Plán práce

na školský rok 2020/2021

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Svätý Jur, Kollárova 2
Adresa školyKollárova 2, 900 21 Svätý Jur
Telefón+421 x 244971529
E-mailzssvjur@gmail.com
WWW stránkazssvjur.edupage.org
ZriaďovateľMesto Svätý Jur

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Vladimír Vajcík02449715290905640197zssvjur@gmail.com
ZRŠMgr.Andrea Hranická0244971529  
ZRŠMgr.Martina Vimpeľová0244971529  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Dalibor Jakuš 
pedagogickí zamestnanciMgr.Anna Reichhardtová 
 Mgr.Veronika Čapuchová 
   
ostatní zamestnanciAndrea Paveleková 
   
zástupcovia rodičovMichaela Studená 
 Miloš Grančič 
 Martina Volfová 
   
zástupca zriaďovateľaMarián Fraňo 
iníMudr.Štefan Horváth 
 ThDr. Július Filo, Dr.h.c. 
 MIchal Gabura 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1.-4.Mgr.Monika Janáčovápredmety 1.-4. 
PK M-G-InMgr.Hana HlinkováM, G, In  
PK Sj-D-OnMgr.Veronika ČapuchováSj, D, On 
PK CjMgr.Dominika BahelkováAj,Nj 
PK F-Ch-Bi.ENV-TMgr.Branislav ZápražnýF, Ch, Bi, T, ENV 
ŠKDBronislava Mazúrováškolský klub detí 
zást.zamestnancovMgr.Anna Reichhardtová  
Koordinátor Zelená školaMgr. Hana Treuerová  
Koordinátor drogovej prevencieMgr.Zuzana Jurisová  
Kariérový poradcaMgr.Simona Suchá  
školský psychológMgr.Ivana Szamaranská  
koordinátor IKTMgr. Zuzana Jurisová  
špeciálny pedagógMgr. Petronela Čapová  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
PaedDr. Vladimír VajcíkRiaditeľ  
Mgr. Andrea HranickáZástupkyňa  
Mgr. Martina VimpeľováZástupkyňa  
Mgr. Dominika BahelkováUčiteľka7. A 
Mgr. Viera BaránkováUčiteľka3. A 
Mgr. Martina BelkováUčiteľka5. B 
Andrea BordáčováVychovávateľka  
Mgr. Marcela BukvayováVychovávateľka  
Eva ČajkovičováVychovávateľka  
Mgr. Petronela ČapováUčiteľka  
Mgr. Veronika ČapuchováUčiteľka9. B 
Mgr. Lenka FeketeUčiteľka3. B 
Mgr. Ivana GáboríkováUčiteľka1. A 
Mgr. Ivana HaličkováUčiteľka  
Mgr. Helena HankováUčiteľka6. B 
Mgr. Hana HlinkováUčiteľka5. A 
Mgr. Elena HranickáUčiteľka1. B 
Mgr. Monika JanáčováUčiteľka4. A 
Mgr. Zuzana JurisováUčiteľka7. B 
Mgr. Kristína Kniesnerováasistentka učiteľa  
Mgr. Mária KrajčovičováUčiteľka  
Mgr. Andrea KrankušováUčiteľka4. B 
PaedDr. Eva KurucováUčiteľka3. C 
Bronislava MazúrováVychovávateľka  
Žaneta Mihočkováasistentka učiteľa  
Milada MišovýchováVychovávateľka  
Mgr. Monika OndrášekováUčiteľka  
Ing. Elena PolakovičováUčiteľka5. C 
Mgr. Adela PorvazníkováUčiteľka2. B 
Mgr. Pavol PóšaUčiteľ  
Mgr. Anna ReichhardtováUčiteľka8. A 
Mgr. Lucia SárkőziováUčiteľka6. A 
Mgr. Soňa SnopkováUčiteľka1. C 
Mgr. Simona SucháUčiteľka9. A 
Mgr. Jana SzegényiUčiteľka2. A 
Mgr. Katarína Tomkováasistentka učiteľa  
Dominika TóthováVychovávateľka  
Mgr. Hana TreuerováUčiteľka2. C 
Mgr. Monika UžovičováUčiteľka6. C 
Mgr. Mária VajcíkováUčiteľka  
Mgr. Anna VargováUčiteľka4. C 
Mgr. Monika VargováUčiteľka7. C 
Silvia VyhnálkováVychovávateľka  
Mgr. Branislav ZápražnýUčiteľ8. B 

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333332224
počet žiakov746173695566494448539
z toho ŠVVP01125565328
z toho v ŠKD7258653     198

Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3 . septembra 2020.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 25. januára 2021.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 23. júna 2021.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné29.10-30.10.2020
vianočné23.12.-07.01.2021
polročné01.02.2021
jarné01.03.-05.03.2021
Veľkonočné01.04.-06.04.2021
letné 01.07.-31.07.2021

Kalendár akcií školy

1.Preštudovať POP MŠ SR a zapracovať ich do plánov PK a MZ.

T:16.09.

Z:vedúce PK, MZ a ŠKD

2. V ročníkoch 1.-4 a 5.-9. používať učebné osnovy ŠkVP. Predložiť plány PK, MZ a ŠKD na schválenie

T:16.09.

Z:uč.osnovy a plány - vyučujúci, plány PK,MZ a ŠKD - vedúce

3.V rámci projektu Škola priateľská k deťom obnoviť zloženie Žiackeho parlamentu. Do práce v rámci projektu Škola priateľská k deťom, zahrnúť problematiku, ktorá je súčasťou Dohovoru o právach dieťaťa. Priebežne sledovať zmeny v správaní sa žiakov, pôsobiť preventívne v prípadoch zanedbávania výchovy, šikanovania, týrania detí. Vzniknuté problémy riešiť okamžite s vedením školy a šk. psychológom. Oboznámiť sa s danou problematikou podľa POP.

T: priebežne

Z:zást.riaditeľa, vých.poradca, šk.psychológ, učitelia

4.Aktívne pôsobiť v protidrogovej prevencii, vypracovať " Preventívny program školy". V spolupráci s Políciou SR realizovať projekt Správaj sa normálne.. Zapojiť sa do Európskeho týždňa proti drogám, v rámci projektu "Zober loptu, nie drogy" uskutočniť športové súťaže.

T:16.09.-Plán, ostatné priebežne

Z:p.uč.Jurisová

5.V projekte Zelená škola sa venovať celej oblasti ENV, ochrane príprody, zdravému životnému štýlu, v predmete ENV využívať IKT, súťaže , projekty, plniť časti učebných osnov s ENV, v rámci predmetu ENV riešiť problémy regiónu a nášho mesta. Organizovať Jesenný deň, Hravá jeseň, pokračovať v zbere použitých bateriek.

T:priebežne

Z:koordinátor Zelenej školy p.uč.Treuerová, vedúci PK F-Ch p.uč.Zápražný, učitelia 1.-4.roč, ŠKD

6.Pravidelne oboznamovať zamestnancov s novými zákonmi a predpismi, využívať na tento účel nástenku v zborovni.

T:priebežne

Z:riaditeľ

7.Výchovu k manželstvu a rodičovstvu realizovať v súlade so ŠVP a ŠkVP, ako novú prierezovú tému.

T:priebežne

Z:učitelia 1.-4.roč., učitelia predmetov Bi, Ev, On

8.Pripraviť Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9.ročníka. Zabezpečiť termíny prihlášok žiakov na stredné školy. Odovzdať Plán vých.poradcu a Karierneho poradcu

T:Plán KP-16.09.,Testovanie 5. ročník 19.05.2021 , 9. ročník 24.03.2021

Z:zást.riaditeľa 5.-9., vých.poradca

9.Zapojiť sa do súťaží v rámci PK Sj- Prečo mám rád slovenčínu, prečo mám rád Slovensko, Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda SJ, T:priebežne

Z:vedúca PK SJ p.uč.Čapuchová, vedúca MZ p.uč.Janáčová

10.Pripraviť žiakov na olympiádu z Aj, Nj, na súťaž Novodobo so Shakespearom,

T:priebežne

Z:vedúca PK Cj p.uč.Bahelková

11.Pripraviť žiakov na MO, Klokan, Pytagoriádu, Všetkovedko,

T:priebežne

Z:vedúca PK M p.uč.Hlinková, ved.MZ 1.-4. p.uč.Janáčová

12.Prípraviť žiakov na olympiády z prírodovedných predmetov.

T:priebežne

Z:vedúci PK F-Ch-Bi p.uč.Zápražný, vyučujúci

13.Zapájať sa do športových súťaží. V závere šk.roku uskutočniť súťaž o rekord školy v behu.

Zapojiť sa do basketbalovej ligy, zúčastniť sa okresného kola v ľahkej atletike, vybíjanej.

T:priebežne

Z:učitelia Tšv, p.uč. Porvazníková,

14.Venovať pozornosť žiakom so špeciálnopedagogickými potrebami, spolupracovať s CPPPa P pri vypracovávaní plánov pre integrovaných žiakov. Pri integrácii postupovať v zmysle z. 245/2008 a ŠkVP.

T:priebežne

Z:vých .poradca, špec. pedagóg, šk. psychológ, tr.učitelia a učitelia integrovaných žiakov.

15.Zabezpečiť Lyžiarsky výcvik, Plavecký výcvik, Školu v prírode v zmysle novely vyhlášky MŠ o Základnej škole a úpravy ŠkVP zo 06.09.2011, v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.

T: LVVK-01.2021, PVVK-04/2021, Škola v prírode 05/2021

Z: riaditeľ, zást.riaditeľa , p.uč.Snopková

16.Zlepšovať úroveň čítania žiakov, zvyšovať ich čitateľskú gramotnosť. Propagovať medzi žiakmi školskú knižnicu. Pripomenúť si Deň detskej knihy, Deň školských knižníc, Týždeň hlasného čítania.

T:10/2020 a 04/2021 , ostatné priebežne

Z:PK Sj, p.uč Hranická E. p.uč.Vargová

17.Realizovať zimné a letné kurzy OŽaZ, cvičenia v prírode a didaktické hry. Využiť horáreň Biely Kríž

T:09/2020 a 06.2021

Z:zást.riaditeľa 1.-4. a 5.-9.

18.Zabezpečiť dva výchovné koncerty pre 1.-4.roč., pre žiakov 1.-4.roč. predstavenie v bábkovom divadle, pre žiakov 5.-9. ponúknuť návštevu opery, prípadne divadla SND.

T:podľa ponuky v 1. a 2. polroku

Z:zást.riaditeľa,

19.Zápis prvákov realizovať spolu so šk.psychológom, špec.pedagógom a MŠ. Ponúknuť budúcim prvákom otvorenú hodinu.

T:14.-15.4.2021

Z:zást.riaditeľa 1.-4. roč.

20.Týždenne pripravovať rozvrh pre učebne IKT, knižnicu, altánok. Sledovať ich využitie.

T:priebežne

Z:zást.riaditeľa 5.-9. roč.

21.Ponúknuť záujmové krúžky žiakom.

T: 06.09.-krúžky, 13.09. počty žiakov na krúžkoch

Z: vedúci krúžkov a tr.učitelia

22.Spolupráca s MsÚ, Radou školy , výborom RZ. Verejnosť informovať o škole prostredníctvom www stránky a článkami v novinách. Aktualizovať www stránku.

T:priebežne

Z:vedenie školy

23.Zabezpečiť pre žiakov dopravnú výchovu, v spolupráci s Mestskou Políciou.

T:05/2021

Z:zást.riaditeľa

24.Pripraviť MDD.

T: 01.06.2021

Z:vedenie školy. tr.učitelia, výbor RZ

25.Pripraviť karneval pre 1.-4., disco pre 5.-9. v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.

T: 10.-11.2.2021

Z: ŠKD, 9 AB

26.Pripraviť Vianočné posedenie

T:14.12.2021 15,00

Z:vedenie školy

27.Zorganizovať Deň učiteľov.

T:15.04.2021, 15,00 hod.

Z: vedenie školy

28.Zorganizovať projektové vyučovanie Hravá jeseň.

T:10/2020

Z:MZ 1.-4.

29.Oceniť najlepších žiakov školy.

T:28.06.2021

Z:p.uč.Jurisová, p.uč. Gáboríková

31.Realizovať akciu LETO 2021.

T:07/2021

Z:vedúca ŠKD

32. Zorganizovať zber papiera

T:05/2021

Z:zást.riaditeľa

33.Zapojiť sa do súťaže Slávik Slovenska.

T:04/2021

Z:p.uč.Baránková

34.Zabezpečiť návštevu divadelného predstavenia v AJ, pre ročníky 3.-5. a 6.-9.

T:12/2020

Z:vedúca PK Cj p.uč.Bahelková

35.Pripraviť Mikuláša pre žiakov 1.-9.

T:6.12.2020

Z:tr.uč.9.AB.

36.Športový deň

T: 06/2021

Z: vedenie šlkoly, p.uč.Porvazníková

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
07.09.202014,00Pedagogická rada-schvaľovanie inovovaného ISCED 1 a 2,Plánu práce
16.11.202014,00Ped.rada- hodnotenie I.štvrťrok
25.01.202114,00Ped.rada-klasifikačná porada I.polrok
19.04.202114,00Ped.rada- hodnotenie III.štvrťrok
23.06.202114,00Ped.rada- klasifikačná porada
03.07.202119,00Ped.rada-hodnotiaca porada
Pracovné porady bývajú spravidla v pondelok minimálne 1x mesačne  

SWOT analýza

Silné stránky školy

-pedagogický zbor, učitelia vykonávajú činnosti nad rámec svojich pracovných povinností,

-materiálne vybavenie školy,

-špičkové vybavenie IKT,

-atmosféra v škole,

-výsledky pri testovaní žiakov za posledných 10 rokov,

-výrazné zlepšenie priestorov vybudovaním nových učební od šk.roku 2014/2015.

-nová telocvičňa

Slabé stránky školy

-nedostatočné finačné ohodnotenie učiteľov,

-nedostatok učebníc,

-časté zmeny v legislatíve.

Príležitosti

-ponuka mimoškolských aktivít,

-pravidelné usporiadanie projektu LETO xxxx pre rodičov počas prázdnin,

-umiestnenie školy, školského klubu detí a ZUŠ v jednom objekte,

-aktívna spolupráca rodičov.

Riziká

-dlhodobo udržať dosiahnutú úroveň školy

-nedostatok kvalitných učiteľov

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

1. V ročníkoch1.-9. pracovať s ŠkVP.

Vo vyučovaní zachovať profiláciu školy:

-vyučovanie cudzích jazykov, používanie IKT vo vyučovaní, kvalitné zvládnutie prírodovedných predmetov v nadväznosti na ENV. V rámci projektových úloh aplikovať prierezové témy.

2.Pripraviť žiakov na Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka, vo vybraných ročníkoch realizovať testovanie KOMPARO. Pripraviť žiakov na pohovory a následné štúdium na stredných školách. Zapojiť žiakov do súťaží a olympiád.

3.Ponúknuť žiakom dostatočný počet krúžkov pre mimoškolskú činnosť.

4.V oblasti environmentálnej výchovy efektívne využiť predmet ENV a projekt Zelená škola.

5. Pracovať na projekte Škola priateľská k deťom.

6.Rozvíjať prvky čitateľskej a finančnej gramotnosti.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

V spolupráci s verejnosťou využívať hlavne komunikáciu s rodičmi, www. stránku školy.

Rozvíjať tradičné akcie, ako Ples rodičov a priateľov školy, kultúrne akcie pre verejnosť.

V rámci projektového vyučovania využívať Náučný chodník v našom meste.

Zapájať rodičov do školských akcií - MDD, výlety.

Spolu s rodičmi zabezpečiť krúžky - futbal.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Pokračovať vo výmene podlahovej krytiny v triedach.

V spolupráci s Mestom Svätý Jur priebežne realizovať kompletnú rekonštrukcia odborných učební,

Projekty

1.Zelená škola

V projekte Zelená škola sme boli úspešní už 4 krát. Posledné ocenenie a zástavu sme získali v júni 2018, jej platnosť je dva roky. V tomto školskom roku sa opäť budeme uchádzať o znovuzískanie ocenenia.

2.Škola priateľská k deťom

Je to projekt, do ktorého sme sa zapojili v roku 2007, keď sme prvýkrát získali diplom. Okrem splnenia rôznych kritérií je hlavnou myšlienkou projektu každoročné odovzdanie finančného daru pre deti v chudobných krajinách. Financie na dar získavame zo zberu papiera.

3.Správaj sa normálne

V spolupráci s Políciou SR sa pravidelne žiaci 6.ročníka zúčastňujú prednášok počas celého školského roku.

4.Infovek

V rámci tohto dlhodobého projektu sa nám darí zvyšovať kompetencie učiteľov a žiakov v oblasti IKT a pomáha nám riešiť problém nedostatku učebníc. Škola má dostatočné množstvo vlastného SW alebo prístup k materiálom na vzdelávacích portáloch.

5.Podpora polytechnickej výchovy na školách

Škola získala v roku 2015 v rámci projektu učebné pomôcky za 50.000 € na predmety fyzika, chémia, biológia a technika.

6.Tenis do škôl v spolupráci so STZ realizovať v ročníkoch 3.-4. projekt Tenis do škôl

Projektové úlohy:

V rámci reformy sme sa rozhodli priestor , ktorý vznikol redukciou učiva, využiť na realizáciu projektového vyučovania. Výhodou je využívanie moderných metód, posilňovanie medzipredmetových vzťahov. Súčasťou tohto vyučovania sú aj prierezové témy. Najväčším prínosom je samostatná práca žiakov, možnosť získavania informácií pomocou IKT, riešenie praktických problémov a v závere projektu úspech žiaka.

Rozpis projektových úloh:

september:

1.Osobnostný a sociálny rozvoj

prierezové témy:

-osobnostný a sociálny rozvoj

-multikultúrna výchova

-regionálna výchova

aktivity:

-preštudovanie šk.poriadku

-spoznávanie a propagácia školy

-ustanovenie Školského parlamentu

-kurz OŽ aZ

-Svetový deň ústneho zdravia

Z:tr.učitelia

október

2.Ochrana života a zdravia

PT:

-environ.výchova

-ochrana života a zdravia

-tvorba projektu a prezentačné zručnosti

aktivity:

-Jesenný deň- výstava plodov, zdravá výživa

-Deň šk. knižníc

-bábkové divadlo

-Haloween

-drogová závislosť beseda žiakov 9.ročníka s príslušníkmi Polície SR

Z:vedenie školy, učitelia 1.-4. vychovávateľky ŠKD, učitelia Aj,Sj

november

3.Región a jeho história

PT:

-osobnostný a sociálny rozvoj

-ochrana života a zdravia

-ENV

aktivity:

-výstavy v múzeu

-tvorba projektov o histórii mesta

-prednášky s protidrogovou tématikou

Z:vedenie školy, vyučujúci predmetov, koordinátor

protidrogovej prevencie

december

4.Vianoce

PT:

-mediálna výchova

--multikultúrna výchova

aktivity:

-Mikuláš pre 1.-9.

-výzdoba školy

-Vianočný program pre rodičov

Z:tr.učitelia, vedenie školy

január

5.Energia

PT:

-ENV

-tvorba projektu a prezentačné zručnosti

aktivity:

-vyhodnotenie spotreby energie za rok 2018

-projekty zamerané na ENV

-práca na projekte Zelená škola

-kŕmenie vtáčikov v šk.záhrade

-Lyžiarsky výcvik

Z:koordinátor Zelená škola, vedenie školy, učitelia predmetov

február

6.Karneval, diskotéka

PT:

-multikultúrna výchova

-karneval ŠKD

Z:vedúca ŠKD

marec

7.Mesiac knihy

PT:

-ENV

-mediálna výchova

-multikultúrna výchova

-tvorba projektu a prezentačné schopnosti

aktivity:

-výstava kníh

-besedy o knihách

-Deň detskej knihy

-týždeň hlasného čítania

-Deň Vody

-výchovný koncert

Z:PK Sj, MZ 1.-4.

apríl

8.ZEM

PT:

-ENV

-ochrana života a zdravia

-tvorba projektov

aktivity:

-mesiac lesov

-Deň narcisov

-Deň Zeme

-výstava vo Vlastivednom múzeu

-plavecký výcvik

Z:koordinátor Zelenej školy, učitelia predmetov

máj

9.Dopravná výchova

PT:

-dopravná výchova

-ochrana života a zdravia

aktivity:

-návšteva dopravného ihriska

-Škola v prírode Z: p.uč.Snopková

-Svetový deň mlieka

-zber papiera

Z:vedenie školy,

jún

10.Životné prostredie

PT:

-ENV

-ochrana života a zdravia

-tvorba projektu

aktivity:

-športový deň- rekord školy

-kurz OŽaZ

-didaktické hry

Z:vedenie školy, tr.učitelia

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Anglický jazyk 1. ročníkMgr. Bahelková
Anglický jazyk 1.roč.Mgr. Belková
Anglický jazyk 2.ročníkMgr.Krankušová
Anglický jazyk 2..ročMgr.Gáboríková
AtletikaMgr.Kurucová
Loptové hryMgr.Porvazníková
Foklórny krúžokMgr.Baránková
Tvorivé rukyMgr.Snopková
Príprava na T9Mgr.Hlinková
Futbalový krúžokŠK Sv.Jur
Koordinátor Zelená školaMgr. Treuerová
Príprava na Testovanie 9Mgr. Vimpeľová
Príprava na Testovanie 9Mgr. Reichhardtová
Čitateľský krúžokMgr. Elena Hranická
Školská knižnica 5.-9.roč.Mgr. Vargová
Varenie pečenie 4. ročníkMgr. Hana Treuerová
Varenie, pečenie 3. ročníkMgr. Lenka Fekete
Príprava na Testovanie 9Mgr. Čapuchová
Príprava na Testovanie 9Mgr. Vargová
Prírodovedný krúžok 5.-9.Mgr.Zápražný
BadmintonMgr.Vajcíková
Hasičip.Grančic
Nemecký jazyk hrouMgr.Suchá
Šk.knižnicaMgr. Hranická E.
Nebojme sa nemčinyMgr.Suchá

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Postupne sa všetky triedy vybavujú moderným výškovo nastaviteľným nábytkom. Od 3.ročníka sedia žiaci samostatne.

Triedy majú namontované na oknách žalúzie, na radiátoroch termoregulačné hlavice.

Všetky triedy majú nainštalované interaktívne tabule.

Zároveň bude pokračovať rekonštrukcia budovy odborných učební.

Rozvrh hodín rešpektuje vyhlášku o Základnej škole o delení tried na jednotlivé predmety podľa počtu žiakov.

Na škole pracuje školská psychologička a špeciálna pedagogička.

Udržiavaný areál školy je veľkým prínosom pre výchovu žiakov. Žiaci prispievajú k jeho skrášľovaniu a zároveň vidia výsledky svojej činnosti.

Záver

Vypracoval: PaedDr.Vladimír Vajcík

V Svätom Jure, 07. septembra 2020

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • zssvjur@gmail.com
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje