y -
     Je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy. Schádza sa štvrťročne na pracovnej porade, ktorú zvoláva riaditeľ školy.
      

      

      

      

     Z a m e s t n a n c i š k o l y


      

     V škole pracujú učitelia, vychovávatelia, administratívni zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci a externí zamestnanci. Rozsah ich povinností, vymedzenie ich práv a zodpovednosti stanovuje vnútorný pracovný poriadok školy, ktorý vydáva po predchádzajúcom súhlase odborovej organizácie na pracovisku riaditeľ školy v súlade so Zákonníkom práce.


     Pracovno-právne vzťahy zamestnancov školy sa riadia všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi. Mzdové podmienky na základe priznanej kvalifikácie a platných mzdových predpisov stanovuje riaditeľ školy vo vnútornom mzdovom predpise.


     V. Č A S Ť
     Organizačná štruktúra školy

                                                                                                  Riaditeľ školy

     zást.riaditeľa pre 1.-4.                         zást.riaditeľa pre 5.-9.               vedúca ŠKD                           vedúca EPÚ
                                                                                                                                                                            (zást.štatutára )
     vedúce MZ                                             vedúca PK                                   vychovávateľky                       školník
     tr.učitelia                                                tr.učitelia                                                                                       upratovačky
                                                                                                                                                                             kurič
     Ú č i n n o s ť


     Tento štatút nadobúda účinnosť od 01.07.2011     Vo Sv.Jure 2011-07-01

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje