Plán práce

na školský rok 2022/2023

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Svätý Jur, Kollárova 2
Adresa školyKollárova 2, 900 21 Svätý Jur
Telefón+421 x 244971529
E-mailzssvjur@gmail.com
WWW stránkazssvjur.edupage.org
ZriaďovateľMesto Svätý Jur

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Vladimír Vajcík02449715290905640197zssvjur@gmail.com
ZRŠMgr.Andrea Hranická0244971529  
ZRŠMgr.Martina Vimpeľová0244971529  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Dalibor Jakuš 
pedagogickí zamestnanciMgr.Anna Reichhardtová 
 Mgr.Veronika Čapuchová 
   
ostatní zamestnanciAndrea Paveleková 
   
zástupcovia rodičovMichaela Studená 
 Miloš Grančič 
 Martina Volfová 
   
zástupca zriaďovateľaMarián Fraňo 
iníMudr.Štefan Horváth 
 ThDr. Július Filo, Dr.h.c. 
 MIchal Gabura 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1.-4.Mgr.Monika Janáčovápredmety 1.-4. 
PK M-G-InMgr.Hana HlinkováM, G, In  
PK Sj-D-OnMgr.Veronika ČapuchováSj, D, On 
PK CjMgr.Monika UžovičováAj,Nj 
PK F-Ch-Bi.ENV-TMgr.Branislav ZápražnýF, Ch, Bi, T, ENV 
ŠKDBronislava Mazúrováškolský klub detí 
zást.zamestnancovMgr.Anna Reichhardtová  
Koordinátor Zelená školaMgr. Branislav Zápražný  
Koordinátor drogovej prevencieMgr.Zuzana Jurisová  
Kariérový poradcaMgr.Simona Suchá  
koordinátor IKTMgr. Elena Polakovičová  
špeciálny pedagógMgr. Petronela Čapová  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
PaedDr. Vladimír VajcíkRiaditeľ  
Mgr. Andrea HranickáZástupkyňa  
Mgr. Martina VimpeľováZástupkyňa  
Mgr. Viera BaránkováUčiteľka1. A 
Andrea BordáčováVychovávateľka  
Mgr. Marcela BukvayováVychovávateľka  
Mgr. Petronela ČapováUčiteľka  
Mgr. Veronika ČapuchováUčiteľka6. B 
Mgr. Lenka FeketeUčiteľka1. B 
Mgr. Ivana GáboríkováUčiteľka3. A 
Mgr. Helena HankováUčiteľka8. B 
Mgr. Hana HlinkováUčiteľka7. A 
Mgr. Hana Hollanováasistentka učiteľa  
Mgr. Jana HorváthováUčiteľka4. C 
Mgr. Elena HranickáUčiteľka3. B 
Mgr. Monika JanáčováUčiteľka2. A 
Mgr. Zuzana JurisováUčiteľka9. B 
Mgr. Vanda KaufmannováUčiteľka2. B 
Eleonóra KopaszováVychovávateľka  
Michal KoreňUčiteľ  
Mgr. Mária KrajčovičováUčiteľka2. C 
PaedDr. Eva KurucováUčiteľka1. C 
Mgr. Aleksandra LupčováUčiteľka  
Mgr. Dominika MacákováUčiteľka  
Bronislava MazúrováVychovávateľka  
Žaneta Mihočkováasistentka učiteľa  
Juraj OchabaUčiteľ  
Ing. Elena PolakovičováUčiteľka7. C 
Mgr. Adela PorvazníkováUčiteľka4. B 
Mgr. Pavol PóšaUčiteľ  
Beata Póšováasistentka učiteľa  
Mgr. Anna ReichhardtováUčiteľka9. A 
Mgr. Lucia SárkőziováUčiteľka  
Katarína SlezákováVychovávateľka  
Mgr. Soňa SnopkováUčiteľka3. C 
Mgr. Zuzana Sorádová, PhD.Učiteľka5. B 
Mgr. Simona SucháUčiteľka6. A 
Mgr. Jana SzegényiUčiteľka4. A 
Klaudia Šikulováasistentka učiteľa  
Mgr. Katarína TomkováUčiteľka6. C 
Mgr. Zuzana Tomus IvičováUčiteľka5. A 
Dominika TóthováVychovávateľka  
Mgr. Monika UžovičováUčiteľka8. A 
Ing. Peter VajcíkUčiteľ7. B 
Mgr. Monika VargováUčiteľka9. C 
Silvia VyhnálkováVychovávateľka  
Mgr. Branislav ZápražnýUčiteľ5. C 
Mgr. Martina WäldlIná nepedagogická zamestnankyňa  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333332326
počet žiakov737865746465585352584
z toho ŠVVP12042457328
z toho v ŠKD7075505     200

Organizácia školského roka

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6 . septembra 2022.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 25. januára 2023.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 23. júna 2023.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné28.10-31.10.2022
vianočné23.12.-07.01.2023
polročné 
jarné20.02--24.02.2023
Veľkonočné06.04.-11.04.2023
letné 01.07.-31.07.2022

Kalendár akcií školy

1.Preštudovať OP MŠVVaŠ SR a zapracovať ich do plánov PK a MZ.

T:16.09.

Z:vedúce PK, MZ a ŠKD

2. V ročníkoch 1.-4 a 5.-9. používať učebné osnovy ŠkVP. Predložiť plány PK, MZ a ŠKD na schválenie

T:16.09.

Z:uč.osnovy a plány - vyučujúci, plány PK,MZ a ŠKD - vedúce

3.V rámci projektu Škola priateľská k deťom obnoviť zloženie Žiackeho parlamentu. Do práce v rámci projektu Škola priateľská k deťom, zahrnúť problematiku, ktorá je súčasťou Dohovoru o právach dieťaťa. Priebežne sledovať zmeny v správaní sa žiakov, pôsobiť preventívne v prípadoch zanedbávania výchovy, šikanovania, týrania detí. Vzniknuté problémy riešiť okamžite s vedením školy a šk. psychológom. Oboznámiť sa s danou problematikou podľa OP.

T: priebežne

Z:zást.riaditeľa, vých.poradca, šk.psychológ, učitelia

4.Aktívne pôsobiť v protidrogovej prevencii, vypracovať " Preventívny program školy". V spolupráci s Políciou SR realizovať projekt Správaj sa normálne.. Zapojiť sa do Európskeho týždňa proti drogám, v rámci projektu "Zober loptu, nie drogy" uskutočniť športové súťaže.

T:16.09.-Plán, ostatné priebežne

Z:p.uč.Jurisová

5.V projekte Zelená škola sa venovať celej oblasti ENV, ochrane príprody, zdravému životnému štýlu, v predmete ENV využívať IKT, súťaže , projekty, plniť časti učebných osnov s ENV, v rámci predmetu ENV riešiť problémy regiónu a nášho mesta. Organizovať Jesenný deň, Hravá jeseň, pokračovať v zbere použitých bateriek.

T:priebežne

Z:koordinátor Zelenej školy p.uč.Zápražný, učitelia 1.-4.roč, ŠKD

6.Pravidelne oboznamovať zamestnancov s novými zákonmi a predpismi, využívať na tento účel nástenku v zborovni.

T:priebežne

Z:riaditeľ

7.Pripraviť Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9.ročníka. Zabezpečiť termíny prihlášok žiakov na stredné školy. Odovzdať Plán vých.poradcu a Karierneho poradcu

T:Plán KP-16.09.,Testovanie 5. ročník 17.05.2023 , 9. ročník 22.03.2023

Z:zást.riaditeľa 5.-9., vých.poradca

8.Zapojiť sa do súťaží v rámci PK Sj- Prečo mám rád slovenčínu, prečo mám rád Slovensko, Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda SJ, T:priebežne

Z:vedúca PK SJ p.uč.Čapuchová, vedúca MZ p.uč.Janáčová

9.Pripraviť žiakov na olympiádu z Aj, Nj, na súťaž Novodobo so Shakespearom,

T:priebežne

Z:vedúca PK Cj p.uč.Užovičová

10.Pripraviť žiakov na MO, Klokan, Pytagoriádu, Všetkovedko,

T:priebežne

Z:vedúca PK M p.uč.Hlinková, ved.MZ 1.-4. p.uč.Janáčová

11.Prípraviť žiakov na olympiády z prírodovedných predmetov.

T:priebežne

Z:vedúci PK F-Ch-Bi p.uč.Zápražný, vyučujúci

12.Zapájať sa do športových súťaží. V závere šk.roku uskutočniť súťaž o rekord školy v behu.

Zapojiť sa do basketbalovej ligy, zúčastniť sa okresného kola v ľahkej atletike, vybíjanej.

T:priebežne

Z:učitelia Tšv, p.uč. Porvazníková,

13.Venovať pozornosť žiakom so špeciálnopedagogickými potrebami, spolupracovať s CPPPa P pri vypracovávaní plánov pre integrovaných žiakov. Pri integrácii postupovať v zmysle z. 245/2008 a ŠkVP.

T:priebežne

Z:vých .poradca, špec. pedagóg, šk. psychológ, tr.učitelia a učitelia integrovaných žiakov.

14.Zabezpečiť Lyžiarsky výcvik, Plavecký výcvik, Školu v prírode v zmysle novely vyhlášky MŠ o Základnej škole a úpravy ŠkVP zo 06.09.2011, v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.

T: LVVK-03.2023, PVVK-04/2023, Škola v prírode 05/2023

Z: riaditeľ, zást.riaditeľa , p.uč.Szegényi

15.Zlepšovať úroveň čítania žiakov, zvyšovať ich čitateľskú gramotnosť. Propagovať medzi žiakmi školskú knižnicu. Pripomenúť si Deň detskej knihy, Deň školských knižníc, Týždeň hlasného čítania.

T:10/2022 a 04/2023 , ostatné priebežne

Z:PK Sj, p.uč Hranická E. p.uč.Hanková

16.Realizovať zimné a letné kurzy OŽaZ, cvičenia v prírode a didaktické hry. Využiť horáreň Biely Kríž

T:10/2022 a 06.2023

Z:zást.riaditeľa 1.-4. a 5.-9.

17.Zabezpečiť výchovný koncert pre 1.-4.roč., pre žiakov 1.-4.roč. predstavenie v bábkovom divadle, pre žiakov 5.-9. ponúknuť návštevu opery, prípadne divadla SND.

T:podľa ponuky v 2. polroku

Z:zást.riaditeľa,

18.Zápis prvákov realizovať spolu so šk.psychológom, špec.pedagógom a MŠ. Ponúknuť budúcim prvákom otvorenú hodinu.

T:18.-19..4.2023

Z:zást.riaditeľa 1.-4. roč.

19.Týždenne pripravovať rozvrh pre učebne IKT, knižnicu, altánok. Sledovať ich využitie.

T:priebežne

Z:zást.riaditeľa 5.-9. roč.

20.Ponúknuť záujmové krúžky žiakom.

T: 09.09.-krúžky, 14.09. počty žiakov na krúžkoch

Z: vedúci krúžkov a tr.učitelia

21.Spolupráca s MsÚ, Radou školy , výborom RZ. Verejnosť informovať o škole prostredníctvom www stránky a článkami v novinách. Aktualizovať www stránku.

T:priebežne

Z:vedenie školy

22.Zabezpečiť pre žiakov dopravnú výchovu, v spolupráci s Mestskou Políciou.

T:05/2021

Z:zást.riaditeľa

23.Pripraviť MDD.

T: 01.06.2023

Z:vedenie školy. tr.učitelia, výbor RZ

24.Pripraviť Vianočné posedenie

T:19.12.2023 15,00

Z:vedenie školy

25.Zorganizovať Deň učiteľov.

T:23.03.2023, 15,00 hod.

Z: vedenie školy

26.Zorganizovať projektové vyučovanie Hravá jeseň.

T:10/2022

Z:MZ 1.-4.

27.Oceniť najlepších žiakov školy.

T:28.06.2023

Z:p.uč.Jurisová, p.uč. Gáboríková

28.Realizovať akciu LETO 2022.

T:07/2023

Z:vedúca ŠKD

29. Zorganizovať zber papiera

T:05/2023

Z:zást.riaditeľa

30.Zapojiť sa do súťaže Slávik Slovenska.

T:04/2023

Z:p.uč.Baránková

31.Pripraviť Mikuláša pre žiakov 1.-4.

T:5

.12.2022

Z:tr.uč.9.C

32.Športový deň

T: 06/2023

Z: učitelia Tv

33. Deň Zeme

T:24.4.2023

Z:koordinátor Zelenej školy, učitelia

34.Deň Vody

T:23.3.2023

Z:koordinátor Zelenej školy, učitelia

35.Karneval 1.-4., disco 5.-9.

T:30.-31.1.2023

Z: vedúca ŠKD, tr.uč. 9 B,C

36.Zabezpečiť externé testovanie KOMPARO podľa ponuky na všetky predmety a ročníky

T:podľa ponuky

Z: zásta. riaditeľa

37.Testovanie pohybových zručností 1. a 3. ročník

T:09/2022

Z zást .riaditeľa 1.-4.

38.Testovanie TEAMS 4. ročník

T:04/2023

Z: tr.učiteľky

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
12.09.202214,00Pedagogická rada-schvaľovanie inovovaného ISCED 1 a 2,Plánu práce
14.11.202214,00Ped.rada- hodnotenie I.štvrťrok
25.01.202314,00Ped.rada-klasifikačná porada I.polrok
17.04.202314,00Ped.rada- hodnotenie III.štvrťrok
23.06.202314,00Ped.rada- klasifikačná porada
03.07.202319,00Ped.rada-hodnotiaca porada
Pracovné porady bývajú spravidla v pondelok minimálne 1x mesačne  

SWOT analýza

Silné stránky školy

-pedagogický zbor, učitelia vykonávajú činnosti nad rámec svojich pracovných povinností,

-materiálne vybavenie školy,

-špičkové vybavenie IKT,

-atmosféra v škole,

-výsledky pri testovaní žiakov za posledných 10 rokov,

-výrazné zlepšenie priestorov vybudovaním nových učební od šk.roku 2014/2015.

-nová telocvičňa

Slabé stránky školy

-nedostatočné finačné ohodnotenie učiteľov,

-časté zmeny v legislatíve.

Príležitosti

-ponuka mimoškolských aktivít,

-pravidelné usporiadanie projektu LETO xxxx pre rodičov počas prázdnin,

-umiestnenie školy, školského klubu detí a ZUŠ v jednom objekte,

-aktívna spolupráca rodičov.

Riziká

-dlhodobo udržať dosiahnutú úroveň školy

-nedostatok kvalitných učiteľov

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

1. V ročníkoch1.-9. pracovať s ŠkVP.

Vo vyučovaní zachovať profiláciu školy:

-vyučovanie cudzích jazykov, používanie IKT vo vyučovaní, kvalitné zvládnutie prírodovedných predmetov v nadväznosti na ENV. V rámci projektových úloh aplikovať prierezové témy.

2.Pripraviť žiakov na Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka, vo vybraných ročníkoch realizovať testovanie KOMPARO. Pripraviť žiakov na pohovory a následné štúdium na stredných školách. Zapojiť žiakov do súťaží a olympiád.

3.Ponúknuť žiakom dostatočný počet krúžkov pre mimoškolskú činnosť.

4.V oblasti environmentálnej výchovy efektívne využiť predmet ENV a projekt Zelená škola.

5. Pracovať na projekte Škola priateľská k deťom.

6.Rozvíjať prvky čitateľskej a finančnej gramotnosti.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

V spolupráci s verejnosťou využívať hlavne komunikáciu s rodičmi, www. stránku školy.

Rozvíjať tradičné akcie, kultúrne akcie pre verejnosť.

V rámci projektového vyučovania využívať Náučný chodník v našom meste.

Zapájať rodičov do školských akcií - MDD, výlety.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

-realizovať kompletnú rekonštrukciu vodovodných a kanalizačných sietí

v hlavnej budove

Projekty

1.Zelená škola

V projekte Zelená škola sme boli úspešní už 5 krát. Posledné ocenenie a zástavu sme získali v júni 2022, jej platnosť je dva roky. V tomto školskom roku sa opäť budeme uchádzať o znovuzískanie ocenenia.

2.Škola priateľská k deťom

Je to projekt, do ktorého sme sa zapojili v roku 2007, keď sme prvýkrát získali diplom. Okrem splnenia rôznych kritérií je hlavnou myšlienkou projektu každoročné odovzdanie finančného daru pre deti v chudobných krajinách. Financie na dar získavame zo zberu papiera.

3.Správaj sa normálne

V spolupráci s Políciou SR sa pravidelne žiaci 6.ročníka zúčastňujú prednášok počas celého školského roku.

4.Digitalizácia školy

V rámci tohto dlhodobého projektu sa nám darí zvyšovať kompetencie učiteľov a žiakov v oblasti IKT a pomáha nám riešiť problém nedostatku učebníc. Škola má dostatočné množstvo vlastného SW alebo prístup k materiálom na vzdelávacích portáloch.

5.Podpora polytechnickej výchovy na školách

Škola získala v roku 2015 v rámci projektu učebné pomôcky za 50.000 € na predmety fyzika, chémia, biológia a technika.

6.Tenis do škôl v spolupráci so STZ realizovať v ročníkoch 3.-4. projekt Tenis do škôl

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Anglický jazyk 1. ročníkMgr.Gáboríková
Anglický jazyk 1.roč.Mgr. Kaufmannová
Práca s PCMgr. Hranická E.
Práca s PCMgr. Snopková
Príprava na TestovanieMgr. Szegényi
VarenieMgr. Fekete
Foklórny krúžokMgr.Baránková
Príprava na Testovanie Mgr. Porvazníková
Cvičenie z MMgr.Hlinková
Nemecký jazykMgr.Tomková
Zelená školaMgr. Zápražný
Školská knižnica Mgr. Szegényi
Varenie, pečenie 3. ročníkMgr. Lenka Fekete
Príprava na Testovanie Sj 9Mgr. Čapuchová
Príprava na Testovanie Sj 9Mgr. Vargová
Prírodovedný krúžok 5.-9.Mgr.Zápražný
FlorbalIng.Vajcík
Príprava na Testovanie M 9Mgr.Reichhardtová
VybíjanáMgr.Suchá
Šk.knižnicaMgr. Hanková
Hravá chémiaMgr.Sorádová Phd.
Športové hry , atletikaMgr.Čapuchová
Nemecký jazykMgr.Tomková
Kurz Sj pre UkrajincovMgr.Tomková
Príprava na Testovanie M 9Mgr.Jurisová
Príprava na Testovanie Sj 9Mgr.Užovičová
Príprava na Testovanie M 9Mgr.Vimpeľová

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Postupne sa všetky triedy vybavujú moderným výškovo nastaviteľným nábytkom. Od 3.ročníka sedia žiaci samostatne.

Triedy majú namontované na oknách žalúzie, na radiátoroch termoregulačné hlavice.

Všetky triedy majú nainštalované interaktívne tabule.

Rozvrh hodín rešpektuje vyhlášku o Základnej škole o delení tried na jednotlivé predmety podľa počtu žiakov.

Na škole pracuje školská psychologička a špeciálna pedagogička.

Udržiavaný areál školy je veľkým prínosom pre výchovu žiakov. Žiaci prispievajú k jeho skrášľovaniu a zároveň vidia výsledky svojej činnosti.

Záver

Vypracoval: PaedDr.Vladimír Vajcík

V Svätom Jure, 10. septembra 2022

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • zssvjur@gmail.com
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje