Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola Svätý Jur, Kollárova 2
Adresa školyKollárova 2, 900 21 Svätý Jur
Telefón+421 x 244971529
E-mailzssvjur@gmail.com
WWW stránkahttps://zssvjur.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPaedDr.Vladimír Vajcík  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 592

Počet tried: 26

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333332326
počet žiakov737967756466605355592
z toho v ŠKD7173494     197

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaAjBiDeEnvEvFyGeHvCheILIInfMaNvNjOn
1. A               
1. B               
1. C               
2. A           1,08   
2. B           1,28   
2. C           1,27   
3. A1,14          1,14   
3. B1,18          1,23   
3. C1,09          1,41   
4. A1,23          1,5   
4. B1,32          1,48   
4. C1,04          1,22   
5. A1,951,81,75   1,65   12,1   
5. B1,51,671,55   1,76   12,05   
5. C1,551,651,9   1,7   11,8   
6. A2,231,51,91  1,861,73   12,14 1,51,68
6. B1,571,521,83  2,171,74   11,87 1,481,61
6. C1,711,592,24  2,281,82   12,21 1,691
7. A1,441,281,56  2,111,44 1,72 11,83 1,291,17
7. B1,791,631,79  2,322,05 2,05 12,05 1,841,47
7. C2,172,062,28  2,562,44 2,56 12,94 2,171,94
8. A1,51,852,04  2,041,65 2,73 12,46 2,191,46
8. B1,621,881,96  2,232,46 2,38 12,54 1,962,08
9. A1,892,111  1,892,05 2,05  2,47 2,422,21
9. B2,192,062,13  1,811,75 1,88  2,75 2,42,25
9. C1,941,761,06  2,061,88 2  2,41 1,821,88

TriedaPvPriPrvRSFRGZRKSaZSjSprTechTšvTKCVlVv
1. A       1     
1. B       1     
1. C       1     
2. A  1   1,191     
2. B  1,12   1,361     
2. C  1,04   1,381     
3. A 1,05    1,381   1,1 
3. B 1,27    1,411   1,14 
3. C 1,27    1,591   1,27 
4. A 1,41    1,431   1,36 
4. B 1,48    1,681   1,56 
4. C 1,3    1,31   1,09 
5. A      2,31,05 1   
5. B      2,141 1   
5. C      2,31 1   
6. A      1,961 1   
6. B      21 1   
6. C      2,181 1,16   
7. A      1,581 1   
7. B      2,681 1,16   
7. C      2,391 1,06   
8. A      2,081 1,27   
8. B      2,151 1,12   
9. A      2,371 1,05   
9. B      2,691 1,13   
9. C      2,061 1,06   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A232300
1. B242400
1. C252401
2. A262600
2. B252500
2. C272601
3. A222101
3. B222200
3. C232201
4. A242302
4. B252500
4. C232300
5. A202000
5. B222200
5. C212100
6. A222200
6. B232300
6. C191900
7. A181800
7. B191810
7. C181800
8. A262600
8. B262600
9. A191900
9. B161600
9. C171700

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
2. C · Krúžok27 Mgr. Vanda Kaufmannová
ŠKD 127 Andrea Bordáčová
ŠKD 248 Mgr. Marcela Bukvayová
ŠKD 346 Eleonóra Kopaszová
ŠKD 424 Bronislava Mazúrová
ŠKD 569 Klaudia Šikulová
ŠKD 625 Dominika Tóthová
ŠKD 750 Silvia Vyhnálková
ŠKD 868 Katarína Slezáková

Záver

Vypracoval: PaedDr.Vladimír Vajcík

V Svätom Jure, 10. októbra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje