Základná škola Svätý Jur

 

Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2017/2018

Predkladá :

PaedDr.Vladimír Vajcík

riaditeľ ZŠ

Prerokované v pedagogickej rade ZŠ:

dňa....15.10.2018..........................

Vyjadrenie Rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi

Mesto Sv.Jur,

schváliť

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2017/2018.

.........12.11.2018................................

predseda Rady školy

Stanovisko zriaďovateľa:

Mesto Sv.Jur

schvaľuje

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2017/2018

...........................................................


Názov školyZákladná škola
Adresa školyKollárova 2, 900 21 Svätý Jur
Telefón+421 x 244971529
E-mailzssvjur@gmail.com
WWW stránkazssvjur.edupage.org
ZriaďovateľMesto Svätý Jur

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Vladimír Vajcík02449715290905640197zssvjur@gmail.com
ZRŠMgr.Andrea Hranická   
ZRŠMgr.Martina Vimpeľová   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Dalibor Jakuš za rodičov
pedagogickí zamestnanciMgr.Veronika Čapuchová  
 Mgr. Anna Reichhardtová  
    
ostatní zamestnanciAndrea Paveleková  
    
zástupcovia rodičovRudolf Baďura  
 Ing.Miloš Grančič  
 Peter Gabura  
    
zástupca zriaďovateľaMgr.Ľubomír Batka Phd.  
 MUDr.Štefan Horváth  
 Ing.Alexander Achberger  
 Július Filo, Prof. ThDr.  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1.-4.Mgr.Janáčováročníky 1.-4. 
Pk SjMgr. SopkováSj 
PK MMgr. Hlinkovámatematika, informatika 
PK CjMgr. GáboríkováAj.Nj 
PK F-Ch-Bio-ENVMgr.VajcíkováF, Ch, Bio,ENV 
vých.poradcaMgr.Tomášiková  
ŠKDMazúrováŠkolský klub detí 
zást.zamestnancovMgr.Reichhardtová  
koordinátor Zelaná školaMgr.Fekete  
koordinátor drog.prevencieMgr. Bachledová  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 551

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333232224
počet žiakov687257635644504031480
z toho ŠVVP  234712322
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 73

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 59

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 5

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018: 31

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 4  231 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení4211173   
prijatí4211173   
% úspešnosti100100100100100   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAjBiDeEnvEvFyGeHvCheIvInfMaNvNjOn
Budúci prváci               
1.A           1   
1.B           1,05   
1.C           1,08   
2.A           1,17   
2.B           1,26   
2.C           1,22   
3.A1,24         11,18   
3.B1,28          1,56   
3.C1,05          1,35   
4.A1,19          1,43   
4.B1,36          1,5   
4.C1,41          1,45   
5.A1,561,561,83   1,831  11,89   
5.B1,742,261,79   1,681  1,051,63   
5.C1,61,91,8   2,21  12   
6.A1,411,641,45  21,681,09  1,052 1,521,32
6.B1,8122,19  2,572,671,1  1,142,52 1,891,81
7.A1,932,531,93  2,332,61,332,53 1,072,2 2,21,8
7.B1,891,892,22  2,332,221,112,17 12,39 1,721,39
7.C1,061,811,13  1,941,5611,44 11,44 1,51
8.A22,241,59  2,182,12 2,65 12,18 2,471,24
8.B1,742,091,74  1,911,91 2,65 1,042,17 1,961,22
9.A1,7222,39  2,332,06 2,28 1,062,67 2,061,28
9.B1,772,081,92  1,851,85 2 1,082,23 21,31

TriedaOvPvPrPriPrvSjSprSpTchvTechTšvTvVUCVlVu
Budúci prváci               
1.A    111        
1.B    11,291        
1.C    11,211        
2.A    11,211        
2.B    1,351,571,04        
2.C    1,261,481        
3.A   1,53 1,291      1,24 
3.B   1,06 1,561      1,11 
3.C   1,15 1,251      1,1 
4.A   1,52 1,411      1,43 
4.B   1,45 1,681      1,59 
4.C   1,36 1,681      1,59 
5.A     1,721   1    
5.B     1,951,05   1,44    
5.C     2,21   1,2    
6.A     2,51   1,1    
6.B     2,621   1,26    
7.A     2,531   1,13    
7.B     2,561   1,12    
7.C     1,941   1    
8.A     2,531,06   1,12   1,29
8.B     2,391,04   1,3   1,04
9.A     2,611   1,22   1,17
9.B     2,231   1,08   1

TriedaVvZe
Budúci prváci  
1.A  
1.B  
1.C  
2.A  
2.B  
2.C  
3.A  
3.B  
3.C  
4.A  
4.B  
4.C  
5.A1 
5.B1,16 
5.C1,05 
6.A1,09 
6.B1,24 
7.A1,4 
7.B1,17 
7.C1 
8.A  
8.B  
9.A  
9.B  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Budúci prváci00061
1.A212100
1.B212100
1.C242401
2.A242400
2.B222111
2.C232300
3.A171700
3.B171700
3.C202000
4.A232102
4.B222200
4.C232201
5.A191801
5.B191810
5.C212001
6.A222200
6.B212100
7.A151500
7.B191801
7.C161600
8.A171700
8.B232300
9.A181800
9.B131300

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Budúci prváci000,0000,0000,00
1.A21137665,52137665,5200,00
1.B21115054,76115054,7600,00
1.C24131354,71131354,7100,00
2.A24124852,00124852,0000,00
2.B22101346,05101346,0500,00
2.C23185282,19185282,1900,00
3.A17131777,47131777,4700,00
3.B17114569,47114569,4700,00
3.C20104952,45104852,4010,05
4.A23128861,33128861,3300,00
4.B22161575,01161575,0100,00
4.C23168576,59168076,3650,23
5.A19109260,67109260,6700,00
5.B19178994,16178994,1600,00
5.C21151375,65150475,2090,45
6.A222258102,642258102,6400,00
6.B212232108,552232108,5500,00
7.A151623108,201623108,2000,00
7.B191950108,331950108,3300,00
7.C161894118,381888118,0060,38
8.A171889111,121887111,0020,12
8.B23203688,52198286,17542,35
9.A182464136,892458136,5660,33
9.B131722132,461722132,4600,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Testovanie 9 - M3176,0%priemer SR 58,9%percentil 96,0
Testovanie 9 - SJ3176,0%priemer SR 63,0%percentil 98,6
     
Testovanie 5 - M6079,4%priemer SR 64,7%rozdiel +14,7
Testovanie 5 - SJ6071,6%priemer SR 62,8%rozdiel +8,8

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33333232224
Iné ( uveďte )inovovanýISCED1inovovaný ISCED1inovovaný ISCED 1inovovaný ISCED 1inovovanýISCED2inovovaný ISCED2inovovaný ISCED 2inovovaný ISCED 2ISCED 224

Rozširujúce hodiny

V ŠkVP inISCED 1 sme voliteľné hodiny využili nasledovne:

1.ročník: SJ-1hod, Prv-1 hod

2.ročník: Sj-1hod, M.-1hod,Inf.-1hod

3.ročník: Sj-1 hod, Pr - 1.hod

4.ročník: Sj-1 hod.

V ŠkVP inISCED 2 sú voliteľné hodiny nasledovné:

5.ročník: Aj-1hod,M-1hod,ENV-1hod

6.ročník: Nj- 2 hod,M -1 hod, ENV-1hod,

7.ročník: Nj-2.hod ENV-1hod,M-1hod

8.ročník: Nj-2 hod, ENV- 1hod

9.ročník: ISCED 2 od šk.roku 2019/2020 Sj- 1hod, M- 1hod, D- 1hod, Nj -2 hod

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka3  
Bežných tried21 22
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu2449022

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP396  
DPP    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 3131
vychovávateľov 77
asistentov učiteľa 22
    
spolu 4141

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška11 
2.kvalifikačná skúška1 
štúdium školského manažmentu4 
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné4 
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Olympiáda Aj 1.miesto   
Olympiáda Bio  1. miesto3.miesto  
Olympiáda Sj 3 miesto   
Matematická ol. 1. , 2.a 3. miesto   
Geografická olympiáda 1.a 2. miesto   
Novodobo so Shakespeare 1.miesto   
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rad Slovensko   čestné uznanie Hlavná cena  
Atletika 3 x 1. miesto 1 x 2. miesto1. a 2.miesto  
Hviezdoslavov Kubín 1. a 3. miesto čestné uznanie 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

-v januári sme usporiadali spolu s výborom RZ tradičný Ples rodičov a učiteľov,

-zapojili sme sa do Dňa Zeme spolu s MsÚ Svätý Jur,

-zorganizovali sme zbierku ku Dňu Narcisov, Hodina Deťom

-pravidelne pripravujeme program pre jubilantov nášho mesta,

-pravidelne aktualizujeme www stránku školy

-MDD sa organizoval v spolupráci s výborom RZ

-opakovane sme získali ocenenie "Škola priateľská k deťom" v rámci nadstavbovej úrovne

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Škola pracuje na dlhodobých projektoch.

1.Zelená škola- v uplynulom školskom roku sme sa zapojili do ďalšieho cyklu, ktorý je teraz dvojročný. Projekt je dlhodobý a zameraný na environmentálnu výchovu. V rámci projektu počas školského roku spoznávajú žiaci v rámci predmetov a projektových úloh problematiku ochrany prírody, zdravia, šetrenie energiami, učia sa prečo je potrebné separovať odpady atď.

2.Infovek - v tomto dlhodobom projekte sa nám podarilo realizovať projekt Digitalizácia školy. V priebehu 3 rokov sme zabezpečili pripojenie počítačovej siete do každej triedy, osobné notebooky pre všetkých učiteľov a inštaláciu interaktívnych tabúľ do všetkých tried. Vytvorené materiálne podmienky a ich využitie vo vyučovaní v oblasti IKT nás radia medzi špičku škôl v SR.

3.Správaj sa normálne- v spolupráci s Políciou SR v priebehu školského roka absolvujú žiaci 5.ročníka prednášky s príslušníkmi Polície SR.

4.Škola priateľská k deťom- opäť dlhodobý projekt, v ktorom pracujeme od roku 2007, učí našich žiakov pomáhať slabším a chudobnejším deťom v Afrike, Ázii.

5. Podpora polytechnickej výchovy na základných školách sme získali učebné pomôcky v hodnote 50.000.-€ na predmety F,Ch, Bio, Tech.

6. Nadácia Volswagen

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V sledovanom období nebola na škole inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Vyučovanie prebieha v 23 triedach, ktoré sú vybavené moderným osvetlením, žalúziami a regulačnými hlavicami na radiatoroch.

odborné učebne:

-jazykové laboratórium a knižnica

-učebňa F-Ch

-3 učebne IKT

-video trieda

-cvičný byt

-posiľňovňa

-učebňa ENV

-učebňa v prírode ( altánok)

-športový areál

-moderná telocvičňa

Učebne sú moderné, všetky triedy sú vybavené internetovým pripojením a IT tabuľami. V Školskom klube detí máme 7 oddelení.

Vzhľadom na narastajúci počet žiakov musíme pravidelne dopĺňať triedy školských nábytkom a oddelenie ŠKD nábytkom pre ŠKD.

Počet žiakov sa zvýšil od 1.9.2016 na 457, prognóza na ďalších 5 rokov je nárast celkového počtu žiakov na

600 žiakov.

Priestorové problémy vyriešila nadstavba ŠKD, ktorá bola odovzdaná do užívania k 1.9.2014.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...707.087.-€

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...135.000.-€

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...10.534.-€

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...40.139.-€

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...23.108.-€

spolu:915.868.-€

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavné úlohy školy v Pláne práce boli:

1.Vyučovať v 1.-3. a 5.-7. ročníku podľa inovovaných učebných osnov ŠVP a ŠkVP.

-úloha splnená

2.Pripraviť žiakov na Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9.ročníka a pohovory na stredné školy.

-úloha splnená- pozri výsledky testovania a úspešnosť žiakov na pohovoroch

3.Ponúknuť žiakom dostatok krúžkov v rámci mimoškolskej činnosti.

-úloha splnená- pozri prehľad mimoškolskej činnosti

4.Zapojiť sa do projektov Zelená škola, Škola priateľská k deťom.

-úloha splnená

Okrem hlavných úloh boli v Pláne práce rozpracované jednotlivé úlohy, ktoré boli termínované a pridelené jednotlivým učiteľom. Tieto úlohy boli plnené priebežne podľa Plánu práce.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránky:

-kvalita pedagogického zboru, ktorý je ochotný pracovať nad rámec svojich povinností

-materiálne vybavenie školy

-špičkové vybavenie IKT

-atmosféra v škole

-výsledky testovania za posledných 10 rokov

-umiestnenie školy v rebríčku škôl INEKO za šk.rok 2016/2017 1.miesto v BSK

4.miesto v SR

Slabé stránky:

-mzdové ohodnotenie učiteľov

-nedostatok učebníc

-časté zmeny v legislatíve

Príležitosti:

-ponuka mimoškolskej činnosti

-projekt LETO xxxx

-umiestnenie školy, ŠKD a ZUŠ v jednom areáli

-aktívna spolupráca s rodičmi

Riziká:

-dlhodobo udržať úroveň školy

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Triedy sú moderné vybavené novými lavicami. Na radiatoroch sú nainštalované regulačné hlavice, v škole sú úsporné svietidlá, na oknách sú žalúzie.

V priestoroch školy sa nachádza množstvo rastlín.

Areál školy je udržiavaný, v školskej záhrade je miniarborétum.

V rámci rozvrhu hodín je oddelené dopoludňajšie vyučovanie a po obedňajšej prestávke nasleduje popoludňajšia mimoškolská činnosť žiakov.

Škola má vlastného školského psychológa.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk 1. ročník0 Mgr. Dominika Bahelková
Anglický jazyk 2. roč.0 Mgr. Andrea Krankušová
Anglický jazyk 2.roč.0 Mgr. Ivana Gáboríková
Basketbal0  
Bedminton0 Mgr. Mária Vajcíková
Cvičenia zo Sj pre 8. roč.0 Mgr. Magdaléna Kresánková
Cvičenia zo Sj pre 8. roč.0 Mgr. Monika Sopková
Dobrovoľní hasiči0  
Floorball0 PaedDr. Vladimír Vajcík
Folklórny krúžok0 Mgr. Viera Baránková
Futbalový krúžok0  
Informatika0  
Loptové hry 4. roč.0 Mgr. Anna Vargová
Nemecký jazyk hrou0 Mgr. Simona Suchá
Pohybové hry 2. roč.0 Mgr. Soňa Snopková
Príprava na T9 z Ma0 Mgr. Martina Vimpeľová
Príprava na T9 z Ma0 Mgr. Miriama Šoltysová
Príprava na T9 zo Sj0 Mgr. Magdaléna Kresánková
Príprava na T9 zo Sj0 Mgr. Radoslava Tomášiková
Prírodovedný krúžok0 Mgr. Branislav Zápražný
Stolný tenis0  
Školská knižnica pre 1. stupeň0 Mgr. Elena Hranická
Školská knižnica pre 2. stupeň0 Mgr. Jana Szegényi
Športový krúžok 1. roč.0 Mgr. Adriana Nováková
Varenie, pečenie 3. ročník0 Mgr. Hana Treuerová
Varenie, pečenie 4. ročník0 Mgr. Lenka Fekete
Volejbal0 Mgr. Monika Sopková
Vybíjaná 3. roč.0 Mgr. Adela Porvazníková

Záver

Vypracoval: PaedDr.Vladimír Vajcík

V Svätom Jure, 15. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 15.10.2018