• Po vyučovaní sa vzdelávame ďalej...

    •  

     Modrá škola      

      

     Do projektu sme zapojení od roku 2008.

     Modrá škola - voda pre budúcnosť" je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorého realizátorom je o. z. Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.

     Program je spracovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o pitnej vode - jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode. Aby realizácia bola úspešná a aby metódy práce boli na vysokej profesionálnej úrovni, spolupracujeme aj s pedagógmi škôl a školských zariadení, ktorí sú oboznámení so zámerom čo najefektívnejšie ovplyvňovať záujem detí a mládeže o ciele programu.

      

     Hlavné ciele programu Modrá škola:

     • formovať postoje, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti detí a mládeže o pitnej vode (úprava surovej vody, doprava, distribúcia), jej rôzneho využitia (pitie, umývanie, varenie, hygiena a ďalšie),
     • rozšíriť poznatky detí a mládeže o odpadovej vode (ako vzniká odpadová voda, jej čistenie pred návratom do vodných tokov),
     • rozšíriť vedomosti detí a mládeže o ochrane vodných zdrojov, ochrane životného prostredia, pitného režimu a pod.,
     • zaujať mladých ľudí odbornými aktivitami, ktoré vo svojej činnosti realizuje BVS, a. s.,
     • systematicky vyhľadávať nadaných žiakov a študentov a zvyšovať ich záujem profesionálne sa orientovať na vodárenské odvetvie.

      

      

     INFOVEK

     Od roku 2000, keď sme získali pre školu Infovek, sme začali aktívne využívať IKT.


     Cez Infovek sme získali 2 učiteľské a 10 žiackych PC, server, pripojenie na internet, tlačiarne, skenery a výukové programy na CD.
     Z vlastných zdrojov sme získali ďalšie PC a tiež sme zakúpili výukové programy. Dnes máme 2 učebne informatiky. V každej je 20+1 PC. Škola má spolu 47 PC, všetky sú pripojené na internet.
     Našou snahou je, aby všetci žiaci v ročníkoch 1.-4. navštevovali 2-3 roky PC krúžok, vzhľadom na to, že v ročníkoch 5.-9. sa predmety vyučujú aj formou využitia počítačov. Preto je pre nás dôležité, aby žiaci získali základné vedomosti o práci s PC čím skôr.
     Žiaci v spolupráci s učiteľmi vydávajú šk.časopis „Pozdrav z lavice“, ktorý je umiestnený aj na našej www.zsjur.sk.
     Rodičom ponúkame možnosť získať informácie o podmienkach prijatia na stredné školy, ako aj naplnenosť jednotlivých SŠ.
     IKT využívame aj v administratíve školy. Vysvedčenia, triedna agenda, databáza žiakov a zamestnancov sa spracúva pomocou PC.
     Novinkou, ktorú sme zaviedli v poslednom štvrťroku školského roku 2006/2007, je spustenie projektu Internetová žiacka knižka.


     V rámci projektov chceme efektívne využívať možnosti, ktoré nám ponúkajú. Výber projektov
     je zameraný na orientáciu školy. Zameriavame sa rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, informačné technológie a tiež na správny, zdravý spôsob života. Toto sú hlavné oblasti ,v ktorých chceme učiť a vychovávať našich žiakov. Nemyslíme si, že je dôležité zapájať sa do množstva projektov, len pre imidž školy. Dôležité je rozpracovať ich a dlhodobo pracovať, výsledky väčšinou neprichádzajú okamžite, ale až po rokoch.

      

     DIGITALIZÁCIA ŠKOLY

     Projekt je zameraný na využívanie digitálneho učiva. Realizoval sa v priebehu rokov 2010-2012.

     -2010 zavedenie internetu do všetkých tried 

     -2011 zabezpečenie netbookov pre všetkých vyučujúcich

     -2011-2012 montáž interaktívnych tabúľ do všetkých tried  

      

     ZELENÁ ŠKOLA                                    

     Slovenský projekt Zelená škola je zapojený do svetového hnutia EcoSchools, teda do siete Zelených škôl v medzikontinentálnom meradle. Pre úspešné zúčastnené školy to znamená získať nielen česť vyvesiť zástavu svetového hnutia EcoSchools, ale aj možnosť zapojiť sa s ďalšími školami v Európe aj mimo Európy do spoločných projektov.

     Organizátorom hnutia EcoSchools je nadácia Foundation for Environmental Education (FEE) - nezisková, mimovládna organizácia, zložená z vyše 30 krajín Európy, Južnej Afriky, Maroka, Kanady, Chile a niekoľkých krajín z karibskej oblasti. Bola založená v roku 1981 s úlohou podporovať medzinárodnú environmentálnu výchovu a myšlienky trvalo udržateľného rozvoja v súlade s Agendou 21.

     Prvú zástavu sme získali v šk. roku 2007/2008, tento úspech sme zopakovali aj o rok neskôr.

      

     Po zmene pravidiel na získanie ocenenia Zelená škola sme znovu získali titul a zástavu Zelená škola v šk. roku 2010/2011.      ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

     V šk.roku 2007/2008 sme sa prvýkrát rozhodli spolu s našimi žiakmi pomôcť slabším alebo tým ,ktorí to potrebujú viac. Vznikla myšlienka darovať výťažok zo zberu papiera deťom v Afrike. Spojili sme tým dve veci, žiaci prispejú k ochrane životného prostredia a takto získané financie darujú. Aj keď u nás nie je všetko úplne ideálne, sú deti ktoré nemajú skoro nič. A preto je dobré aby si naši žiaci vážili čo majú a zároveň, aby sa učili pomáhať slabším a chudobnejším. Zapojenie našich žiakov do tohto projektu trvá už štyri roky a sme na to veľmi hrdí.     

      

     BATERKY NA SPRÁVNOM MIESTE

     V školskom roku 2011/2012 sme sa zapojili da ďalšieho environmentálneho programu "Baterky na správnom mieste". V rámci projektu sa spracúvajú a recyklujú použité prenosné batérie. V škole máme zberné miesto s recykloboxom, do ktorého prinášajú žiaci použité batérie. Tieto sa potom spracúvajú  a recyklujú vo firmách INSA sro a MACH Trade sro.

       
      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • zssvjur@gmail.com
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje