Základná škola Svätý Jur

 

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk Aj
Biológia Bi
Dejepis De
Environmentálna výchova Env
Etická výchova Ev
Fyzika Fy
Geografia Ge
Hudobná výchova Hv
Chémia Che
Informatická výchova Iv
Informatika Inf
Matematika Ma
Náboženská výchova Nv
Nemecký jazyk Nj
Občianska náuka On
Pracovné vyučovanie Pv
Prírodoveda Pri
Prvouka Prv
Slovenský jazyk a literatúra Sj
Správanie Spr
Technika Tech
Telesná výchova Tv
Vlastiveda Vl
Výchova umením Vu
Výtvarná výchova Vv

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2018