Základná škola Svätý Jur

 

Navigácia

Plán práce

na školský rok 2018/2019

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Svätý Jur, Kollárova 2
Adresa školyKollárova 2, 900 21 Svätý Jur
Telefón+421 x 244971529
E-mailzssvjur@gmail.com
WWW stránkazssvjur.edupage.org
ZriaďovateľMesto Svätý Jur

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Vladimír Vajcík02449715290905640197zssvjur@gmail.com
ZRŠMgr.Andrea Hranická0244971529  
ZRŠMgr.Martina Vimpeľová0244971529  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Dalibor Jakuš 
pedagogickí zamestnanciMgr.Anna Reichhardtová 
 Mgr.Veronika Čapuchová 
   
ostatní zamestnanciAndrea Paveleková 
   
zástupcovia rodičovPeter Gabura 
 Miloš Grančič 
 Michaela Studená 
   
zástupca zriaďovateľaIng.Alexander Achberger 
iníMudr.Štefan Horváth 
 ThDr. Július Filo, Dr.h.c. 
 Doc., Ľuborím Batka Dr. theol. 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1.-4.Mgr.Monika Janáčovápredmety 1.-4. 
PK M-G-InMgr.Hana HlinkováM, G, In  
PK Sj-D-OnMgr.Monika SopkováSj, D, On 
PK CjMgr.Monika KováčováAj,Nj 
PK F-Ch-Bi.ENV-TMgr.Branislav ZápražnýF, Ch, Bi, T, ENV 
ŠKDBronislava Mazúrováškolský klub detí 
zást.zamestnancovMgr.Anna Reichhardtová  
Koordinátor Zelená školaMgr. Hana Treuerová  
Koordinátor drogovej prevencieMgr.Barbora Bachledová  
Výchovný poradcaMgr.Radoslava Uškertová  
školský psychológMgr.Katarína Andrejková  
koordinátor IKTMgr. Miriama Šoltýsová  
špeciálny pedagógMgr. Petronela Čapová  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
PaedDr. Vladimír VajcíkRiaditeľ  
Mgr. Andrea HranickáZástupkyňa2. C 
Mgr. Martina VimpeľováZástupkyňa  
Mgr. Dominika BahelkováUčiteľka5. A 
Mgr. Barbora BachledováUčiteľka7. B 
Mgr. Viera BaránkováUčiteľka1. A 
Andrea BordáčováVychovávateľka  
Mgr. Marcela BukvayováVychovávateľka  
Eva ČajkovičováVychovávateľka  
Mgr. Petronela ČapováŠpeciálny pedagóg  
Mgr. Lenka FeketeUčiteľka1. B 
Mgr. Ivana GáboríkováUčiteľka3. A 
Mgr. Hana HlinkováUčiteľka8. A 
Mgr. Jana HorkováUčiteľka6. A 
Mgr. Elena HranickáUčiteľka3. B 
Kristína HrebičkováAsistent učiteľa  
Mgr. Monika JanáčováUčiteľka2. A 
Mgr. Monika KováčováUčiteľka  
Mgr. Andrea KrankušováUčiteľka2. B 
Mgr. Magdaléna KresánkováUčiteľka9. B 
Mgr. Eva KurucováUčiteľka1. C 
Bronislava MazúrováVychovávateľka  
Žaneta MihočkováAsistent učiteľa  
Milada MišovýchováVychovávateľka  
Mgr. Beáta PorubanováVychovávateľka  
Mgr. Adela PorvazníkováUčiteľka4. B 
Mgr. Michaela RadošovskáUčiteľka7. A 
Mgr. Anna ReichhardtováUčiteľka6. C 
Mgr. Soňa SnopkováUčiteľka3. C 
Mgr. Monika SopkováUčiteľka9. A 
Mgr. Simona SucháUčiteľka8. B 
Mgr. Jana SzegényiUčiteľka4. A 
Mgr. Miriama ŠoltysováUčiteľka  
Mgr. Radoslava TomášikováUčiteľka5. B 
Mgr. Hana TreuerováUčiteľka4. C 
Mgr. Mária VajcíkováUčiteľka  
Mgr. Monika VargováUčiteľka5. C 
Silvia VyhnálkováVychovávateľka  
Mgr. Branislav ZápražnýUčiteľ6. B 
Mgr. Katarína AndrejkováŠkolský psychológ  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333322224
počet žiakov596869546850455138502
z toho ŠVVP  135573226
z toho v ŠKD55504013     188

Organizácia školského roka

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.

Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 24 . januára 2019.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 a končí sa 28. júna 2019.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna 2019.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné31.10.-04.11.2018
vianočné22.12.2018-7.1.2019
polročné1.2.2019
jarné23.02.-03.03.2019
Veľkonočné18.04.-23.04.2019
letné29.06.2019

Kalendár akcií školy

1.Preštudovať POP MŠ SR a zapracovať ich do plánov PK a MZ.

T:17.09.

Z:vedúce PK, MZ a ŠKD

2. V ročníkoch 1.-4 a 5.-8. používať učebné osnovy inovovaného ŠVP. V 9.ročníku používať učebné osnovy zo ŠkVP ISCED 2. Predložiť plány PK, MZ a ŠKD na schválenie

T:18.09.

Z:uč.osnovy a plány - vyučujúci, plány PK,MZ a ŠKD - vedúce

3.V rámci projektu Škola priateľská k deťom obnoviť zloženie Žiackeho parlamentu. Do práce v rámci projektu Škola priateľská k deťom, zahrnúť problematiku, ktorá je súčasťou Dohovoru o právach dieťaťa. Priebežne sledovať zmeny v správaní sa žiakov, pôsobiť preventívne v prípadoch zanedbávania výchovy, šikanovania, týrania detí. Vzniknuté problémy riešiť okamžite s vedením školy a šk. psychológom. Oboznámiť sa s danou problematikou podľa POP.

T: priebežne

Z:zást.riaditeľa, vých.poradca, šk.psychológ, učitelia

4.Aktívne pôsobiť v protidrogovej prevencii, vypracovať " Preventívny program školy". V spolupráci s Políciou SR realizovať projekt Správaj sa normálne.. Zapojiť sa do Európskeho týždňa proti drogám, v rámci projektu "Zober loptu, nie drogy" uskutočniť športové súťaže.

T:18.09.-Plán, ostatné priebežne

Z:p.uč.Bachledová

5.V projekte Zelená škola sa venovať celej oblasti ENV, ochrane príprody, zdravému životnému štýlu, v predmete ENV využívať IKT, súťaže , projekty, plniť časti učebných osnov s ENV, v rámci predmetu ENV riešiť problémy regiónu a nášho mesta. Organizovať Jesenný deň, súťaž Hravá jeseň, pokračovať v zbere použitých bateriek.

T:priebežne

Z:koordinátor Zelenej školy p.uč.Treuerová, vedúci PK F-Ch p.uč.Zápražný, učitelia 1.-4.roč, ŠKD

6.Pravidelne oboznamovať zamestnancov s novými zákonmi a predpismi, využívať na tento účel nástenku v zborovni.

T:priebežne

Z:riaditeľ

7.Výchovu k manželstvu a rodičovstvu realizovať v súlade so ŠVP a ŠkVP, ako novú prierezovú tému.

T:priebežne

Z:učitelia 1.-4.roč., učitelia predmetov Bi, Ev, On

8.Pripraviť Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9.ročníka. Zabezpečiť termíny prihlášok žiakov na stredné školy. Odovzdať Plán vých.poradcu.

T:Plán VP-18.09.,Testovanie 5. ročník 21.11.2018 , 9. ročník 3.4.2019

Z:zást.riaditeľa 5.-9., vých.poradca

9.Zapojiť sa do súťaží v rámci PK Sj- Prečo mám rád slovenčínu, prečo mám rád Slovensko, Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda SJ, T:priebežne

Z:vedúca PK SJ p.uč.Sopková, vedúca MZ p.uč.Janáčová

10.Prípraviť žiakov na olympiádu z Aj Nj, na súťaž Novodobo so Shakespearom, Aj Pán Goethe by mal radosť.

T:priebežne

Z:vedúca PK Cj p.uč.Kováčová

11.Prípraviť žiakov na MO, Klokan, Pytagoriádu, Všetkovedko, Deň Eura, iBobor,

T:priebežne

Z:vedúca PK M p.uč.Hlinková, ved.MZ 1.-4. p.uč.Janáčová

12.Prípraviť žiakov na olympiády z prírodovedných predmetov.

T:priebežne

Z:vedúca PK F-Ch-Bi p.uč.Zápražný, vyučujúci

13.Zapájať sa do športových súťaží. V závere šk.roku uskutočniť súťaž o rekord školy v behu.

Zapojiť sa do basketbalovej ligy, zúčastniť sa okresného kola v ľahkej atletike, vybíjanej. Zapojiť sa do testovania žiakov 1. ročníka

T:priebežne

Z:učitelia Tšv, p.uč. Porvazníková, zást.riad.1.-4.

14.Venovať pozornosť žiakom so špeciálnopedagogickými potrebami, spolupracovať s CPPPa P pri vypracovávaní plánov pre integrovaných žiakov. Pri integrácii postupovať v zmysle z. 245/2008 a ŠkVP.

T:priebežne

Z:vých .poradca, špec. pedagóg, šk. psychológ, tr.učitelia a učitelia integrovaných žiakov.

15.Zabezpečiť Lyžiarsky výcvik, Plavecký výcvik, Školu v prírode v zmysle novely vyhlášky MŠ o Základnej škole a úpravy ŠkVP zo 06.09.2011.

T: LVVK-21.-26.1.2019, PVVK-04/2019, Škola v prírode 05/2019

Z: riaditeľ, zást.riaditeľa , p.uč.Szegényi

16.Zlepšovať úroveň čítania žiakov, zvyšovať ich čitateľskú gramotnosť. Propagovať medzi žiakmi školskú knižnicu. Pripomenúť si Deň detskej knihy, Deň školských knižníc, Týždeň hlasného čítania.

T:10/2018 a 04/2019 , ostatné priebežne

Z:PK Sj, p.uč Hranická E. a učitelia 1.-4.

17.Realizovať zimné a letné kurzy OŽaZ, cvičenia v prírode a didaktické hry.

T:10/2018 a 06.2019

Z:zást.riaditeľa 1.-4. a 5.-9.

18.Zabezpečiť dva výchovné koncerty pre 1.-4.roč., pre žiakov 1.-4.roč. predstavenie v bábkovom divadle, pre žiakov 5.-9. ponúknuť návštevu opery, prípadne divadla SND.

T:podľa ponuky v 1. a 2. polroku

Z:zást.riaditeľa,

19.Zápis prvákov realizovať spolu so šk.psychológom, špec.pedagógom a MŠ. Ponúknuť budúcim prvákom otvorenú hodinu.

T:10.-11.4.2019

Z:zást.riaditeľa 1.-4. roč.

20.Týždenne pripravovať rozvrh pre učebne IKT, knižnicu, altánok. Sledovať ich využitie.

T:priebežne

Z:zást.riaditeľa 5.-9. roč.

21.Ponúknuť záujmové krúžky žiakom.

T: 06.09.-krúžky, 14.09. počty žiakov na krúžkoch

Z: vedúci krúžkov a tr.učitelia

22.Spolupráca s MsÚ, Radou školy , výborom RZ. Verejnosť informovať o škole prostredníctvom www stránky a článkami v novinách. Aktualizovať www stránku.

T:priebežne

Z:vedenie školy

23.Zabezpečiť pre žiakov dopravnú výchovu, v spolupráci s Mestskou Políciou.

T:05/2019

Z:zást.riaditeľa

24.Pripraviť MDD.

T: 31.05.2019

Z:vedenie školy. tr.učitelia, výbor RZ

25.Pripraviť Vianočný program pre rodičov.

T:roč.1.-4. v individuálne rámci RZ

Z:tr.učiteľky,

26.Pripraviť Vianočné posedenie

T:17.12.2018 15,00

Z:vedenie školy

27.Zorganizovať Deň učiteľov.

T:28.03.2019, 15,00 hod.

Z: vedenie školy

28.Zorganizovať Deň Európy.

T:05/2019

Z:p.uč.Kováčová

29.Oceniť najlepších žiakov školy.

T:26.06.2019

Z:p.uč.Bachledová, p.uč. Gáboríková

31.Realizovať akciu LETO 2019.

T:07/2019

Z:vedúca ŠKD

32. Zorganizovať zber papiera

T:05/2019

Z:zást.riaditeľa

33.Zapojiť sa do súťaže Slávik Slovenska.

T:04/2019

Z:p.uč.Baránková

34.Zabezpečiť návštevu divadelného predstavenia v AJ, pre ročníky 3.-5. a 6.-9.

T:12/2019

Z:vedúca PK Cj p.uč.KOváčová

35.Pripraviť Mikuláša pre žiakov 1.-9.

T:6.12.2018

Z:tr.uč.9.AB.

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
10.09.201814,00Pedagogická rada-schvaľovanie inovovaného ISCED 1 a 2,Plánu práce
19.11.201814,00Ped.rada- hodnotenie I.štvrťrok
24.01.201914,00Ped.rada-klasifikačná porada I.polrok
15.04.201914,00Ped.rada- hodnotenie III.štvrťrok
21.06.201914,00Ped.rada- klasifikačná porada
03.07.201919,00Ped.rada-hodnotiaca porada
Pracovné porady bývajú spravidla v pondelok minimálne 1x mesačne  

SWOT analýza

Silné stránky školy

-pedagogický zbor, učitelia vykonávajú činnosti nad rámec svojich pracovných povinností,

-materiálne vybavenie školy,

-špičkové vybavenie IKT,

-atmosféra v škole,

-výsledky pri testovaní žiakov za posledných 10 rokov,

-výrazné zlepšenie priestorov vybudovaním nových učební od šk.roku 2014/2015.

-nová telocvičňa

Slabé stránky školy

-nedostatočné finačné ohodnotenie učiteľov,

-nedostatok učebníc,

-časté zmeny v legislatíve.

Príležitosti

-ponuka mimoškolských aktivít,

-pravidelné usporiadanie projektu LETO xxxx pre rodičov počas prázdnin,

-umiestnenie školy, školského klubu detí a ZUŠ v jednom objekte,

-aktívna spolupráca rodičov.

Riziká

-dlhodobo udržať dosiahnutú úroveň školy

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

1. V ročníkoch1.-8. pracovať s inovovaným ŠkVP.

Vo vyučovaní zachovať profiláciu školy:

-vyučovanie cudzích jazykov, používanie IKT vo vyučovaní, kvalitné zvládnutie prírodovedných predmetov v nadväznosti na ENV. V rámci projektových úloh aplikovať prierezové témy.

2.Pripraviť žiakov na Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka, vo vybraných ročníkoch realizovať testovanie KOMPARO. Pripraviť žiakov na pohovory a následné štúdium na stredných školách. Zapojiť žiakov do súťaží a olympiád.

3.Ponúknuť žiakom dostatočný počet krúžkov pre mimoškolskú činnosť.

4.V oblasti environmentálnej výchovy efektívne využiť predmet ENV a projekt Zelená škola.

5. Pracovať na projekte Škola priateľská k deťom.

6.Rozvíjať prvky čitateľskej a finančnej gramotnosti.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

V spolupráci s verejnosťou využívať hlavne komunikáciu s rodičmi, www. stránku školy.

Rozvíjať tradičné akcie, ako Ples rodičov a priateľov školy, kultúrne akcie pre verejnosť.

V rámci projektového vyučovania využívať Náučný chodník v našom meste.

Zapájať rodičov do školských akcií - MDD, výlety.

Spolu s rodičmi zabezpečiť krúžky - futbal.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Pokračovať vo výmene podlahovej krytiny v triedach.

Začať s výmenou školského nábytku v triedach.

Začať postupnú rekonštrukciu toaliet v odborných učebniach.

Projekty

1.Zelená škola

V projekte Zelená škola sme boli úspešní už 4 krát. Posledné ocenenie a zástavu sme získali v júni 2018, jej platnosť je dva roky. V tomto školskom roku sa opäť budeme uchádzať o znovuzískanie ocenenia.

2.Škola priateľská k deťom

Je to projekt, do ktorého sme sa zapojili v roku 2007, keď sme prvýkrát získali diplom. Okrem splnenia rôznych kritérií je hlavnou myšlienkou projektu každoročné odovzdanie finančného daru pre deti v chudobných krajinách. Financie na dar získavame zo zberu papiera. Vedenie UNICEF Slovensko nás zaradilo pre nový školský rok do vyššej nadstavbovej časti celého projektu.

3.Správaj sa normálne

V spolupráci s Políciou SR sa pravidelne žiaci 5.ročníka zúčastňujú prednášok počas celého školského roku.

4.Infovek

V rámci tohto dlhodobého projektu sa nám darí zvyšovať kompetencie učiteľov a žiakov v oblasti IKT a pomáha nám riešiť problém nedostatku učebníc. Škola má dostatočné množstvo vlastného SW alebo prístup k materiálom na vzdelávacích portáloch.

5.Podpora polytechnickej výchovy na školách

Škola získala v roku 2015 v rámci projektu učebné pomôcky za 50.000 € na predmety fyzika, chémia, biológia a technika.

6.Nadácia Volkswagen

V roku 2017 sme získali od nadácie Volkswagen v rámci projektu Technika hrou učebné pomôcky na prírodovedu

Projektové úlohy:

V rámci reformy sme sa rozhodli priestor , ktorý vznikol redukciou učiva, využiť na realizáciu projektového vyučovania. Výhodou je využívanie moderných metód, posilňovanie medzipredmetových vzťahov. Súčasťou tohto vyučovania sú aj prierezové témy. Najväčším prínosom je samostatná práca žiakov, možnosť získavania informácií pomocou IKT, riešenie praktických problémov a v závere projektu úspech žiaka.

Rozpis projektových úloh:

september:

1.Osobnostný a sociálny rozvoj

prierezové témy:

-osobnostný a sociálny rozvoj

-multikultúrna výchova

-regionálna výchova

aktivity:

-preštudovanie šk.poriadku

-spoznávanie a propagácia školy

-ustanovenie Školského parlamentu

-kurz OŽ aZ

-Svetový deň ústneho zdravia

Z:tr.učitelia

október

2.Ochrana života a zdravia

PT:

-environ.výchova

-ochrana života a zdravia

-tvorba projektu a prezentačné zručnosti

aktivity:

-Jesenný deň- výstava plodov, zdravá výživa

-Deň šk. knižníc

-bábkové divadlo

-Haloween

-drogová závislosť beseda žiakov 9.ročníka s príslušníkmi Polície SR

Z:vedenie školy, učitelia 1.-4. vychovávateľky ŠKD, učitelia Aj,Sj

november

3.Región a jeho história

PT:

-osobnostný a sociálny rozvoj

-ochrana života a zdravia

-ENV

aktivity:

-výstavy v múzeu

-tvorba projektov o histórii mesta

-prednášky s protidrogovou tématikou

Z:vedenie školy, vyučujúci predmetov, koordinátor

protidrogovej prevencie

december

4.Vianoce

PT:

-mediálna výchova

--multikultúrna výchova

aktivity:

-Mikuláš pre 1.-9.

-výzdoba školy

-Vianočný program pre rodičov

Z:tr.učitelia, vedenie školy

január

5.Energia

PT:

-ENV

-tvorba projektu a prezentačné zručnosti

aktivity:

-vyhodnotenie spotreby energie za rok 2018

-projekty zamerané na ENV

-práca na projekte Zelená škola

-kŕmenie vtáčikov v šk.záhrade

-Lyžiarsky výcvik

Z:koordinátor Zelená škola, vedenie školy, učitelia predmetov

február

6.Karneval, diskotéka

PT:

-multikultúrna výchova

-karneval ŠKD

Z:vedúca ŠKD

marec

7.Mesiac knihy

PT:

-ENV

-mediálna výchova

-multikultúrna výchova

-tvorba projektu a prezentačné schopnosti

aktivity:

-výstava kníh

-besedy o knihách

-Deň detskej knihy

-týždeň hlasného čítania

-Deň Vody

-výchovný koncert

Z:PK Sj, MZ 1.-4.

apríl

8.ZEM

PT:

-ENV

-ochrana života a zdravia

-tvorba projektov

aktivity:

-mesiac lesov

-Deň narcisov

-Deň Zeme

-výstava vo Vlastivednom múzeu

-plavecký výcvik

Z:koordinátor Zelenej školy, učitelia predmetov

máj

9.Dopravná výchova

PT:

-dopravná výchova

-ochrana života a zdravia

aktivity:

-návšteva dopravného ihriska

-eurokvíz Z: p.uč.Hlinková

-Škola v prírode Z: p.uč.Szegényi

-Svetový deň mlieka

-zber papiera

Z:vedenie školy,

jún

10.Životné prostredie

PT:

-ENV

-ochrana života a zdravia

-tvorba projektu

aktivity:

-športový deň- rekord školy

-kurz OŽaZ

-didaktické hry

Z:vedenie školy, tr.učitelia

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Anglický jazyk 2. ročníkMgr. Bahelková
Anglický jazyk 1.roč.Mgr. Radošovská
Anglický jazyk 2.ročníkMgr.Krankušová
Anglický jazyk 1.ročMgr.Gáboríková
AtletikaMgr.Kurucová
Loptové hryMgr.Porvazníková
Foklórny krúžokMgr.Baránková
Tvorivé rukyMgr.Snopková
Anglický jazyk 1. roč.Mgr.Hlinková
Futbalový krúžokŠK Sv.Jur
Koordinátor Zelená školaMgr. Treuerová
Príprava na Testovanie 9Mgr. Vimpeľová
Príprava na Testovanie 9Mgr. Reichhardtová
Čitateľský krúžokMgr. Elena Hranická
Školská knižnica 5.-9.roč.Mgr. Szegényi
Varenie pečenie 4. ročníkMgr. Hana Treuerová
Varenie, pečenie 3. ročníkMgr. Lenka Fekete
Príprava na Testovanie 9Mgr. Sopková
Príprava na Testovanie 9Mgr.Kresánková
Prírodovedný krúžok 5.-9.Mgr.Zápražný
Basketbalp.Vimpeľ
BadmintonMgr.Vajcíková
Hasičip.Grančic
Nemecký jazyk hrouMgr.Suchá
Šk.knižnicaMgr. Hranická E.
Zdravotnícky krúžokMgr.Suchá
Cvičenie z mat 8Mgr. Hlinková

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Postupne sa všetky triedy vybavujú moderným výškovo nastaviteľným nábytkom. Od 3.ročníka sedia žiaci samostatne.

Triedy majú namontované na oknách žalúzie, na radiátoroch termoregulačné hlavice.

Všetky triedy majú nainštalované interaktívne tabule.

Zároveň bude pokračovať rekonštrukcia budovy odborných učební.

Rozvrh hodín rešpektuje vyhlášku o Základnej škole o delení tried na jednotlivé predmety podľa počtu žiakov.

Na škole pracuje školská psychologička a špeciálna pedagogička.

Udržiavaný areál školy je veľkým prínosom pre výchovu žiakov. Žiaci prispievajú k jeho skrášľovaniu a zároveň vidia výsledky svojej činnosti.

Záver

Vypracoval: PaedDr.Vladimír Vajcík

Vo Svätom Jure, 10. septembra 2018

Plán práce prerokovaný na pedagogickej rade dňa 10. 9. 2018