•  

     ...pre ľudí a školy, ktorí...

      

     vnímajú krásu a prepojenosť všetkého živého,

     myslia tvorivo a kriticky,

     a konajú v prospech zachovania života na Zemi...

      

                                     ...pretože len slová nestačia


    •  

   • PROJEKT „ZELENÁ ŠKOLA“... O čo vlastne ide?

     

    VZNIK

    Program Zelená škola je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools , ktorý vznikol v roku 1994. S podporou Európskej komisie sa uskutočnil v Dánsku, Grécku, Nemecku a vo Veľkej Británii. Odtiaľ sa veľmi rýchlo rozšíril do celého sveta. V súčasnosti je to viac ako 35 tisíc škôl zo 47 krajín sveta.

    Certifikačno-vzdelávací program Zelená škola na Slovensku odštartoval v roku 2004 pod záštitou Centra environmentálnych aktivít.  

    Od februára 2009 ho koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Garantom certifikácie je sieť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA.

    CIEĽ

    Hlavný cieľ programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti. Vychádza z presvedčenia, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života.

    Zelená škola pomáha žiakom a učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať. Program Zelenej školy je určený pre tých, ktorí chcú zmeniť seba a svoje okolie.

    Cieľom programu je pozitívna zmena v 6 témach:

    Voda

    Odpad 

    Energia

    Doprava a ovzdušie

    Zelené úradovanie a obstarávanie

    Zeleň a ochrana prírody

    Jedlá zmena

     

    NÁPLŇ

    Škola zapojená do programu sa počas certifikačného obdobia venuje hlavne jednej zvolenej prioritnej téme. Certifikačné obdobie trvá väčšinou 2 školské roky.       

    Aby pozitívne zmeny bolo na škole a v okolí vidieť aj cítiť realizujú sa podľa metodiky „7 krokov Zelenej školy“ alebo Sedem „Z“ ako na to:

    1. Získaj priateľov vytvorenie Kolégia Zelenej školy

    Kolégium Zelenej školy je akčná, pracovná skupina programu na škole. Sú to ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Hlavnú rolu v Kolégiu Zelenej školy majú žiaci, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál, rodičia a zástupcovia obce či miestnych organizácií.

    1. Zisti, ako je na tom vaša škola – Environmentálny audit školy

    Environmentálny audit skúma vplyv školy na životné prostredie. Pomocou environmentálneho auditu vieme, ako je na tom škola vo vybranej téme a získame cenné poznatky, ktoré využijeme nielen na vyučovaní, ale aj na zmenu súčasného stavu.                                        

    1. Zoraď nápady Environmentálny akčný plánu

    Environmentálny akčný plán je pomôcka, ktorá nám pomôže ísť za našimi cieľmi a ostať na nami vytýčenej ceste. Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou. Tieto aktivity idú do hĺbky v jednej zo šiestich prioritných tém programu.

    1. Zhodnoť akcie Monitoring a hodnotenie 

    Hodnotenie a monitoring je priebežné sledovanie toho, ako nám na škole ide plnenie aktivít z akčného plánu. Okrem toho členovia kolégia aktívne kontrolujú separáciu odpadu v triedach a monitorujú starostlivosť o zeleň a čistotu tried.

    1. Zaujmi ostatných Pro-environmentálna výučba

    Pro-environmentálna výučba prenáša témy týkajúce sa životného prostredia zaujímavou formou do vyučovania. Ak chceme do vyučovania vniesť nové nápady, nechajme žiakov učiť sa navzájom. Výučba má byť prepojená s praktickými činmi a tak sa environmentálne témy stávajú súčasťou bežného života. Environmentálne smerovania školy je zároveň zakomponované aj v Školskom vzdelávacom programe. 

    1. Zaktivizuj okolie Informovanie a spolupráca

    Informovanie a zapojenie komunity znamená, že o aktivitách na škole informujeme nielen rodinu, ale aj priateľov či okolie školy a to rôznymi možnými cestami.

    1. Zakresli hodnoty Eko-kódex

    Eko-kódex je umelecké znázornenie hodnôt školy. Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého, kto navštevuje školu.

     

    Na konci certifikačného obdobia, po dosiahnutí cieľov a splnení všetkých kritérií, sa môže škola uchádzať o získanie ocenenia a udelenie certifikátu „Zelená škola“.Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. 

    Kľúčovým slovom je participácia – aktívna účasť všetkých dotknutých osôb pri príprave, uskutočňovaní a hodnotení programu.

    Kolégium Zelenej školy si v akčnom pláne definovalo hlavný cieľ, venovať sa v školskom roku 2015/16 oblasti Zelené úradovanie a obstarávanie – je to skrátený názov pre environmentálne vhodné správanie inštitúcií (úradov, škôl, podnikov)... čo pre nás znamená snahu o zlepšenie prevádzky a nákupu v našej škole aj v našich domácnostiach (napr. cielené úspory energie, environmentálne vhodné čistenie).

    Zároveň chceme aj naďalej revitalizovať školskú záhradu, čím zlepšíme naše životné prostredie.

    Prvýkrát sme sa zapojili do projektu Zelená škola  v školskom roku 2005/2006 a odvtedy sa každoročne aktívne zapájame do programu. Počas tohto obdobia sa vystriedali na pozícii koordinátora projektu viacerí učitelia:

    • pani učiteľka Mgr. Mária Vajcíková (2005-2011)

    V tomto období začiatkov realizácie programu si škola mohla vybrať z  povinných a nepovinných tém, ktoré chcela zrealizovať.

    2007 - 2008 - udelený certifikát „Zelená škola“    

    2008 - 2009 - udelený certifikát "Zelená škola"                                                                                       

    V roku 2009 prebehli v realizácii programu Zelená škola zmeny a každá škola si volila prioritnú tému, na ktorú sa chcela počas certifikačného obdobia zamerať.

    2011-2012 - udelený certifikát „Zelená škola“ – téma Zeleň a ochrana prírody

    • pán učiteľ Mgr. Branislav Zápražný (2012-2015)

                    2012 – prioritná téma Zelené úradovanie a obstarávanie 

    V školskom roku 2015/2016 sa stala koordinátorkou projektu

    • pani učiteľka PaedDr. Lenka Pillárová (2015-2017)

    Prioritná téma – Zelené úradovanie a obstarávanie

                                    2015 – 2016 – udelený certifikát „Zelená škola“ – téma Zelené  úradovanie a obstarávanie

    Kolégium Zelenej školy si zvolilo na obdobie 2016 – 2018 prioritnú tému ODPAD.

    V školskom roku 2017/2018 sa stala koordinátorkou projektu

    • pani učiteľka Mgr. Lenka Fekete (2017-2018)
    Prioritná téma – Odpad

                                  2017 – 2018 – udelený certifikát „Zelená škola“ – téma Odpad

    Kolégium Zelenej školy si zvolilo na obdobie 2018 – 2021 prioritnú tému Zeleň a ochrana prírody.

    V školskom roku 2018/2019 sa stala koordinátorkou projektu

    • pani učiteľka Mgr. Hana Treuerová (2018 - 2022)
    Prioritná téma – Zeleň a ochrana prírody
    Vzhľadom na celospoločenskú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu sa certifikačné obdobie predĺžilo o dva školské roky.
                                2022 - udelený certifikát  "Zelená škola" - téma Zeleň a ochrana prírody

    S koordinátorkou projektu na našej škole spolupracuje pani Lesanka Blažencová, regionálny koordinátor Zelených škôl pre Bratislavu.

     

    Všetky informácie o projekte Zelená škola nájdete na http://www.zelenaskola.sk/

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje