Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2021/2022

Predkladá :

PaedDr.Vladimír Vajcík

riaditeľ ZŠ

Prerokované v pedagogickej rade ZŠ:

dňa....12.9.2022..........................

Vyjadrenie Rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi

Mesto Sv.Jur,

schváliť

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2021/2022.

.........................................

predseda Rady školy

Stanovisko zriaďovateľa:

Mesto Sv.Jur

schvaľuje

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2021/2022

...........................................................


Názov školyZákladná škola
Adresa školyKollárova 2, 900 21 Svätý Jur
Telefón+421 x 244971529
E-mailzssvjur@gmail.com
WWW stránkazssvjur.edupage.org
ZriaďovateľMesto Svätý Jur

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Vladimír Vajcík02449715290905640197zssvjur@gmail.com
ZRŠMgr.Andrea Hranická   
ZRŠMgr.Martina Vimpeľová   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Dalibor Jakuš za rodičov
pedagogickí zamestnanciMgr.Veronika Čapuchová  
 Mgr. Anna Reichhardtová  
    
ostatní zamestnanciAndrea Paveleková  
    
zástupcovia rodičovMichaela Studená  
 Ing.Miloš Grančič  
 Martina Volfová  
    
zástupca zriaďovateľaMarián Fraňo  
 Ján Grof  
 Michal Gabura  
 Michal Koreň  

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMesto Svätý Jur
SídloProstredná 29
Telefón 
E-mail 

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 588

Počet tried: 26

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333332326
počet žiakov757270726565545659588
z toho v ŠKD75606810     213

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP436  
DPP    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 3232
vychovávateľov 77
asistentov učiteľa 44
    
spolu 4343

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

.

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Super trieda   1.miesto 
Biblická olympiáda  4. a 5. miestoúspešný riešiteľ 
Expert geniality show   top expert 
olympiáda Sj 3.miesto   
Hviezdoslavov Kubín 2.a 3.miesto   
Hodžov novinový článok   bronzové pásmo 
Pytagoriáda 3x 1.miesto, 3.miesto   
Matematická olympiáda 2x 2.miesto, 3.miesto   
Matematický Klokan   1. a 3. miesto 
Všedkovedko   5.miesto 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

v dôsledku epidémie COVID-19 boli aktivity na verejnosti prerušené

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Škola pracuje na dlhodobých projektoch.

1.Zelená škola- v uplynulom školskom roku sme sa zapojili do ďalšieho cyklu, ktorý je teraz dvojročný. Projekt je dlhodobý a zameraný na environmentálnu výchovu. V rámci projektu počas školského roku spoznávajú žiaci v rámci predmetov a projektových úloh problematiku ochrany prírody, zdravia, šetrenie energiami, učia sa prečo je potrebné separovať odpady atď.

2.Digitalizácia školy - projekt sme spustili v 2010. V rámci projektu sme zabezpečili pripojenie počítačovej siete do každej triedy, osobné notebooky pre všetkých učiteľov a inštaláciu interaktívnych tabúľ do všetkých tried. Vytvorené materiálne podmienky a ich využitie vo vyučovaní v oblasti IKT nás radia medzi špičku škôl v SR.

3.Správaj sa normálne- v spolupráci s Políciou SR v priebehu školského roka absolvujú žiaci 5.ročníka prednášky s príslušníkmi Polície SR.

4.Škola priateľská k deťom- opäť dlhodobý projekt, v ktorom pracujeme od roku 2007, učí našich žiakov pomáhať slabším a chudobnejším deťom v Afrike, Ázii.

5. Podpora polytechnickej výchovy na základných školách sme získali učebné pomôcky v hodnote 50.000.-€ na predmety F,Ch, Bio, Tech.

6. Tenis do škôl v spolupráci so STZ sme zaviedli do osnov 3.-4. ročníka v predmete telesná výchova základy tenisu.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 7.-15.10.2019

Druh inšpekcie: Komplexná inšpekcia

výsledky školy v jednotlivých oblastiach:

riadenie školy: 90%

podmienky výchovy a vzdelávania: 100%

rozvíjanie komunik. schopností: 85%

rozvíjanie poznávacích kompetencií: 98%

rozvíjanie kompetencií k celoživotnému učeniu: 85%

rozvíjanie občianskych kompetencií: 75%

rozvíjanie sociálnych kompetencií : 98%

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Vyučovanie prebieha v 25 triedach, ktoré sú vybavené moderným osvetlením, žalúziami a regulačnými hlavicami na radiatoroch.

odborné učebne:

-jazykové laboratórium a knižnica

-učebňa F-Ch

-3 učebne IKT

-cvičný byt

-učebňa etickej výchovy

-učebňa biológie

-učebňa v prírode ( altánok)

-športový areál

-moderná telocvičňa

Učebne sú moderné, všetky triedy sú vybavené internetovým pripojením a IT tabuľami. V Školskom klube detí máme 8 oddelení.

Vzhľadom na narastajúci počet žiakov musíme pravidelne dopĺňať triedy školských nábytkom a oddelenie ŠKD nábytkom pre ŠKD.

Počet žiakov sa zvýšil k 1.9.2022 na 590, prognóza na ďalších 5 rokov je nárast celkového počtu žiakov na

600 žiakov.

Priestorové problémy vyriešila nadstavba ŠKD, ktorá bola odovzdaná do užívania k 1.9.2014.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Posledných 5 rokov sa umiestňujeme v prvej päťke škôl SR.

Získali sme 1. miesto v rebríčku INEKO a 2 sme boli na 2. mieste.

Výsledky externých meraní

Názovúspešnosť v %priemer SR rozdiel
Testovanie 9-M72,8%53,2%19,6
Testovanie 9-Sj70,2%59,12%11,8
    
Testovanie 5-M76,8%61%15,8%
Testovanie 5-Sj81,2%69,2%12%

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 25

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 75 súčet / 39 počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 74 súčet / 39 počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 8 súčet / 5 počet dievčat

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

Prijatí na SŠ

 prihláseníprijatí
gymnázium 4 ročné1212
športové gymn.11
SOŠ 2323
gymnázium 8 ročné22
bilingválne gymn.44

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaAjBiDeEnvEvFyGeHvCheILIInfMaNvNjOn
1.A               
1.B               
1.C               
2. A           1,24   
2. B           1,1   
2. C           1,23   
3. A1,08          1,42   
3. B1,36          1,24   
3. C1,21          1,21   
4. A1,35          1,2   
4. B1,27          1,45   
4. C1,57          1,67   
5. A1,261,351,17   1,22   11,83   
5. B1,731,321,73   1,77   11,41   
5. C1,791,531,47   1,58   11,63   
6. A1,611,441,22  1,611,33   11,56 1,411,28
6. B1,951,61,5  2,22   11,75 1,851,25
6. C2,052,112,21  2,582,37   12,63 1,631,84
7. A1,752,132,06  2,52,19 1,94 12,25 2,061,94
7. B221,69  2,52,25 1,75 12,31 2,271,63
7. C1,71,61,95  2,21,7 2 12,25 21,45
8. A1,951,911,73  2,52,18 2,55 12,36 2,51,09
8. B2,1722,17  2,392 2,67 12,28 2,181,33
8. C1,91,651,3  2,52,05 2,6 12,55 1,551,2
9. A2,41,81,6  2,41,33 1,87  2,27 2,531,13
9. B2,11,861,86  2,621,29 2  2,29 2,381,14

TriedaPvPriPrvRSFRGZRKSaZSjSprTechTšvTKCVlVv
1.A       1     
1.B       1     
1.C       1     
2. A  1,29   1,291     
2. B  1   1,241     
2. C  1,09   1,51     
3. A 1,25    1,481   1,29 
3. B 1,44    1,561   1,32 
3. C 1,08    1,51,04   1,04 
4. A 1,15    1,41   1,5 
4. B 1,36    1,551   1,68 
4. C 1,24    1,711   1,43 
5. A      2,131 1   
5. B      1,861 1   
5. C      1,891 1   
6. A      1,791 1   
6. B      2,21 1   
6. C      2,211 1   
7. A      2,251 1   
7. B      2,061 1   
7. C      1,851,05 1,05   
8. A      2,181 1   
8. B      2,721 1   
8. C      2,051,05 1   
9. A      2,731 1,07   
9. B      2,571 1,14   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A262600
1.B262600
1.C272601
2. A222101
2. B232300
2. C232201
3. A262502
3. B252500
3. C262600
4. A202000
4. B232300
4. C212100
5. A232301
5. B222200
5. C202000
6. A191901
6. B202000
6. C191900
7. A161600
7. B161600
7. C202000
8. A222301
8. B191903
8. C201910
9. A161701
9. B212100

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

1.137.415.-€

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

236.000.-€

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

10.347.-€

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

39.075.-€

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

- financie na spolufinancovanie krúžkov a prenájom telocvične boli vzhľadom na epidémiu COVID-19 nulové

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

V priebehu šk.roku vzhľadom na epidemiologickú situáciu neprebiehali voľnočasové aktivity.

Záver

Vypracoval: PaedDr.Vladimír Vajcík

V Svätom Jure, 12. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12.septembra 2022

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • zssvjur@gmail.com
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje