Plán práce

na školský rok 2023/2024

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Svätý Jur, Kollárova 2
Adresa školyKollárova 2, 900 21 Svätý Jur
Telefón+421 x 244971529
E-mailzssvjur@gmail.com
WWW stránkazssvjur.edupage.org
ZriaďovateľMesto Svätý Jur

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Vladimír Vajcík02449715290905640197zssvjur@gmail.com
ZRŠMgr.Andrea Hranická0244971529  
ZRŠMgr.Martina Vimpeľová0244971529  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Dalibor Jakuš 
pedagogickí zamestnanciMgr.Anna Reichhardtová 
 Mgr.Veronika Čapuchová 
   
ostatní zamestnanciAndrea Paveleková 
   
zástupcovia rodičovMichaela Studená 
 Jaroslava Faith 
 Martina Volfová 
   
zástupca zriaďovateľaMarián Fraňo 
iníMudr.Štefan Horváth 
 ThDr. Július Filo, Dr.h.c. 
 MIchal Gabura 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1.-4.Mgr.Monika Janáčovápredmety 1.-4. 
PK M-G-InfMgr.Hana HlinkováM, G, Inf  
PK Sj-D-OnMgr.Veronika ČapuchováSj, D, On 
PK CjMgr.Monika UžovičováAj,Nj 
PK F-Ch-Bi, ENV-TechMgr.Branislav ZápražnýF, Ch, Bi, Tech, ENV 
ŠKDBronislava Mazúrováškolský klub detí 
zást. zamestnancovMgr.Anna Reichhardtová  
Koordinátor Zelená školaMgr. Branislav Zápražný  
Koordinátor drogovej prevencieMgr.Zuzana Tomus Ivičová  
Kariérový poradcaMgr.Simona Suchá  
koordinátor IKTMgr.Zuzana Jurisová  
špeciálny pedagógMgr. Petronela Čapová  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
PaedDr. Vladimír VajcíkRiaditeľ  
Mgr. Andrea HranickáZástupkyňa3. B 
Mgr. Martina VimpeľováZástupkyňa  
Mgr. Martin AgnerUčiteľ  
Mgr. Viera BaránkováUčiteľka2. A 
Andrea BordáčováVychovávateľka  
Mgr. Marcela BukvayováVychovávateľka  
Mgr. Petronela ČapováŠpeciálna pedagogička  
Mgr. Veronika ČapuchováUčiteľka7. B 
Mgr. Lenka FeketeUčiteľka2. B 
Mgr. Ivana GáboríkováUčiteľka4. A 
Mgr. Helena HankováUčiteľka9. B 
Mgr. Hana HlinkováUčiteľka8. A 
Mgr. Hana Hollanováasistentka učiteľa2. C 
Mgr. Elena HranickáUčiteľka4. B 
Tetiana IvanishivaUčiteľka  
Mgr. Monika JanáčováUčiteľka3. A 
Mgr. Zuzana JurisováUčiteľka5. B 
Mgr. Vanda KaufmannováUčiteľka  
Eleonóra KopaszováVychovávateľka  
Michal KoreňUčiteľ  
Mgr. Mária KrajčovičováUčiteľka3. C 
PaedDr. Eva KurucováUčiteľka1. C 
Mgr. Oľga LužováUčiteľka  
Bronislava MazúrováVychovávateľka  
Žaneta Mihočkováasistentka učiteľa  
Mgr. Pavol PóšaUčiteľ  
Beata Póšováasistentka učiteľa  
Mgr. Michaela RadošovskáUčiteľka  
Mgr. Anna ReichhardtováUčiteľka5. A 
Mgr. Lucia SárkőziováUčiteľka5. C 
Mgr. Erika SedlákováUčiteľka1. B 
Katarína SlezákováVychovávateľka  
Mgr. Soňa SnopkováUčiteľka4. C 
Mgr. Zuzana Sorádová, PhD.Učiteľka6. B 
Mgr. Simona SucháUčiteľka7. A 
Mgr. Jana SzegényiUčiteľka1. A 
Mgr. Jana ŠamudovskáŠkolská psychologička  
Klaudia Šikulováasistentka učiteľa  
Mgr. Katarína TomkováUčiteľka7. C 
Mgr. Zuzana Tomus IvičováUčiteľka6. A 
Dominika TóthováVychovávateľka  
Mgr. Monika UžovičováUčiteľka9. A 
Ing. Peter VajcíkUčiteľ8. B 
Mgr. Monika VargováUčiteľka  
Silvia VyhnálkováVychovávateľka  
Mgr. Branislav ZápražnýUčiteľ6. C 

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333332225
počet žiakov757579697361665347598
z toho ŠVVP125264455 
z toho v ŠKD7169684     212

Organizácia školského roka

Školský rok 2023/2024 sa začína 1. septembra 2023

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5 . septembra 2023.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 25. januára 2024.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2024 a končí sa 30. júna 2024.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 21. júna 2024.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné30.-31.10.2023
vianočné23.12.-7.1.2024
jarné4.-8.3.2024
Veľkonočné28.3.-2.4.2024
letné 01.07.-31.8.2024

Kalendár akcií školy

1.Preštudovať Sprievodcu školským rokom 2023/2024 MŠVVaŠ SR a zapracovať ich do plánov PK a MZ.

T:16.09.

Z:vedúce PK, MZ a ŠKD

2. V ročníkoch 1.-4 a 5.-9. používať učebné osnovy ŠkVP. Predložiť plány PK, MZ a ŠKD na schválenie

T:16.09.

Z:uč.osnovy a plány - vyučujúci, plány PK,MZ a ŠKD - vedúce

3.V rámci projektu Škola priateľská k deťom obnoviť zloženie Žiackeho parlamentu. Do práce v rámci projektu Škola priateľská k deťom, zahrnúť problematiku, ktorá je súčasťou Dohovoru o právach dieťaťa. Priebežne sledovať zmeny v správaní sa žiakov, pôsobiť preventívne v prípadoch zanedbávania výchovy, šikanovania, týrania detí. Vzniknuté problémy riešiť okamžite s vedením školy a šk. psychológom. Oboznámiť sa s danou problematikou podľa OP.

T: priebežne

Z:zást.riaditeľa, vých.poradca, šk.psychológ, učitelia

4.Aktívne pôsobiť v protidrogovej prevencii, vypracovať " Preventívny program školy". V spolupráci s Políciou SR realizovať projekt Detská policajná akadémia. Zapojiť sa do Európskeho týždňa proti drogám, v rámci projektu "Zober loptu, nie drogy" uskutočniť športové súťaže.

T:16.09.-Plán, ostatné priebežne

Z:p.uč.Tomus Ivičová

5.V projekte Zelená škola sa venovať celej oblasti ENV, ochrane príprody, zdravému životnému štýlu, v predmete ENV využívať IKT, súťaže , projekty, plniť časti učebných osnov s ENV, v rámci predmetu ENV riešiť problémy regiónu a nášho mesta. Organizovať Jesenný deň, Hravá jeseň.

T:priebežne

Z:koordinátor Zelenej školy p.uč.Zápražný, učitelia 1.-4.roč, ŠKD

6.Pravidelne oboznamovať zamestnancov s novými zákonmi a predpismi, využívať na tento účel nástenku v zborovni.

T:priebežne

Z:riaditeľ

7.Pripraviť Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka. Zabezpečiť termíny prihlášok žiakov na stredné školy. Odovzdať Plán vých.poradcu a Karierneho poradcu

T:Plán KP-16.09.,Testovanie 9. ročník 20.03.2024

Z:zást.riaditeľa 5.-9., vých.poradca

8.Zapojiť sa do súťaží v rámci PK Sj- Prečo mám rád slovenčínu, prečo mám rád Slovensko, Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda SJ T:priebežne

Z:vedúca PK SJ p.uč.Čapuchová, vedúca MZ p.uč.Janáčová

9.Pripraviť žiakov na olympiádu z Aj, Nj, na súťaž Novodobo so Shakespearom,

T:priebežne

Z:vedúca PK Cj p.uč.Užovičová

10.Pripraviť žiakov na MO, Klokan, Pytagoriádu, Všetkovedko,

T:priebežne

Z:vedúca PK M p.uč.Hlinková, ved.MZ 1.-4. p.uč.Janáčová

11.Prípraviť žiakov na olympiády z prírodovedných predmetov.

T:priebežne

Z:vedúci PK F-Ch-Bi p.uč.Zápražný, vyučujúci

12.Zapájať sa do športových súťaží. V závere šk.roku uskutočniť súťaž o rekord školy v behu.

Zapojiť sa do basketbalovej ligy, zúčastniť sa okresného kola v ľahkej atletike, vybíjanej.

T:priebežne

Z:učitelia Tšv

13.Venovať pozornosť žiakom so špeciálnopedagogickými potrebami, spolupracovať s CPPPa P pri vypracovávaní pláno.

T:priebežne

Z:vých .poradca, špec. pedagóg, šk. psychológ, tr.učitelia a učitelia integrovaných žiakov.

14.Zabezpečiť Lyžiarsky výcvik, Plavecký výcvik, Školu v prírode v zmysle novely vyhlášky MŠ o Základnej škole a úpravy ŠkVP zo 06.09.2011, v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.

T: LVVK-01.2024, PVVK-04/2024, Škola v prírode 05/2024

Z: riaditeľ, zást.riaditeľa , p.uč.Snopková

15.Zlepšovať úroveň čítania žiakov, zvyšovať ich čitateľskú gramotnosť. Propagovať medzi žiakmi školskú knižnicu. Pripomenúť si Deň detskej knihy, Deň školských knižníc, Týždeň hlasného čítania.

T:10/2023 a 04/2024 , ostatné priebežne

Z:PK Sj, p.uč Szegényi. p.uč.Hanková

16.Realizovať zimné a letné kurzy OŽaZ, cvičenia v prírode a didaktické hry. Využiť horáreň Biely Kríž

T:10/2023 a 06.2024

Z:zást.riaditeľa 1.-4. a 5.-9.

17.Zabezpečiť výchovný koncert pre 1.-4.roč., pre žiakov 1.-4.roč. predstavenie v bábkovom divadle, pre žiakov 5.-9. ponúknuť návštevu opery, prípadne divadla SND.

T:podľa ponuky v 2. polroku

Z:zást.riaditeľa

18.Zápis prvákov realizovať spolu so šk.psychológom, špec.pedagógom a MŠ. Ponúknuť budúcim prvákom otvorenú hodinu.

T:10.-11..4.2024

Z:zást.riaditeľa 1.-4. roč.

19.Týždenne pripravovať rozvrh pre učebne IKT, knižnicu, altánok. Sledovať ich využitie.

T:priebežne

Z:zást.riaditeľa 5.-9. roč.

20.Ponúknuť záujmové krúžky žiakom.

T: 06.09.-krúžky, 12.09. počty žiakov na krúžkoch

Z: vedúci krúžkov a tr.učitelia

21.Spolupráca s MsÚ, Radou školy , výborom RZ. Verejnosť informovať o škole prostredníctvom www stránky a článkami v novinách. Aktualizovať www stránku.

T:priebežne

Z:vedenie školy

22.Zabezpečiť pre žiakov dopravnú výchovu v spolupráci s Mestskou Políciou.

T:04/2024

Z:zást.riaditeľa

23.Pripraviť MDD.

T: 31.05.2024

Z:vedenie školy. tr.učitelia, výbor RZ

24.Pripraviť Vianočné posedenie

T:19.12.2024 15,00

Z:vedenie školy

25.Zorganizovať Deň učiteľov.

T:04.04.2024, 15,00 hod.

Z: vedenie školy

26.Zorganizovať projektové vyučovanie Hravá jeseň.

T:10/2023

Z:MZ 1.-4.

27.Oceniť najlepších žiakov školy.

T:25.06.2024

Z:p.uč.Jurisová, p.uč. Hranická E.

28.Realizovať akciu LETO 2023.

T:07/2024

Z:vedúca ŠKD

29. Zorganizovať zber papiera

T:05/2024

Z:zást.riaditeľa

30.Zapojiť sa do súťaže Slávik Slovenska.

T:04/2024

Z:p.uč.Baránková

31.Pripraviť Mikuláša pre žiakov 1.-4.

T:06.12.2023

Z:tr.uč.9.AB

32.Športový deň

T: 06/2024

Z: učitelia Tv

33. Deň Zeme

T:24.4.2024

Z:koordinátor Zelenej školy, učitelia

34.Deň Vody

T:23.3.2024

Z:koordinátor Zelenej školy, učitelia

35.Karneval 1.-4., disco 5.-9.

T:13.-14.1.2024

Z: vedúca ŠKD, tr.uč. 9 AB

36.Zabezpečiť externé testovanie KOMPARO podľa ponuky na všetky predmety a ročníky

T:podľa ponuky

Z: zásta. riaditeľa

37.Testovanie pohybových zručností 1. a 3. ročník

T:09/2023

Z zást .riaditeľa 1.-4.

38.Deň Európy

T:05/2024

Z: P.uč.Gáboríková, p.uč.Užovičová

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
11.09.202314,00Pedagogická rada-Plán práce
20.11.202314,00Ped.rada- hodnotenie I.štvrťrok
25.01.202414,00Ped.rada-klasifikačná porada I.polrok
15.04.20414,00Ped.rada- hodnotenie III.štvrťrok
21.06.202414,00Ped.rada- klasifikačná porada
03.07.202419,00Ped.rada-hodnotiaca porada
Pracovné porady bývajú spravidla v pondelok minimálne 1x mesačne  

SWOT analýza

Silné stránky školy

-pedagogický zbor, učitelia vykonávajú činnosti nad rámec svojich pracovných povinností,

-materiálne vybavenie školy,

-špičkové vybavenie IKT,

-atmosféra v pedagogickom kolektíve

-výsledky pri testovaní žiakov za posledných 10 rokov,

-výrazné zlepšenie priestorov vybudovaním nových učební od šk.roku 2014/2015.

-nová telocvičňa

Slabé stránky školy

-nedostatočné finačné ohodnotenie učiteľov,

-časté zmeny v legislatíve.

Príležitosti

-ponuka mimoškolských aktivít,

-pravidelné usporiadanie projektu LETO xxxx pre rodičov počas prázdnin,

-umiestnenie školy, školského klubu detí a ZUŠ v jednom objekte,

-aktívna spolupráca rodičov.

Riziká

-dlhodobo udržať dosiahnutú úroveň školy

-nedostatok kvalitných učiteľov

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

1. V ročníkoch1.-9. pracovať s ŠkVP.

Vo vyučovaní zachovať profiláciu školy:

-vyučovanie cudzích jazykov, používanie IKT vo vyučovaní, kvalitné zvládnutie prírodovedných predmetov v nadväznosti na ENV. V rámci projektových úloh aplikovať prierezové témy.

2.Pripraviť žiakov na Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, vo vybraných ročníkoch realizovať testovanie KOMPARO. Pripraviť žiakov na pohovory a následné štúdium na stredných školách. Zapojiť žiakov do súťaží a olympiád.

3.Ponúknuť žiakom dostatočný počet krúžkov pre mimoškolskú činnosť.

4.V oblasti environmentálnej výchovy efektívne využiť predmet ENV a projekt Zelená škola.

5. Pracovať na projekte Škola priateľská k deťom.

6.Rozvíjať prvky čitateľskej a finančnej gramotnosti.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

V spolupráci s verejnosťou využívať hlavne komunikáciu s rodičmi, www. stránku školy.

Rozvíjať tradičné akcie, kultúrne akcie pre verejnosť.

V rámci projektového vyučovania využívať Náučný chodník v našom meste.

Zapájať rodičov do školských akcií - MDD, výlety.

Projekty

1.Zelená škola

V projekte Zelená škola sme boli úspešní už 5 krát. Posledné ocenenie a zástavu sme získali v júni 2022, jej platnosť je dva roky. V tomto školskom roku sa opäť budeme uchádzať o znovuzískanie ocenenia.

2.Škola priateľská k deťom

Je to projekt, do ktorého sme sa zapojili v roku 2007, keď sme prvýkrát získali diplom. Okrem splnenia rôznych kritérií je hlavnou myšlienkou projektu každoročné odovzdanie finančného daru pre deti v chudobných krajinách. Financie na dar získavame zo zberu papiera.

3.Detská policajná akadémia

V spolupráci s Políciou SR sa pravidelne žiaci 5. ročníka zúčastňujú prednášok počas celého školského roku.

4.Digitalizácia školy

V rámci tohto dlhodobého projektu sa nám darí zvyšovať kompetencie učiteľov a žiakov v oblasti IKT a pomáha nám riešiť problém nedostatku učebníc. Škola má dostatočné množstvo vlastného SW alebo prístup k materiálom na vzdelávacích portáloch.

5.Podpora polytechnickej výchovy na školách

Škola získala v roku 2015 v rámci projektu učebné pomôcky za 50.000 € na predmety fyzika, chémia, biológia a technika.

6.Tenis do škôl v spolupráci so STZ realizovať v ročníkoch 3.-4. projekt Tenis do škôl

7.Akadémia Mateja Tótha

v septembri 2023 sme sa zapojili do projektu, ktorý pomôže zlepšiť záujem o šport u žiakov ročníkov 1.-4.

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Anglický jazyk 1. ročníkMgr.Gáboríková
Anglický jazyk 1.roč.Mgr.Hranická E.
Anglický jazyk 1.ročMgr.Užovičová
Školská knižnicaMgr.Szegényi
VarenieMgr. Fekete
Divadelný Mgr.Hanková
Ohýbaj sa jyzýčekMgr.Kurucová
Nemecký jazykMgr.Tomková
Školská knižnica Mgr.Hanková
Príprava na Testovanie Sj 9Mgr. Užovičová
Príprava na Testovanie Sj 9Mgr. Hanková
FlorbalIng.Vajcík
Príprava na Testovanie M 9Mgr.Jurisová
Športové hryMgr.Suchá.Mgr.Čapuchová
Hravá chémiaMgr.Sorádová Phd.
Športové hry , atletikaMgr.Čapuchová
Nemecký jazykMgr.Tomková
Kurz Sj pre UkrajincovMgr.Tomková
Príprava na Testovanie M 9Mgr.Hlinková
DivadelnýMgr.Jurisová
Logické hryMgr.Reichhardtová
Cv.zo Slov.jazykaMgr.Tomus Ivičová
Tvoríme príbehyMgr.Sarkoziová
Hravá chémiaMgr.Sorádová

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Postupne sa všetky triedy vybavujú moderným výškovo nastaviteľným nábytkom. Od 3.ročníka sedia žiaci samostatne.

Triedy majú namontované na oknách žalúzie, na radiátoroch termoregulačné hlavice.

Všetky triedy majú nainštalované interaktívne tabule.

Rozvrh hodín rešpektuje vyhlášku o Základnej škole o delení tried na jednotlivé predmety podľa počtu žiakov.

Na škole pracuje školská psychologička a špeciálna pedagogička.

Udržiavaný areál školy je veľkým prínosom pre výchovu žiakov. Žiaci prispievajú k jeho skrášľovaniu a zároveň vidia výsledky svojej činnosti.

Záver

Vypracoval: PaedDr.Vladimír Vajcík

V Svätom Jure, 12. septembra 2023

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 11.9.2023

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje