Základná škola Svätý Jur

 

Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Svätý Jur, Kollárova 2
Adresa školyKollárova 2, 900 21 Svätý Jur
Telefón+421 x 244971529
E-mailzssvjur@gmail.com
WWW stránkazssvjur.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Vladimír Vajcík   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 551

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333232224
počet žiakov687257686044504031490
z toho ŠVVP  234712322
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAjBiDeEnvEvFyGeHvCheIvInfMaNvNjOn
Budúci prváci               
1.A           1   
1.B           1,05   
1.C           1,08   
2.A           1,17   
2.B           1,26   
2.C           1,22   
3.A1,24         11,18   
3.B1,28          1,56   
3.C1,05          1,35   
4.A1,19          1,43   
4.B1,36          1,5   
4.C1,41          1,45   
5.A1,561,561,83   1,831  11,89   
5.B1,742,261,79   1,681  1,051,63   
5.C1,61,91,8   2,21  12   
6.A1,411,641,45  21,681,09  1,052 1,521,32
6.B1,8122,19  2,572,671,1  1,142,52 1,891,81
7.A1,932,531,93  2,332,61,332,53 1,072,2 2,21,8
7.B1,891,892,22  2,332,221,112,17 12,39 1,721,39
7.C1,061,811,13  1,941,5611,44 11,44 1,51
8.A22,241,59  2,182,12 2,65 12,18 2,471,24
8.B1,742,091,74  1,911,91 2,65 1,042,17 1,961,22
9.A1,7222,39  2,332,06 2,28 1,062,67 2,061,28
9.B1,772,081,92  1,851,85 2 1,082,23 21,31

TriedaOvPvPrPriPrvSjSprSpTchvTechTšvTvVUCVlVu
Budúci prváci               
1.A    111        
1.B    11,291        
1.C    11,211        
2.A    11,211        
2.B    1,351,571,04        
2.C    1,261,481        
3.A   1,53 1,291      1,24 
3.B   1,06 1,561      1,11 
3.C   1,15 1,251      1,1 
4.A   1,52 1,411      1,43 
4.B   1,45 1,681      1,59 
4.C   1,36 1,681      1,59 
5.A     1,721   1    
5.B     1,951,05   1,44    
5.C     2,21   1,2    
6.A     2,51   1,1    
6.B     2,621   1,26    
7.A     2,531   1,13    
7.B     2,561   1,12    
7.C     1,941   1    
8.A     2,531,06   1,12   1,29
8.B     2,391,04   1,3   1,04
9.A     2,611   1,22   1,17
9.B     2,231   1,08   1

TriedaVvZe
Budúci prváci  
1.A  
1.B  
1.C  
2.A  
2.B  
2.C  
3.A  
3.B  
3.C  
4.A  
4.B  
4.C  
5.A1 
5.B1,16 
5.C1,05 
6.A1,09 
6.B1,24 
7.A1,4 
7.B1,17 
7.C1 
8.A  
8.B  
9.A  
9.B  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Budúci prváci00061
1.A212100
1.B212100
1.C242401
2.A242400
2.B222111
2.C232300
3.A171700
3.B171700
3.C202000
4.A232102
4.B222200
4.C232201
5.A191801
5.B191810
5.C212001
6.A222200
6.B212100
7.A151500
7.B191801
7.C161600
8.A171700
8.B232300
9.A181800
9.B131300

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Budúci prváci000,0000,0000,00
1.A21137665,52137665,5200,00
1.B21115054,76115054,7600,00
1.C24131354,71131354,7100,00
2.A24124852,00124852,0000,00
2.B22101346,05101346,0500,00
2.C23185282,19185282,1900,00
3.A17131777,47131777,4700,00
3.B17114569,47114569,4700,00
3.C20104952,45104852,4010,05
4.A23128861,33128861,3300,00
4.B22161575,01161575,0100,00
4.C23168576,59168076,3650,23
5.A19109260,67109260,6700,00
5.B19178994,16178994,1600,00
5.C21151375,65150475,2090,45
6.A222258102,642258102,6400,00
6.B212232108,552232108,5500,00
7.A151623108,201623108,2000,00
7.B191950108,331950108,3300,00
7.C161894118,381888118,0060,38
8.A171889111,121887111,0020,12
8.B23203688,52198286,17542,35
9.A182464136,892458136,5660,33
9.B131722132,461722132,4600,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33333232224
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk 1. ročník0 Mgr. Dominika Bahelková
Anglický jazyk 2. roč.0 Mgr. Andrea Krankušová
Anglický jazyk 2.roč.0 Mgr. Ivana Gáboríková
Basketbal0  
Bedminton0 Mgr. Mária Vajcíková
Cvičenia zo Sj pre 8. roč.0 Mgr. Magdaléna Kresánková
Cvičenia zo Sj pre 8. roč.0 Mgr. Monika Sopková
Dobrovoľní hasiči0  
Floorball0 PaedDr. Vladimír Vajcík
Folklórny krúžok0 Mgr. Viera Baránková
Futbalový krúžok0  
Informatika0  
Loptové hry 4. roč.0 Mgr. Anna Vargová
Nemecký jazyk hrou0 Mgr. Simona Suchá
Pohybové hry 2. roč.0 Mgr. Soňa Snopková
Príprava na T9 z Ma0 Mgr. Martina Vimpeľová
Príprava na T9 z Ma0 Mgr. Miriama Šoltysová
Príprava na T9 zo Sj0 Mgr. Magdaléna Kresánková
Príprava na T9 zo Sj0 Mgr. Radoslava Tomášiková
Prírodovedný krúžok0 Mgr. Branislav Zápražný
Stolný tenis0  
Školská knižnica pre 1. stupeň0 Mgr. Elena Hranická
Školská knižnica pre 2. stupeň0 Mgr. Jana Szegényi
Športový krúžok 1. roč.0 Mgr. Adriana Nováková
Varenie, pečenie 3. ročník0 Mgr. Hana Treuerová
Varenie, pečenie 4. ročník0 Mgr. Lenka Fekete
Volejbal0 Mgr. Monika Sopková
Vybíjaná 3. roč.0 Mgr. Adela Porvazníková

Záver

Vypracoval: PaedDr.Vladimír Vajcík

V Svätom Jure, 4. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: