• Nová podstrana

    •  

     Školský poriadok ZŠ Svätý Jur

      

     Milí žiaci,

     naším cieľom je čo najlepšie Vás pripraviť na ďalšie štúdium po absolvovaní našej školy. Aby sme dosiahli tento cieľ, chceme vytvoriť v škole príjemné pracovné prostredie, v ktorom  Vám odovzdáme čo najviac vedomostí a skúseností. V škole sa niekedy budete učiť aj hrou, tak ako povedal Komenský, občas sa ale budete musieť vážne učiť. My sa budeme snažiť Vám byť vždy oporou a príkladom, sme tu preto aby sme Vás naučili, a určite nie preto aby sme Vám dávali zlé známky. To nás vôbec neteší. Na druhej strane všetko si musíte zaslúžiť.

     Prečítajte si pozorne tento školský poriadok a uvidíte, že nechceme od Vás nič ťažké, nesplniteľné. Tak ako dospelí musia dodržiavať v živote a v práci určité pravidlá, tak aj v škole, ak sa chceme niečo naučiť a nesedieť tu zbytočne deväť rokov, musíme mať nejaké pravidlá.

     Dôsledne budeme dodržiavať Dohovor o právach dieťaťa a Listinu ľudských práv. Od Vás však žiadame presne to isté.

     Školský poriadok je súhrn noriem platných pre Základnú školu vo Svätom Jure. Tento poriadok dopĺňajú:

     -bezpečnostné opatrenia pre všetky odborné učebne,

     -bezpečnostné predpisy pre pobyt žiakov na telesnej výchove,

     -bezpečnostné opatrenia pre pobyt žiakov na exkurziách, výletoch, Škole v prírode, LVVK, plaveckom výcviku, kurzoch OČAP, vyučovaní v mimoškolských priestoroch.

      

     1. Organizácia vyučovania

      

     1.1 Vyučovanie sa riadi podľa rozvrhu hodín, ktorý schváli riaditeľ školy. Rozvrh je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník .

     1.2 Vyučovanie začína o 8,00 a končí 13,30.

      

           Časový rozpis hodín:

           Dopoludnia:                             1.hod.   8,00-8,45

                                                              2.hod.   8,55-9,40

                                                              3.hod.   9,55-10,40

                                                              4.hod. 10,55-11,40

                                                              5.hod. 11,50-12,35

                                                              6.hod. 12,45-13,30

      

           Popoludní:                               7.hod 14,00-14,40

                                                             8.hod 14,50-15,30

      

     O 13,30 sa končí dopoludňajšie vyučovanie. Nasleduje obedňajšia prestávka.

     Žiaci ročníkov 1. - 2. majú obedňajšiu prestávku po 5-tej vyučovacej hodine.

     Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni majú počas obeda zabezpečený pedagogický dozor.

     Žiaci, ktorí majú popoludňajšie vyučovanie, navštevujú záujmové útvary a nechodia na obedy, nemajú v čase od 13,30-14,00 zabezpečený ped. dozor, môžu sa však v prípade nepriaznivého počasia zdržiavať vo vestibule školy. Podmienkou je ale dodržiavať školský poriadok. 

     1.3 Každý žiak má pridelenú svoju šatňovú skrinku s kľúčom. V prípade straty alebo poškodenia kľúča je povinný ho zaplatiť. 

     1.4 Na hodiny telesnej výchovy si žiaci nosia úbor podľa pokynov vyučujúcich, prezliekajú sa v šatni pri telocvični. Do šatne odchádzajú 5 minút pred skončením prestávky.

     1.5 Požiadavky voči škole ( potvrdenia, žiadosti ) predkladajú žiaci prostredníctvom triedneho učiteľa, ktorý  ich potom postúpi na vybavenie vedeniu školy.

     1.6 Úradné hodiny na riaditeľstve školy sú v čase od  14,00-15,00, alebo po dohodnutí termínu vopred.

     1.7 Rodičia si konzultácie s vyučujúcimi dohodnú vopred. Učitelia sa nemôžu venovať rodičom v čase od 7,45-13,30 z dôvodu plnenie svojich pracovných povinností, (vyučovanie, dozory, a prípravu na jednotlivé hodiny atď.) 

     1.8 Budova školy je otvorená v čase od 6,45 hod. do 17,00.

     Vstup do školy pre nezamestnané osoby je možný len so súhlasom zodpovedných pracovníkov školy. 

     1.9 Rodičia odprevádzajú svoje deti do vestibulu školy alebo  ŠKD, tu ich po vyučovaní môžu čakať.

      

     Školský klub detí je v prevádzke od        6,45 -   7,45

                                                                        11,40 - 17,30.

      

     2. Práva žiaka

     - právo vybrať si prostredníctvom svojho zákonného zástupcu školu,

     - právo na jemu zrozumiteľný výklad,

     - právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

     - právo na rozvoj vlastnej osobnosti,

     - na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti

     - právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď,

     - právo na omyl,

     - právo na objektívne hodnotenie,

     - právo využiť služby školského psychológa, CPPPaP,

     - právo využiť služby školskej jedálne,

     - právo prostredníctvom rodičov požiadať o komisionálne preskúšanie do troch dní po prebratí dokumentu o klasifikácii,

     - právo prihlásiť sa do krúžkov a súťaží , ktoré organizuje škola,

     - právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa a spolužiakov,

     - právo v primeranom čase a primeraným spôsobomvyjadriť svoj názor,

     - náplň prestávok si určuje sám, rešpektujúc však bod 5.Správanie žiakov cez prestávky                                       v Povinnostiach žiaka,

      

     3. Povinnosti žiaka 

      

     3.1 Príchod  a odchod žiakov zo školy

     3.1.1  Žiaci, ktorí sú prihlásení do ŠKD majú možnosť vstupu do priestorov ŠKD od 6,45. Pedagogický dozor žiakov je zabezpečený od 7,45. Pred týmto časom sa v prípade nepriaznivého počasia môžu žiaci zdržiavať vo vestibule školy alebo  ŠKD.

     3.1.2 Hlavný vchod školy sa uzatvorí o 8,00. Žiaci, ktorí prídu po tomto čase, budú zapísaní do triednej knihy, za neospravedlnený neskorý príchod do školy dostáva žiak neospravedlnenú hodinu.

     3.1.3 Žiaci prichádzajú do školy podľa bodu 3.1.1 tak, aby sa včas  prezuli. Na mimoškolskú činnosť prichádzajú maximálne 5 minút pred jej začiatkom a  do učebne vchádzajú v sprievode vyučujúceho.

     3.1.4 Osobné šatňové skrinky si žiaci počas vyučovania uzamknú.

     3.1.5 Do školy žiaci prichádzajú hlavným vchodom, po vyučovaní opúšťajú školu zadným vchodom tí, ktorí idú na obed do jedálne. Ostatní opustia areál školy najkratšou cestou. Prísne sa zakazuje zdržiavať sa po vyučovaní  v priestoroch školskej jedálne, na  prízemí budovy a v celom areáli školy (s výnimkou popoludňajšieho vyučovania viď bod1.2 Organizácia vyučovania).

     3.1.6 Žiak v škole používa prezuvky, nie športovú obuv, ktorú používa na telesnú výchovu.

     3.1.7 Do školy je zakázané prísť na skateboarde, kolieskových korčuliach.

     3.1.8 Na týchto pomôckach je zároveň zakázané pohybovať sa v areáli školy.

     3.1.9 Žiaci nechodia po trávniku pred školou, ale po chodníkoch.

     3.1.10 Počas vyučovania nesmie žiak opustiť školu bez povolenia učiteľom.

     3.1.11Počas pobytu v škole neprijíma žiak návštevy cudzích osôb.

     3.1.12 Po skončení vyučovania žiaci, ktorí nemajú v rozvrhu mimoškolskú činnosť, opustia areál školy.

     3.1.13 Žiaci, ktorí sa privezú do školy na bicykli, uzamknú bicykle v stojanoch, ktoré sú medzi budovou ŠKD a školskou záhradou. Pohyb na bicykli v areáli školy je prísne zakázaný. Žiak pred vstupom do areálu zosadne z bicykla a pešo prejde k stojanom. Škola nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú pri odkladaní bicyklov v areáli školy.  

      

     3.2 Mimoškolská činnosť

     Žiak , ktorý sa prihlási na krúžky, je povinný ich navštevovať v priebehu celého šk.roku.

      

     3.3 Používanie mobilov a iných elektronických zariadení.

     3.3.1 Zakazuje sa používanie mobilov a iných elektronických zariadení počas hodín ,prestávok ako aj v priebehu celého pobytu žiakov v škole, zhotovovanie zvukových a obrazových záznamov a ich umiestňovanie na internete a sociálnych sieťach.

     3.3.2 Zakazuje sa používanie a nosenie akčných a bojových hier  do školy, Školského klubu, na krúžky a ostatné akcie  školy. 

      

     3.4 Majetok školy

     3.4.1 Žiak je povinný chrániť majetok školy, v prípade úmyselného poškodenia majetku školy,  alebo  pri činnosti, ktorú žiak nemal vykonávať, je povinný zákonný zástupca uhradiť škodu v plnej výške.

      

     3.5  Starostlivosť o zovňajšok

     3.5.1 Žiak je povinný v škole a na všetkých mimoškolských akciách   starať sa o svoj zovňajšok.

     Zakazujú sa  extravagantné účesy a farbenie vlasov  chlapcom aj dievčatám, náušnice a piersingy  (výnimkou sú náušnice u dievčat) a  výrazné maľovanie u dievčat.

     Zapamätajte si, sme seriózna štátna škola, my ( učitelia ) chodíme do školy slušne upravení, takže toto chceme aj od Vás, žiakov. 

     3.5.2 V škole nie je povolené nosiť ako prezuvky športovú obuv

     3.5.3  Žiak má v škole svoje hygienické pomôcky.

      

     3.6. Správanie žiakov na vyučovaní

     3.6.1  Žiak prichádza na vyučovanie a školské akcie včas, pripravený s učebnými pomôckami. Veci,  ktoré potrebuje na hodinu si pripraví cez prestávku.

     3.6.2  Žiak má určené miesto na sedenie v zasadacom poriadku. V odborných učebniach určí miesto žiaka vyučujúci.

     3.6.3  Po zazvonení sedí na svojom mieste a čaká na príchod učiteľa

     3.6.4  Na hodine sedí na svojom mieste a neruší jej priebeh.

     3.6.5 Počas hodín nie je dovolené konzumovať potraviny. V prípade vysokých teplôt v letných mesiacoch, prípadne zdravotných problémov žiaka, môže učiteľ zabezpečiť pitný režim počas hodiny.

     3.6.6  Ak chce žiak odpovedať alebo sa niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

     3.6.7 Ak sa žiak nepripravil na hodinu alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny.

     3.6.8  Žiak môže opustiť svoje miesto alebo triedu len so súhlasom učiteľa.

     3.6.9  Žiak udržiava svoju lavicu v poriadku a čistote.

     3.6.10 K zamestnancom školy sa správa zdvorilo a slušne. Na začiatku hodiny po príchode učiteľa pozdraví tak, že sa ticho postaví, na konci hodiny urobí to isté.

     3.6.11 Počas hodiny po vstupe cudzej osoby do triedy sa žiak správa podľa pokynov vyučujúceho.

     3.6.12 Manipulovať s oknami, žalúziami, školským nábytkom, učebnými pomôckami a akýmkoľvek zariadením školy môže žiak len so súhlasom učiteľa.  Škodu spôsobenú neoprávneným a neodôvodneným používaním hradí vinník.

     3.6.13  Žiak denne nosí do školy žiacku knižku.

     3.6.14  Do školy sa neodporúča nosiť cenné predmety a väčšie sumy peňazí, škola neručí za ich stratu. Stratu vecí žiak hlási okamžite učiteľovi.

     3.6.15 Počas pobytu v škole má žiak vypnutý mobilný telefón. Za porušenie zákazu ( zapnutia ) bude  žiak pokarhaný riaditeľom školy, za používanie mobilu ( fotenie, telefonovanie, posielanie správ, sociálne siete, počúvanie hudby, hranie hier, používanie internetu...) bude žiak ohodnotený zníženou známkou zo správania v najbližšom hodnotiacom období. ( na vysvedčení v prvom, alebo druhom polroku)

     3.6.16 Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť, ospravedlní sa pred hodinou, preukáže sa dokladom od rodičov alebo lekára.

     3.6.17  Na telesnej výchove žiak cvičí v určenom úbore. 

     3.6.18  Žiak šetrí požičané učebnice, pri ich strate alebo poškodení, zakúpi novú učebnicu.

     3.6.19  V komunikácii s učiteľmi odoporúčame žiakom odpovedať pravdivo.

     A priznanie je poľahčujúca okolnosť.

     3.6.20 Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy, oslovujú ich zásadne pán/pani.

     3.6.21 Žiakom sa zakazuje počas hodín v učebniach informatiky otvárať iné internetové stránky (rôzne stránky typu ICQ), ako určí učiteľ.

      Za porušenie zákazu dostane žiak  zníženú známkou zo správania.

     3.6.22 Zakazuje sa používať vulgárne výrazy, arogantné správanie voči učiteľom, zamestnancom školy  žiakom, v opačnom prípade bude odmenou znížená známka zo správania.

      

     3.7  Správanie žiakov cez prestávky

     3.7.1 Malá prestávka slúži na odpočinok a prípravu pomôcok. Počas prestávok po 1. a 5. hodine sa žiaci zdržiavajú v priestore vlastnej triedy pripravujú sa na hodinu, desiatujú, na chodbu vychádzajú vo výnimočných, odôvodnených prípadoch 

     3.7.2 Zakazuje sa otvárať horné okná, prípadne sa stavať na okenné rámy, vyhadzovať z okna odpadky a rôzne predmety, sedieť na zábradlí, nakláňať sa cez zábradlie.

     3.7.3 Počas veľkých prestávok sa môžu žiaci pohybovať v priestoroch triedy a chodby.

     3.7.4 Ak je nasledujúca hodina v odbornej učebni, žiaci po zazvonení na hodinu čakajú na učiteľa.

     3.7.5 Žiaci ročníkov 5.-9. pred hodinou Tv odídu do šatne 5 minút pred ukončením prestávky,kde sa prezlečú do úboru a disciplinovane čakajú na vyučujúceho.

     3.7.6  Počas všetkých prestávok sú žiaci povinní plniť príkazy učiteľov.

     3.7.7  Žiak  počas prestávok neruší učiteľov v zborovni.

      

     3.8 .Odchod žiakov zo školy

     3.8.1 Po skončení poslednej hodiny si žiak uloží veci do aktovky, uprace si svoju lavicu a v sprievode učiteľa opustí učebňu.  Po prezutí odíde do jedálne na obed alebo domov.

     3.8.2 Žiaci, ktorí majú mimoškolskú činnosť, sa po obedňajšej prestávke vrátia na prízemie školy. Tu disciplinovane čakajú na vyučujúceho.

     Zakazuje sa zdržiavať v triedach počas obedňajšej prestávky!

      

     3.9. Správanie sa v jedálni

     3.9.1 V jedálni sa žiak zdržiava len počas obeda. Žiaci , ktorí sa nestravujú v jedálni, majú zákaz zdržiavať sa v jej priestoroch.

     3.9.2  V jedálni sa žiak správa slušne, nepredbieha sa v rade.

     3.9.3  Dodržiava pokyny dozorujúceho učiteľa. 

      

     4. Dochádzka žiakov do školy

     4.1 Žiak je povinný chodiť do školy včas podľa rozvrhu hodín. Účasť na krúžkoch, na ktoré sa prihlásil, je tiež povinná.

     4.2 Vyučovanie môže žiak vymeškať len z dôvodu choroby alebo vážnej rodinnej udalosti.

     4.3 V prípade , že žiak potrebuje byť uvoľnený z vyučovania, požiada o to vopred, a to formou písomnej žiadosti podpísanej rodičom. Súhlas na uvoľnenie z hodiny dáva vyučujúci, na jeden deň triedny učiteľ a na dlhšie obdobie riaditeľ školy.

     4.4 Žiak môže byť uvoľnený z rodinných dôvodou písomnou žiadosťou rodičom, v priebehu školského roku najviac na 10 pracovných dní. Učivo, ktoré v tomto čase vymeškal je povinný samostatne sa doučiť.

     4.5 rodič žiaka je povinný neodkladne informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na dochádzku do školy.

     4.6 Dlhšiu chorobu žiaka nahlási rodič žiaka triednemu učiteľovi do 2 dní.

     4.7 Chorobu , ktorá trvá viac ako 5 dni, ospravedlňuje lekár. Po nástupe do školy je žiak povinný predložiť písomné ospravedlnenie do 2 dní. 

     4.8 Postup školy v prípade že žiak má neospravedlnené hodiny:

      

     Ak má žiak neospravedlnené hodiny, triedny učiteľ o tom preukázateľným spôsobom informuje rodiča (predvolaním na pohovor, tlačivom o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky ) a vedenie školy.

     Žiakovi môžu byť udelené opatrenia vo výchove: napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy a zníženie známky zo správania (podľa počtu vymeškaných neospravedlnených hodín )

     • 1 hodina                                -pokarhanie tr.učiteľom
     • 2 - 5 hodín                              -pokarhanie riaditeľom školy
     • 6 - 12 hodín                            -znížená známka zo správania 2. stupňa,
     • 12 - 30 hodín                          -znížená známka zo správania 3. stupňa,
     • viac ako 30 hodín                 -znížená známka 4. stupňa,

      

     Ak počet neospravedlnených hodín je väčší ako 15 h/ mesiac – má škola povinnosť hlásiť neospravedlnené absencie na- sociálny odbor mesta Sv.Jur,  ÚPSVaR Pezinok a rodičom žiaka. Rodičom hrozí pozastavenie vyplácania rodinných prídavkov.

     Ak počet neospravedlnených hodín presiahne 60 h/ šk. rok ( škola má povinnosť hlásiť zanedbanie povinnej školskej dochádzky na mesto Sv.Jur a ÚPSVaR Pezinok) - zanedbanie povinnej školskej dochádzky je riešené ako priestupok rodiča.

     Ak počet neospravedlnených hodín presiahne 100h/ šk. rok – zanedbanie povinnej

     školskej dochádzky je riešené ako trestný čin rodiča.

      

     5. Štúdium v zahraničí a individuálne štúdium

     Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže riaditeľ z dôvodov určených v zákone povoliť individuálne štúdium v súlade so zákonom č 245/2008 Z.z.

     V prípade že žiak s rodičmi žije dlhšiu dobu v cudzine, riaditeľ môže na základe žiadosti povoliť štúdium na škole podobného typu v zahraničí v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z.

     V oboch prípadoch sa určia žiakovi predmety a termín na  preskúšanie.

      

     6. Starostlivosť o učebnice

     6.1 Vzhľadom na to, že učebnice sú drahé a my nie sme barbari, učebnice si šetríme. Pravidlom je, že za poškodenú alebo stratenú učebnicu kúpi žiak novú, samozrejme, poškodenú si môže ponechať.

      

     7. Triedna samospráva

     7.1 Kolektív žiakov si volí samosprávu

     -predseda,

     -podpredseda,

     -pokladník,

     -nástenkári.

      V triede sú každý týždeň triednym učiteľom určení dvaja týždenníci.

      

     8. Úlohy týždenníkov

     8.1 Pred vyučovaním a počas prestávok sa starajú o čistotu tabule, vetrajú a udržujú čistotu v triede.

     Pozor- nezbierajú odpadky po iných, ale zodpovedajú za čistotu v triede!

     8.2 Podľa pokynov vyučujúcich  prinášajú alebo odnášajú učebné pomôcky.

     8.3 Ak do 5 minút nepríde vyučujúci na hodinu, upozornia na to vedenie školy.

     8.4 Hlásia neprítomných žiakov.

     8.5 Po ukončení vyučovania zodpovedajú za poriadok v triede, vyložené stoličky, zatvorenie vetračiek, zhasnuté svetlo, uzavretie vodovodných kohútikov.

      

     9. Starostlivosť o zdravie

     9.1 V priestoroch školy je zakázané fajčiť, piť alkohol, užívať drogy, súčasne je zakázané tieto látky v škole aj prechovávať. V prípade oprávneného podozrenia z prechovávania týchto látok je učiteľ oprávnený prehľadať žiakove osobné veci

     Za porušenie zákazu dostane žiak  zníženú známku zo správania a zároveň bude porušenie nahlásené na  Políciu SR.

     9.2 Akékoľvek násilie, šikanovanie, rasová a náboženská intolerancia a neznášanlivosť sú na pôde našej školy ZAKÁZANÉ!

     V prípade porušenia tohto nariadenia postupujeme presne podľa bodu 14.1

      

     Pre zabezpečenie ochrany zdravia našich žiakov a ako prevencia proti šikanovaniu je na celej škole namontovaný kamerový systém.

     Zakazuje sa prinášať do školy materiály s pornografickým obsahom.

     Za porušenie zákazu dostane žiak  zníženú známkou zo správania.

      

     10. Hodnotenie a klasifikácia správania

     Disciplinárne opatrenia nastanú vtedy, ak máte v klasifikačnom zázname niekoľko zápisov

     -3 záznamy                                       napomenutie triednym učiteľom,

     -5 záznamov                                     pokarhanie tr.učiteľom,

     -8 záznamov                                     pokarhanie riaditeľom školy,

     -10 záznamov                                   znížená známka zo správania   2.stupňa,

     -15 záznamov                                   znížená známka zo správania   3.stupňa,

     -20 záznamov                                   znížená známka zo správania   4.stupňa,

     Toto je ohodnotenie menších priestupkov, ktoré sa riešia zápisom do klasifikačného záznamu. Okrem toho môže byť znížená známka zo správania za priestupky, ktoré sú presne určené v predchádzajúcich bodoch školského poriadku.

      

     11. Pochvala

     Samozrejme, že nás nebaví písať poznámky a dávať znížené známky zo správania. Príjemnejšie je dávať žiakom pochvaly a odmeny.

     -pochvala triednym učiteľom

     -pochvala riaditeľom školy

     -odmena diplomom, alebo knihou na konci školského roku

     -ocenenie najúspešnejší žiak školy

     Žiak nesmie dostať dva tresty za jeden priestupok!

      

     12. Spolupráca rodiny a školy

     Škola má záujem o spoluprácu s rodičmi. Realizuje sa cez Výbor Rodičovského združenia, ktorý si volia zástupcovia jednotlivých tried. Výbor RZ spravuje financie, ktoré získava z poplatkov rodičov našich žiakov. Vedenie školy pravidelne konzultuje s výborom  RZ aktuálne udalosti, pripravuje a realizuje akcie pre žiakov školy. Súčasne škola aktívne spolupracuje s Radou školy. Predkladá jej materiály, vyplývajúce zo zákona, ktoré sa musia prerokovať a schváliť.

      

     13. Práva a povinnosti rodičov

     Rodič má právo:

     -poznať profiláciu školy,

     -byť informovaný o prospechu dieťaťa,

     -požiadať učiteľa o konzultácie,

     -na žiadosť zákonného zástupcu predloženú do piatich pracovných dní odo dňa vyhodnotenia písomnej práce sa mu sprístupňuje písomná práca žiaka k nahliadnutiu.

     -požiadať o komisionálne preskúšanie,

     -podávať návrhy na zlepšenie činnosti školy,

     -požiadať o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania,

     -spolupracovať v rámci RZ, alebo RŠ.

      

     Povinnosti (odporúčania) rodičov:

     -účasť na triednych aktívoch,

     -informovať tr.učiteľa o zdravotných, alebo iných závažných problémoch dieťaťa,

     -kontrolovať žiacku knižku,

     -okamžite oznámiť neprítomnosť dieťaťa tr.učiteľovi,

     -nevstupovať bez ohlásenia  do priestorov školy, nerušiť vyučovanie, stretnutie s vyučujúcim si dohodnúť vopred,

     -nepovoliť nosiť svojim deťom do školy predmety, ktoré nesúvisia s vyučovaním a ohrozujú zdravie, prípadne psychický vývin ostatných detí (materiály s pornografickým obsahom).

      

     14. Záverečné ustanovenie

     Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy.

     Výnimky nepoznáme!

     My však chceme, aby sme sa všetci cítili v škole príjemne.

     A na záver: Nie sme platení za to, aby sme dávali žiakom zlé známky, lenže tie dobré si treba zaslúžiť.

      

      

     Vo Svätom Jure dňa 3. septembra 2018

      

      

                                                                                       PaedDr.Vladimír Vajcík

                                                                                             riaditeľ školy       

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje