Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Svätý Jur, Kollárova 2
Adresa školyKollárova 2, 900 21 Svätý Jur
Telefón+421 x 244971529
E-mailzssvjur@gmail.com
WWW stránkazssvjur.edupage.org
ZriaďovateľMesto Svätý Jur

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Vladimír Vajcík02449715290905640197zssvjur@gmail.com
ZRŠMgr.Andrea Hranická   
ZRŠMgr.Martina Vimpeľová   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Dalibor Jakuš za rodičov
pedagogickí zamestnanciMgr.Veronika Čapuchová  
 Mgr. Anna Reichhardtová  
    
ostatní zamestnanciAndrea Paveleková  
    
zástupcovia rodičovMichaela Studená  
 Ing.Miloš Grančič  
 Martina Volfová  
    
zástupca zriaďovateľaMarián Fraňo  
 Ján Grof  
 Michal Gabura  
 Michal Koreň  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1.-4.Mgr.Janáčováročníky 1.-4. 
Pk SjMgr. OndrášekováSj 
PK MMgr. Hlinkovámatematika, informatika 
PK CjMgr. BahelkováAj.Nj 
PK F-Ch-Bio-ENVMgr. ZápražnýF, Ch, Bio,ENV 
vých.poradcaMgr. Pániková  
ŠKDMazúrováŠkolský klub detí 
zást.zamestnancovMgr.Reichhardtová  
koordinátor Zelaná školaMgr. Treuerová  
koordinátor drog.prevencieMgr. Šimkovičová  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 579

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333322224
počet žiakov746273695765494449542
z toho ŠVVP 1114556326
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet 72/36 počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet 72/36 počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet8 /3 počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

V školskom roku 2019/2020 z dôvodu pandémie boli zrušené prijímacie skúšky.

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

V školskom roku 2019/2020 z dôvodu pandémie bolo vyučovanie prerušené od 13.3.2020. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. Zároveň minister školstva zrušil známku nedostatočnú. Vzhľadom na uvedené skutočnosti ako aj problémy niektorých žiakov z pripojením na internet sa rozhodla pedagogická rada 20.4.2020 honotiť žiakov zo všetkých predmetov "absolvoval".

TriedaAjBiDeEnvEvFyGeHvCheILIIvInfMaNvNj
Budúci prváci               
1.A               
1.B               
1.C               
2. A               
2. B               
2. C               
3. A               
3. B               
3. C               
4. A               
4. B               
4. C               
5. A               
5. B               
5. C               
6. A               
6. B               
6. C               
7. A               
7. B               
8. A               
8. B               
9. A               
9. B               

TriedaOnOvPvPrPriPrvRSFRGZRKSaZSjSprSpTchvTechTšv
Budúci prváci               
1.A          1    
1.B          1    
1.C          1    
2. A          1    
2. B          1    
2. C          1    
3. A          1    
3. B          1    
3. C          1    
4. A          1    
4. B          1    
4. C          1    
5. A          1    
5. B          1    
5. C          1    
6. A          1    
6. B          1    
6. C          1    
7. A          1    
7. B          1    
8. A          1    
8. B          1    
9. A          1    
9. B          1    

TriedaTvTKCVUCVlVuVvZe
Budúci prváci       
1.A       
1.B       
1.C       
2. A       
2. B       
2. C       
3. A       
3. B       
3. C       
4. A       
4. B       
4. C       
5. A       
5. B       
5. C       
6. A       
6. B       
6. C       
7. A       
7. B       
8. A       
8. B       
9. A       
9. B       

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Budúci prváci00037
1.A242300
1.B252500
1.C252500
2. A202000
2. B222200
2. C202000
3. A252500
3. B222200
3. C252500
4. A232300
4. B222200
4. C232300
5. A181800
5. B191900
5. C202000
6. A242202
6. B181800
6. C232201
7. A252401
7. B242301
8. A212100
8. B222200
9. A252500
9. B242301

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Budúci prváci000,0000,0000,00
1.A24102446,55102446,5500,00
1.B2588535,4088535,4000,00
1.C25138255,28138255,2800,00
2. A2073536,7573536,7500,00
2. B2267331,4467331,4400,00
2. C2063031,5063031,5000,00
3. A25138255,28138255,2800,00
3. B2262028,1862028,1800,00
3. C25115946,36115946,3600,00
4. A2377534,7977534,7900,00
4. B2263628,9163428,8220,09
4. C23102844,70102844,7000,00
5. A1877543,0677543,0600,00
5. B1979343,4379343,4300,00
5. C2061930,9561930,9500,00
6. A24146866,73146866,7300,00
6. B1882846,0082445,7840,22
6. C23148567,50148067,2750,23
7. A25151763,21150762,79100,42
7. B24120552,39120352,3020,09
8. A21148870,86148870,8600,00
8. B22163974,50162874,00110,50
9. A25192280,08192080,0020,08
9. B24158370,86158370,8600,00

Výsledky externých meraní

Vzhľadom na pandémiu sa Testovanie 9 zrušilo.

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 55477,7%64,8% SR+12,9
Monitor MAT5475,4%63,4% SR+12,0

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33333322224
Iné ( uveďte )inovovanýISCED1inovovaný ISCED1inovovaný ISCED 1inovovaný ISCED 1inovovanýISCED2inovovaný ISCED2inovovaný ISCED 2inovovaný ISCED 2ino24

Rozširujúce hodiny

V ŠkVP inISCED 1 sme voliteľné hodiny využili nasledovne:

1.ročník: SJ-1hod, Prv-1 hod

2.ročník: Sj-1hod, M.-1hod,Inf.-1hod

3.ročník: Sj-1 hod, Pr - 1.hod

4.ročník: Sj-1 hod.

V ŠkVP inISCED 2 sú voliteľné hodiny nasledovné:

5.ročník: Aj-1hod,M-1hod,ENV-1hod

6.ročník: Nj- 2 hod,M -1 hod, ENV-1hod,

7.ročník: Nj-2.hod ENV-1hod,M-1hod

8.ročník: Nj-2 hod, ENV- 1hod

9.ročník: Sj- 1hod, M- 1hod, D- 1hod, Nj -2 hod

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka3  
Bežných tried21 26
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu2449226

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP396  
DPP    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 3232
vychovávateľov 77
asistentov učiteľa 22
    
spolu 4141

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška11 
2.kvalifikačná skúška1 
štúdium školského manažmentu4 
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné4 
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V školskom roku bolo vyučovanie a súťaže prerušené 13.3.2020.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

-v januári sme usporiadali spolu s výborom RZ tradičný Ples rodičov a učiteľov,

-pravidelne aktualizujeme www stránku školy

-pre žiakov a rodičov sme v mesiaci júl zabezpečili letný tábor LETO 2020

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Škola pracuje na dlhodobých projektoch.

1.Zelená škola- v uplynulom školskom roku sme sa zapojili do ďalšieho cyklu, ktorý je teraz dvojročný. Projekt je dlhodobý a zameraný na environmentálnu výchovu. V rámci projektu počas školského roku spoznávajú žiaci v rámci predmetov a projektových úloh problematiku ochrany prírody, zdravia, šetrenie energiami, učia sa prečo je potrebné separovať odpady atď.

2.Infovek - v tomto dlhodobom projekte sa nám podarilo realizovať projekt Digitalizácia školy. V priebehu 3 rokov sme zabezpečili pripojenie počítačovej siete do každej triedy, osobné notebooky pre všetkých učiteľov a inštaláciu interaktívnych tabúľ do všetkých tried. Vytvorené materiálne podmienky a ich využitie vo vyučovaní v oblasti IKT nás radia medzi špičku škôl v SR.

3.Správaj sa normálne- v spolupráci s Políciou SR v priebehu školského roka absolvujú žiaci 5.ročníka prednášky s príslušníkmi Polície SR.

4.Škola priateľská k deťom- opäť dlhodobý projekt, v ktorom pracujeme od roku 2007, učí našich žiakov pomáhať slabším a chudobnejším deťom v Afrike, Ázii.

5. Podpora polytechnickej výchovy na základných školách sme získali učebné pomôcky v hodnote 50.000.-€ na predmety F,Ch, Bio, Tech.

6. Tenis do škôl v spolupráci so STZ sme zaviedli do osnov 3.-4. ročníka v predmete telesná výchova základy tenisu.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 7.-15.10.2019

Druh inšpekcie: Komplexná inšpekcia

výsledky školy v jednotlivých oblastiach:

riadenie školy: 90%

podmienky výchovy a vzdelávania: 100%

rozvíjanie komunik. schopností: 85%

rozvíjanie poznávacích kompetencií: 98%

rozvíjanie kompetencií k celoživotnému učeniu: 85%

rozvíjanie občianskych kompetencií: 75%

rozvíjanie sociálnych kompetencií : 98%

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Vyučovanie prebieha v 24 triedach, ktoré sú vybavené moderným osvetlením, žalúziami a regulačnými hlavicami na radiatoroch.

odborné učebne:

-jazykové laboratórium a knižnica

-učebňa F-Ch

-3 učebne IKT

-video trieda

-cvičný byt

-učebňa ENV

-učebňa v prírode ( altánok)

-športový areál

-moderná telocvičňa

Učebne sú moderné, všetky triedy sú vybavené internetovým pripojením a IT tabuľami. V Školskom klube detí máme 7 oddelení.

Vzhľadom na narastajúci počet žiakov musíme pravidelne dopĺňať triedy školských nábytkom a oddelenie ŠKD nábytkom pre ŠKD.

Počet žiakov sa zvýšil od 1.9.2018 na 492, prognóza na ďalších 5 rokov je nárast celkového počtu žiakov na

600 žiakov.

Priestorové problémy vyriešila nadstavba ŠKD, ktorá bola odovzdaná do užívania k 1.9.2014.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

929.688.-€

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

127.068.-€

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

10.829.-€

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

41.702.-€

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

12.601.-€

spolu: 1.121.888.-€

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Vzhľadom na prerušenie vyučovanie nehodnotíme túto oblasť.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Vzhľadom na prerušenie vyučovania od 13.3.2020 nehodnotíme.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Triedy sú moderné vybavené novými lavicami. Na radiatoroch sú nainštalované regulačné hlavice, v škole sú úsporné svietidlá, na oknách sú žalúzie.

V priestoroch školy sa nachádza množstvo rastlín.

Areál školy je udržiavaný, v školskej záhrade je miniarborétum.

V rámci rozvrhu hodín je oddelené dopoludňajšie vyučovanie a po obedňajšej prestávke nasleduje popoludňajšia mimoškolská činnosť žiakov.

Škola má vlastného školského psychológa a špeciálneho pedagóga.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Krúžková činnosť bola ukončená 13.3.2020

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk 1. ročník0 Mgr. Dominika Bahelková
Anglický jazyk 2. roč.0 Mgr. Andrea Krankušová
Anglický jazyk 2.roč.0 Mgr. Ivana Gáboríková
Basketbal0  
Bedminton0 Mgr. Mária Vajcíková
Cvičenia zo Sj pre 8. roč.0 Mgr. Magdaléna Kresánková
Cvičenia zo Sj pre 8. roč.0 Mgr. Monika Sopková
Dobrovoľní hasiči0  
Floorball0 PaedDr. Vladimír Vajcík
Folklórny krúžok0 Mgr. Viera Baránková
Futbalový krúžok0  
Loptové hry 4. roč.0 Mgr. Anna Vargová
Nemecký jazyk hrou0 Mgr. Simona Suchá
Pohybové hry 2. roč.0 Mgr. Soňa Snopková
Príprava na T9 z Ma0 Mgr. Martina Vimpeľová
Príprava na T9 z Ma0 Mgr. Miriama Šoltysová
Príprava na T9 zo Sj0 Mgr. Magdaléna Kresánková
Príprava na T9 zo Sj0 Mgr. Radoslava Tomášiková
Prírodovedný krúžok0 Mgr. Branislav Zápražný
Školská knižnica pre 1. stupeň0 Mgr. Elena Hranická
Školská knižnica pre 2. stupeň0 Mgr. Jana Szegényi
Varenie, pečenie 3. ročník0 Mgr. Hana Treuerová
Varenie, pečenie 4. ročník0 Mgr. Lenka Fekete
Volejbal0 Mgr. Monika Sopková
Vybíjaná 3. roč.0 Mgr. Adela Porvazníková

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Vyučovanie prebiehalo dištančným spôsobom. Výhodou našej školy bolo to, že od roku 2011 sme školu vybavili IT tabuľami a každý učiteľ má služobný notebook. Notebooky sa priebežne obmieňajú. Učitelia majú IT kompetencie zvládnuté na vysokej úrovni. Prechod na nový spôsob vyučovania z naššej strany bol jednoduchý. Učitelia mali dostatok výukových materiálov, prístup na vzdelávacie portály, ktoré používame aj pri klasickom vyučovanií v škole.

Väčším problémom bolo IT vynavenie žiakov a ich pripojenie na internet. Menší problém bol v tom, že niektorí žiaci pracovali málo, alebo vôbec.

Rozhodnutie ministra školstva z apríla,že ruší hodnotenie nodostatočný bolo nešťastné, nakoľko demotivovalo časť žiakov. Samozrejme ani my sme neuvažovali o prepadávaní žiakov v takýchto podmienkach, ale táto informácia sa mala oznámiť na konci školského roku.

V priebehu mesiaca júla 2020 škola ponúkla žiakom 1.-5. ročníka denný tábor, ktorého sa v priebehu 4 ťýždňov zúčastnilo viac ako 200 žiakov.

Záver

Vypracoval: PaedDr.Vladimír Vajcík

V Svätom Jure, 12. októbra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • zssvjur@gmail.com
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje