Základná škola Svätý Jur

 

Navigácia

Školská psychologička

Školský rok 2018/2019

  

 Školská psychologička

 Mgr. Katarína Andrejková

utorok :       9:30  - 17:30

štvrtok:       8:30  - 16:30

Dohodnúť konzultácie si môžete osobne, e-mailom: katka.andrejkova@gmail.com, prípadne nechajte odkaz cez telefón školy: +421 244971529 a rada sa s Vami spojím.

Čo školská psychologička robí?

Pomáha žiakom riešiť:

·         vzdelávacie problémy - nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia, študijné návyky, motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšania, poruchy učenia, integrácia žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími problémami (spolu so školským špeciálnou pedagogičkou/výchovnou poradkyňou), orientáciu pri voľbe strednej školy a voľbe povolania

·         osobné problémy  - adaptačné problémy pri nástupe do školy, nezačlenenosť v triede, konflikty so spolužiakmi a priateľmi, šikanovanie, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti a depresie. V prípade potreby po konzultácii s rodičmi navrhuje systematickú psychoterapiu alebo odporučí k inému odborníkovi.

Pomáha učiteľom riešiť:

·         vo vzťahu k študentom - porozumieť ich problémom v škole, vybrať vhodný osobný a hodnotiaci prístup, identifikovať žiakov s poruchami učenia, nadaných žiakov, poznať študijné možnosti a iné

·         vo vzťahu k metódam vzdelávania – pomáha inovovať metódy vzdelávania, navrhuje výchovné metódy pri nízkej spolupráci žiaka a učiteľa

·         prevencia alebo redukcia syndrómu vyhorenia

Pomáha rodičom riešiť:

·         poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch detí

·         pri podozrení na deficity v akejkoľvek oblasti robí predvyšetrenie a konzultuje s rodičom/ odporúča ďalší postup (poradenstvo, diagnostiku, prestup na inú školu, školskú integráciu dieťaťa a iné).

Pracuje s triedami - workshopy s triedami zamerané na:

·         utužovanie kolektívov, podporenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi navzájom ako aj s učiteľom

·         rozvíjanie tolerancie a empatie, prevencia šikanovania- vzdelávanie a sebazážitkové aktivity

·         príležitosti a riziká internetu, prevencia kyberšikanovania- vzdelávanie a sebazážitkové aktivit

    

Zásady práce školského psychológa:

— nestrannosť- nepodlieha tlaku učiteľov a školy - — diskrétnosť- dodržiava zákon o ochrane osobných údajov - — spolupracuje s inými odborníkmi a inštitúciami - — rada vypočuje a poradí

 

Niekedy len jedna rada nestačí

V prípade, že máte akékoľvek ťažkosti, ktorých „nie a nie“ sa zbaviť (a ktoré nemusia súvisieť so školou), môžeme spoločne dohodnúť systematickú prácu na zmierňovaní Vašich ťažkostí alebo ťažkostí Vašich detí, Vašich vzájomných vzťahov či problémov v rodine.