• Školský rok 2021/2022

    •  

     Špeciálny pedagóg

     Mgr. Petronela Čapová

      

     Kontakt:

     Telefón:        ­+421 244971529

     Email:           petronela.capova@gmail.com

     Konzultačné hodiny: streda 15:00-17:00 (v prípade potreby si dohodnite iný termín emailom alebo  telefonicky)

      

     Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

     Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia, a poskytnutie individuálnych či skupinových špeciálno-pedagogických, terapeutických a rehabilitačných služieb na pôde školy. Pri práci vychádza zo záverov vyšetrení pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej poradne.

      

     • odporučenie rodičom diagnostikovať a  rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov),
     • riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
     • v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.),
     • náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine,
     • depistáž, 
     • budovanie špeciálnopedagogickej knižnice, príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu  s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.),
     • prednášková činnosť (v prípade potreby oboznámiť vyučujúcich s aktuálnym  problémom, diagnózou  a prehĺbiť ich vedomosti v danej problematike),
     • účasť na zápise nových prvákov,
     • konzultácia a spolupráca s rodičmi,
     • spolupráca s učiteľmi, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi,
     • zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami.

     Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

     Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi:

     • individuálne – v učebni školského špeciálneho pedagóga. Individuálna špeciálnopedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: technika čítania, porozumenie čítaného textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.,
     • individuálne  - priamo na vyučovacej hodine,
     • skupinovo – poskytuje žiakom terapeutické a rehabilitačné služby (arteterapia, muzikoterapia a iné).
  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje